ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

regional

R IY1 JH AH0 N AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -regional-, *regional*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
regional(adj) เกี่ยวกับดินแดน, See also: เกี่ยวกับบริเวณ, เกี่ยวกับภูมิภาคนั้นๆ, Syn. countrified, provincial

English-Thai: Nontri Dictionary
regional(adj) ทั่วแคว้น,ของแคว้น,เฉพาะแคว้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
regional metamorphismการแปรสภาพบริเวณไพศาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
regional novelนวนิยายภูมิภาค [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
regionalismภูมิภาคนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Regional Code of Conduct in The South China Seaแนวทางปฏิบัติระดับภูมิภาคในทะเลจีนใต้ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศในบริเวณทะเลจีนใต้ที่จะรักษา สันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค [การทูต]
Regional disperityความไม่เท่าเทียมระหว่างภูมิภาค [เศรษฐศาสตร์]
Regional economicsเศรษฐศาสตร์ภูมิภาค [TU Subject Heading]
Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crimeกระบวนการบาหลี เกี่ยวกับการลักลอบขนคนเข้าเมือง การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียและแปซิฟิก [การทูต]
Regional Operate Centerศูนย์ปฏิบัติการร่วม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ROC เป็นโครงการนำร่อง ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ก.พ.ร. และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้น เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2549 เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างเอกอัครราชทูตในประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่า ราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงการทำงานระหว่างเอกอัครราชทูตกับผู้ว่าราชการ จังหวัด เพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบายต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัดในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและงานวิจัยในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายต่างประเทศ [การทูต]
Regional Organizationsคือองค์การส่วนภูมิภาค ในเรื่องนี้ ข้อ 51 ของกฎบัตรสหประชาชาติได้บัญญัติไว้ว่า ?ไม่มีข้อความใดในกฎบัตรฉบับปัจจุบัน อันจักริดรอนสิทธิประจำตัวในการป้องกันตนเองโดยลำพังหรือโดยร่วมกัน หากการโจมตีโดยกำลังอาวุธบังเกิดแก่สมาชิกของสหประชาชาติ จนกว่าคณะมนตรีความมั่นคงจะได้ดำเนินมาตรการที่จำเป็น เพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ มาตรการที่สมาชิกได้ดำเนินไปในการใช้สิทธิป้องกันตนเองนี้ จักต้องรายงานให้คณะมนตรีความมั่นคงทราบโดยทันที และจักไม่กระทบกระเทือนอำนาจและความรับผิดชอบของคณะมนตรีความมั่นคงภายใต้กฎ บัตรฉบับปัจจุบันแต่ทางหนึ่งทางใด ในอันที่จักดำเนินการเช่นที่เห็นจำเป็น เพื่อธำรงไว้หรือสถาปนากลับคืนมา ซึ่งสันติภาพความมั่นคงระหว่างประเทศ?จะเห็นได้ว่า ประเทศต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันมักจะทำข้อตกลงกันในส่วนภูมิภาค โดยอาศัยสนธิสัญญา และโดยที่อาศัยอยู่ในเขตภูมิศาสตร์ใกล้เคียงกัน ( Geographical Propinquity ) หรือมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และมีวัตถุประสงค์ที่จะอำนวยความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเมืององค์การส่วนภูมิภาคแห่งหนึ่งที่พอจะหยิบยก มาเป็นตัวอย่างได้ คือ องค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEATO) ซึ่งบัดนี้ได้ยุบเลิกไปแล้วเพราะหมดความจำเป็น องค์การรัฐอเมริกัน (Organization of American States-OAS) องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ (NATO) องค์การร่วมมือระหว่างออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา (ANZUS) เป็นต้น องค์การภูมิภาคเหล่านี้ตั้งขึ้นโดยอาศัยข้อ 51 ของกฎบัตร สหประชาชาติ ซึ่งกล่าวถึงสิทธิของประเทศสมาชิกที่จะทำการป้องกันตนเองโดนลำพังหรือโดย ร่วมกัน หากถูกโจมตีด้วยกำลังอาวุธ [การทูต]
Regional planningการวางแผนพัฒนาระดับภูมิภาค [TU Subject Heading]
Regional standard barometerบารอมิเตอร์มาตรฐาน แห่งภาค [อุตุนิยมวิทยา]
Regional styleแบบ (ภูมิภาค) [TU Subject Heading]
Regionalismภูมิภาคนิยม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Regional Manager(n) ผู้จัดการประจำภูมิภาค

