ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

registered

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -registered-, *registered*, register, registere
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
registered(adj) ซึ่งลงทะเบียนไว้, See also: ซึ่งบันทึกไว้, Syn. enrolled, certified, recorded
registered nurse(n) พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านสอบรับรองมาตรฐาน (คำย่อคือ RN)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
registered bondพันธบัตรจดทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Registered Plantพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน, Example: พันธุ์พืชที่ผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและ อธิบดีออกหนังสือรับรองให้ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Registered Ordinary Partnership(n) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
registeredHis face registered fear and anxiety.
registeredHow many days will it take if I send this as registered mail?
registeredI'd like to have this parcel registered.
registeredI want this letter registered.
registeredI want to have this letter registered.
registeredI would like to send this by register registered mail.
registeredThe thermometer registered minus ten last night.
registeredThe trade balance registered a surplus of $76 billion, with exports reaching $314 billion and imports $238 billion.
registeredThey had their marriage registered on February 5.
registeredThis house is registered in my name.
registeredWe are afraid that our new address is not registered on your database.
registeredYou had better get this letter registered for fear it should be lost.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทหารกองเกิน(n) registered personnel
ไปรษณีย์ลงทะเบียน(n) registered mail, Example: แม่ส่งพัสดุมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพราะกลัวของหาย, Thai Definition: การส่งไปรษณีย์ที่มีการรับประกันว่าของหรือพัสดุถึงผู้ที่ได้รับ
ไปรษณีย์รับรอง(n) registered post, See also: registered mail, Syn. ไปรษณีย์ลงทะเบียน, Example: หน่วยราชการหลายแห่งจะส่งเอกสารสำคัญโดยใช้ไปรษณีย์รับรอง, Thai Definition: ไปรษณีย์พิเศษอย่างหนึ่ง ซึ่งทางการรับฝาก ส่ง และนำจ่ายจดหมาย ไปรษณียบัตร ของตีพิมพ์ และพัสดุย่อย โดยมีหลักฐาน ใช้เฉพาะกิจการไปรษณีย์ในประเทศเท่านั้น
กองเกิน(n) reserve forces, See also: registered soldiers to be called up for service in the future, Example: ทหารกองเกินมารายงานตัว, Count Unit: กอง, Thai Definition: ผู้ขึ้นทะเบียนรับราชการทหาร แต่ทางการยังไม่เรียกเข้ารับราชการ
ทุนจดทะเบียน(n) authorized capital, See also: registered capital stocks, Thai Definition: จำนวนเงินทุนของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย และได้กำหนดไว้ในหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทโดยแยกออกเป็นหุ้นพร้อมทั้งระบุมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และจำนวนสูงสุดของหุ้นที่จะออกจำหน่ายได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชลยศักดิ์[chaloēisak] (adj) EN: private ; unregistered ; unofficial ; independent  FR: privé ; non officiel ; non déclaré
จดหมายลงทะเบียน[jotmāi longthabīen] (n, exp) EN: registered letter  FR: lettre recommandée [f] ; envoi recommandé [m]
จดทะเบียน[jotthabīen] (adj) EN: registered ; nominal
ขึ้นระวาง[kheun rawāng] (n, exp) EN: register ; be registered ; be enrolled
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน[khreūangmāi kānkhā jotthabīen] (n, exp) EN: registered trademark
กองเกิน[køngkoēn] (n) EN: registered men of premilitary age
เงินทุนจดทะเบียน[ngoenthun jotthabīen] (n, exp) EN: nominal capital ; registered capital  FR: capital enregistré [m]
ไปรษณีย์ลงทะเบียน[praisanī longthabīen] (n, exp) EN: registered mail
ไปรษณีย์รับรอง[praisanī raprøng] (n, exp) EN: registered post ; registered mail
ทุนจดทะเบียน[thun jotthabīen] (n, exp) EN: registered capital ; nominal capital ; authorized capital

CMU English Pronouncing Dictionary
REGISTERED R EH1 JH IH0 S T ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
registered (v) rˈɛʤɪstəd (r e1 jh i s t @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花户[huā hù, ㄏㄨㄚ ㄏㄨˋ, / ] registered occupants of a house, #213,762 [Add to Longdo]
登记用户[dēng jì yòng hù, ㄉㄥ ㄐㄧˋ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ, / ] registered user [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einschreiben {n}registered mail [Add to Longdo]
Einschreibebrief {m}registered letter [Add to Longdo]
Gebrauchsmuster {n}registered pattern; registered design [Add to Longdo]
Orderschuldverschreibung {f}registered bond [Add to Longdo]
e.V. : eingetragener Vereinregistered society, registered association [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠し田[かくしだ, kakushida] (n) unregistered rice field [Add to Longdo]
看護師[かんごし, kangoshi] (n) (hospital) nurse; registered nurse; RN [Add to Longdo]
記名株[きめいかぶ, kimeikabu] (n) registered stock [Add to Longdo]
現金書留[げんきんかきとめ, genkinkakitome] (n) registered mail [Add to Longdo]
公娼[こうしょう, koushou] (n) licensed prostitution; registered prostitute [Add to Longdo]
在学生[ざいがくせい, zaigakusei] (n) enrolled or registered student [Add to Longdo]
実印[じついん, jitsuin] (n) officially registered seal [Add to Longdo]
書留(P);書き留め(io);書留め(io)[かきとめ, kakitome] (n,vs,adj-no) (1) (abbr) (See 書留郵便) registered mail; (2) registration (e.g. of mail); writing down; putting on record; recording; making a note of; (P) [Add to Longdo]
書留小包[かきとめこづつみ, kakitomekodutsumi] (n) registered parcel [Add to Longdo]
書留郵便[かきとめゆうびん, kakitomeyuubin] (n) registered mail; PD PR [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
書留郵便[かきとめゆうびん, kakitomeyuubin] registered mail, PD PR [Add to Longdo]
親展書留郵便[しんてんかきとめゆうびん, shintenkakitomeyuubin] registered mail to addressee in person, PD PR [Add to Longdo]
登録済みアクセス[とうろくずみアクセス, tourokuzumi akusesu] registered access [Add to Longdo]
登録所有者識別子[とうろくしょゆうしゃしきべつし, tourokushoyuushashikibetsushi] registered owner identifier [Add to Longdo]
未登録アクセス[みとうろくアクセス, mitouroku akusesu] non-registered access [Add to Longdo]
未登録所有者識別子[みとうろくしょゆうしゃしきべつし, mitourokushoyuushashikibetsushi] unregistered owner identifier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 registered
   adj 1: (of animals) officially recorded with or certified by a
       recognized breed association; especially in a stud book;
       "a registered Percheron" [ant: {unregistered}]
   2: listed or recorded officially; "record is made of `registered
     mail' at each point on its route to assure safe delivery";
     "registered bonds" [ant: {unregistered}]
   3: (of a boat or vessel) furnished with necessary official
     documents specifying ownership etc

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top