ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

regarding

R AH0 G AA1 R D IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -regarding-, *regarding*, regard
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
regarding(prep) เกี่ยวกับ, See also: ในเรื่อง, Syn. concerning, reference to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
regarding(รีการ์ด'ดิง) prep. เกี่ยวกับ,ในเรื่อง, Syn. as regards, with in regard to

English-Thai: Nontri Dictionary
regarding(pre) ในเรื่อง,เกี่ยวกับ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
regardingI'd like to point out some problems regarding your suggestion.
regardingI had been at a loss as to what career to decide on, but your advice has helped me to see the light regarding my future.
regardingI know you must be buried in your mountain of mails, but I wonder if I can hear from you regarding the mail I sent you last week?
regardingPlease use our toll-free number for calls regarding merchandise.
regardingRegarding Professor Scott's final criticism I have nothing more to add to what I said in my previous reply.
regardingThank you for your e-mail regarding the matter in question.
regardingThe Board of Directors aim is to make decisions regarding business affairs of the company.
regardingThere is a matter that we would like to discuss urgently regarding club activities so please come to the staff room.
regardingYour advice has helped me (to) see the light regarding my future.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกี่ยวกับ(prep) about, See also: regarding, concerning, Example: หนังสือหรือตำราเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาษาไทยนั้นไม่รู้ว่าจะไปหาอ่านได้ที่ไหน, Thai Definition: คำบุพบท ทำหน้าที่เชื่อมความเกี่ยวข้องของข้อความข้างหน้ากับข้างหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกี่ยวกับ[kīokap] (x) EN: regarding ; in regard to ; concerning ; about ; pertaining to ; with respect to  FR: concernant ; au sujet de ; à propos de ; relatif à ; en rapport avec ; ce qui concerne ; sur
ส่วน[suan = sūan] (x) EN: as for ; regarding ; with regard to  FR: à propos de ; en ce qui concerne ; quant à
ส่วนเรื่องเงิน[suan reūang ngoen] (n, exp) EN: regarding, money
ตามที่[tāmthī] (conj) EN: as ; according to ; regarding ; with reference to ; in response to  FR: suite à
ว่าด้วย[wādūay] (x) EN: concerning ; regarding ; about ; on  FR: concernant ; relatif à

CMU English Pronouncing Dictionary
REGARDING R AH0 G AA1 R D IH0 NG
REGARDING R IH0 G AA1 R D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
regarding (v) rˈɪgˈaːdɪŋ (r i1 g aa1 d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对于[duì yú, ㄉㄨㄟˋ ㄩˊ, / ] regarding; as far as sth is concerned; with regards to, #258 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
に於いて;に置いて(iK)[において, nioite] (exp) (uk) in; on; at (place); as for; regarding [Add to Longdo]
に於ける[における, niokeru] (exp) (uk) in; at; on; as for; regarding; with regards to; (P) [Add to Longdo]
に取って[にとって, nitotte] (exp) (uk) (See 取る・1) to; for; concerning; as far as ... is concerned; regarding [Add to Longdo]
に対し[にたいし, nitaishi] (exp) (See に対する) towards; against; regarding; in contrast with [Add to Longdo]
に対して[にたいして, nitaishite] (exp) (See に対する) towards; against; regarding; in contrast with [Add to Longdo]
に対する[にたいする, nitaisuru] (exp) (See に対して) regarding; in; to; towards; with regards to [Add to Longdo]
に付き[につき, nitsuki] (exp) per; apiece; because of; regarding; (printing) impression; sociability; appearance [Add to Longdo]
エンディングノート[endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei [Add to Longdo]
タラ戦争;鱈戦争[タラせんそう(タラ戦争);たらせんそう(鱈戦争), tara sensou ( tara sensou ); tarasensou ( tara sensou )] (n) Cod Wars (conflicts between the United Kingdom and Iceland regarding fishing rights (1958, 1971, 1975)) [Add to Longdo]
ポツダム会談[ポツダムかいだん, potsudamu kaidan] (n) Potsdam Conference (Jul.-Aug., 1945 conference regarding the postwar occupation of Germany) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top