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-That's B.J. Wert, the regional manager.-นั่นคือ บี เจ เวิร์ธ เจ้าของห้างอิลลัสทรา Mannequin (1987)
Among we've gathered, Trautman and the rest of his party have been taken to the regional commandment post.พวกเราทั้งหมด ทรอทแมนและทีม ถูกนำตัวไปกองบัญชาการของพื้นที่นั้น Rambo III (1988)
My name is Colonel Zaysen, Regional Commander of this sector.ฉันชื่อผู้พันไซซินNผู้บัญชาการภาคพื้นในดินแดนเขตนี้ Rambo III (1988)
Oh, I doubt it. Mostly regional work.ก็คงไม่ล่ะ ส่วนใหญ่เป็นงานท้องถิ่น The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
They are promising regional autonomy and religious freedom... if Tibet accepts that China be its political master.พวกเขาสัญญาว่าจะให้ปกครองตนเอง และมีอิสรภาพทางศาสนา ถ้าทิเบตยอมให้จีน เป็นผู้นำทางการเมือง Seven Years in Tibet (1997)
Mostly regional stuff, but he's rumored to have a big tube sock ad coming out.ส่วนมากก็ถ่ายแบบให้ห้างแถวๆนี้ มีคนบอกว่า โฆษณาถุงเท้ากำลังจะออก 10 Things I Hate About You (1999)
The defending regional conference champions, your very own Fighting Frogs!การแข่งขันในระดับภูมิภาค ชิงแช้มเปี้ยน A Cinderella Story (2004)
Each Regional Homeland Security Office will be responsible for the returnees who settle in their region.รักษาความปลอดภัย แต่ละที่ทำการ จะต้องรับผิดชอบผู้กลับมา ที่อยู่ในพื้นที่ Pilot (2004)
You should cherish your regional idiomรักษาขนบท้องถิ่นไว้น่ะดีแล้ว Always - Sunset on Third Street (2005)
It was the regional headquarters for a company called EcoField.เคยเป็นสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคของบริษัทชื่อ เอโคฟิลด์ Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
There's over 200 regional banks in the U.S. Alone that have nothing like the sophistication of the system you developed for Landrock.มีธนาคารมากกว่า 200 แห่ง ในสหรัฐ โดดเดี่ยว... ...ที่ไม่เชี่ยวชาญกับเรื่องทางโลก ของระบบที่คุณพัฒนาให้กับ Landrock. Firewall (2006)
- She made it to the top of the regionals out there.-เธอทำได้ดีมากที่นั่น Little Miss Sunshine (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
regionalDo you have any regional dishes?
regionalForeign investors backed off because of regional political unrest.
regionalIndia has a cuisine rich in regional flavour.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษาพื้นเมือง(n) dialect, See also: regional speech, localism, Syn. ภาษาถิ่น, Example: นอกจากการไปฝึกหัดทหารแล้ว เขายังต้องฝึกตนเองให้สามารถรู้ภาษาพื้นเมืองจนพูดได้ด้วย, Count Unit: ภาษา
ภาษาถิ่น(n) dialect, See also: regional speech, localism, vernacular, Syn. ภาษาย่อย, Example: นักศึกษาจะเรียนรู้ภาษาถิ่นได้ดี ก็ต่อเมื่อเข้าไปอยู่ในถิ่นนั้นจริงๆ, Count Unit: ภาษา, Thai Definition: ภาษาที่มีสำเนียงพูดหรือคำศัพท์ที่แตกต่างกันไปตามผู้ใช้ที่อยู่ในถิ่นนั้นๆ เช่น ภาษาถิ่นเหนือ
เฉพาะถิ่น(adj) local, See also: regional, provincial, endemic, Example: เราพูดถึงวัฒนธรรมไทยส่วนรวมก็เหมือนกันหมด แต่ถ้าพูดถึงวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นมันก็ไม่เหมือนกันทีเดียว ผิดแผกออกไปบ้าง
เฉพาะท้องถิ่น(adj) local, See also: regional, provincial, Example: ถ้าจะดูวัฒนธรรมเฉพาะท้องถิ่น ก็ต้องดูวัฒนธรรมของส่วนรวมแห่งท้องถิ่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉพาะถิ่น[chaphǿ thin] (adj) EN: local ; regional ; provincial ; endemic
เฉพาะท้องถิ่น[chaphǿ thøngthin] (adj) EN: local ; regional ; provincial
ข่าวท้องถิ่น[khāo thøngthin] (n, exp) EN: local news  FR: information régionale [f] ; information locale [f]
เขตภาคภูมิศาสตร์[khēt phāk phūmsāt] (n, exp) EN: regional border  FR: limite régionale [f] ; limite territoriale d'une région [f]
เกี่ยวกับภูมิภาค[kīokap phūmiphāk] (adj) EN: regional  FR: régional
นิทานพื้นบ้าน[nithān pheūnbān] (n, exp) EN: folktale ; regional folktale  FR: légende populaire [f]
ภาษาพื้นเมือง[phāsā pheūnmeūang] (n, exp) EN: dialect ; regional speech ; local language ; native language ; localism  FR: langue régionale [f] ; dialecte [m]
ภาษาถิ่น[phāsā thin] (n, exp) EN: dialect ; regional speech ; localism ; vernacular ; local speech  FR: langue régionale [f] ; parler régional [m] ; dialecte [m] ; idiome [m] ; patois [m]
ภาษาท้องถิ่น[phāsā thøngthin] (n, prop) EN: dialect ; regional speech ; localism ; vernacular ; local speech ; slang  FR: langue régionale [f] ; dialecte [m]
พื้นบ้าน[pheūnbān] (adj) EN: local ; folk ; homegrown ; native ; regional  FR: local ; régional

CMU English Pronouncing Dictionary
REGIONAL R IY1 JH AH0 N AH0 L
REGIONALS R IY1 JH AH0 N AH0 L Z
REGIONALLY R IY1 JH AH0 N AH0 L IY0
REGIONALIZE R IY1 JH AH0 N AH0 L AY2 Z
REGIONALIZED R IY1 JH AH0 N AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
regional (j) rˈiːʤənl (r ii1 jh @ n l)
regionally (a) rˈiːʤənəliː (r ii1 jh @ n @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地缘[dì yuán, ㄉㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] regional, #18,774 [Add to Longdo]
地区性[dì qū xìng, ㄉㄧˋ ㄑㄩ ㄒㄧㄥˋ, / ] regional; local, #30,747 [Add to Longdo]
地方主义[dì fāng zhǔ yì, ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] regionalism; favoring one's local region, #92,412 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heimatdichter {m}regional literature [Add to Longdo]
Landesamt {n}regional authorities [Add to Longdo]
Landesbibliothek {f}regional library [Add to Longdo]
Landeskunde {f}regional and cultural studies [Add to Longdo]
Raumordnung {f}regional planning; regional development [Add to Longdo]
Raumordnung {f}regional policy [Add to Longdo]
Regionalleiter {m}; Regionalleiterin {f}regional manager [Add to Longdo]
Wasser- und Schiffahrtsdirektion {f}regional Waterways and Shipping Directorate [Add to Longdo]
regional {adv}regionally [Add to Longdo]
regionale Ebene {f}regional level [Add to Longdo]
regionale wirtschaftliche Integration {f}regional economic integration [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
てっぱい[teppai] (n) (from 鉄砲和え) (See 鉄砲和え) regional Sanuki cuisine, usu. of minced vegetables, seafood, and vinegared miso [Add to Longdo]
ナイネックス[nainekkusu] (n) {comp} Nynex (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
ベルアトランティック[beruatoranteikku] (n) {comp} Bell Atlantic (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
リージョナリズム[ri-jonarizumu] (n) regionalism [Add to Longdo]
リージョナル[ri-jonaru] (n) regional [Add to Longdo]
リージョナルコード[ri-jonaruko-do] (n) {comp} Regional Code [Add to Longdo]
レジョナリズム[rejonarizumu] (n) regionalism [Add to Longdo]
ローカリズム[ro-karizumu] (n) localism; regionalism [Add to Longdo]
域内貿易[いきないぼうえき, ikinaiboueki] (n) regional trade; intra-trade [Add to Longdo]
稲置[いなぎ;いなき, inagi ; inaki] (n) (1) (arch) regional official responsible for rice storage (under the Yamato court); (2) (See 八色の姓) Inagi (lowest of the eight hereditary titles) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ナイネックス[ないねっくす, nainekkusu] Nynex (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
ベルアトランティック[べるあとらんていっく, beruatoranteikku] Bell Atlantic (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
地域ベルオペレーティング会社[ちいきベルオペレーティングがいしゃ, chiiki beruopere-teingu gaisha] Regional Bell Operating Company (RBOC) (US) [Add to Longdo]
地域ベル電話会社[たいいきベルでんわがいしゃ, taiiki beru denwagaisha] regional Bell operating company (RBOC) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 regional
   adj 1: characteristic of a region; "regional flora"
   2: related or limited to a particular region; "a regional
     dialect"

Are you satisfied with the result?Discussions