ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

regal

R IY1 G AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -regal-, *regal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
regal(adj) เกี่ยวกับกษัตริย์หรือราชินี, See also: ของกษัตริย์หรือราชินี, แห่งกษัตริย์หรือราชินี, Syn. noble, kingly or queenly, royal
regale(vt) ให้ความเพลิดเพลิน, See also: ทำให้สนุกสนาน, Syn. amuse, entertain
regale(vt) เลี้ยงต้อนรับด้วยอาหารอันโอชะ, Syn. dine, feed
regalia(n) เครื่องหมายหรือเสื้อผ้าแสดงตำแหน่ง ยศหรือขั้น, Syn. emblems, decorations
regality(n) ราชวงศ์, See also: ตำแหน่งกษัตริย์
regale with(phrv) เลี้ยงต้อนรับด้วย, See also: ต้อนรับด้วย, ทำให้เพลิดเพลิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
regal(รี'กัล) adj. เกี่ยวกับกษัตริย์,เกี่ยวกับเจ้า,ราชา,โอ่อ่า,หรูหรา,สง่าผ่าเผย, See also: regally adv.
regale(รีเกล') vt.,n. (การ) ให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานแก่,ทำให้ปีติยินดี,เลี้ยงต้อนรับด้วยอาหารอันโอชะ,อาหารหรือเครื่องดื่มอันโอชะ,งานเลี้ยงใหญ่, See also: regalement n., Syn. delight, enchant, feast
regalia(รีเก'เลีย) n.,pl. อำนาจสิทธิ์ขาดของกษัตริย์,เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของกษัตริย์,ราชกกุธภัณฑ์,เครื่องหมายเหรียญตราแสดงตำแหน่งยศหรือขั้น,เสื้อผ้าอาภรณ์อันหรูหรา
regality(รีแกล'ลิที) n. ความเป็นกษัตริย์,อำ-นาจสิทธิ์ขาดของกษัตริย์,ราชอาณาจักร, Syn. royalty

English-Thai: Nontri Dictionary
regal(adj) ของเจ้า,ของกษัตริย์,หรูหรา,สง่าผ่าเผย,โอ่อ่า
regale(n) การป้อยอ,การเลี้ยงอาหาร,การให้ความเพลิดเพลิน
regale(vt) ป้อยอ,เลี้ยงอาหาร,ให้ความเพลิดเพลิน
regalia(n) เครื่องราชกกุธภัณฑ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
regaliaราชกกุธภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Regalia (Insignia)กกุธภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Regalia (Insignia)กกุธภัณฑ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
regalHe carries himself regally.
regalThey regaled me on a Chinese banquet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กกุธภัณฑ์(n) regalia, See also: insignia of kingship, emblems, paraphernalia, Example: ด้านหลังของพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ได้แก่เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์, Thai Definition: เครื่องหมายความเป็นพระราชาธิบดีตามที่แสดงไว้ในพระบรมราชาภิเษก ร.7

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กกุธภัณฑ์[kakutthaphan] (n) EN: regalia ; emblems ; paraphernalia ; insignia of kingship
เครื่องราชกกุธภัณฑ์[khreūangrātchakakutthapan (?)] (n, exp) EN: regalia
ราช-[rātcha-] (pref, (adj)) EN: royal ; imperial ; regal  FR: royal ; impérial

CMU English Pronouncing Dictionary
REGAL R IY1 G AH0 L
REGALED R IH0 G EY1 L D
REGALES R IH0 G EY1 L Z
REGALIA R IH0 G EY1 L Y AH0
REGALLY R IY1 G AH0 L IY0
REGALADO R EY0 G AA0 L AA1 D OW0
REGALING R IH0 G EY1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
regal (j) rˈiːgəl (r ii1 g @ l)
regale (v) rˈɪgˈɛɪl (r i1 g ei1 l)
regaled (v) rˈɪgˈɛɪld (r i1 g ei1 l d)
regales (v) rˈɪgˈɛɪlz (r i1 g ei1 l z)
regalia (n) rˈɪgˈɛɪlɪəʳ (r i1 g ei1 l i@)
regally (a) rˈiːgəliː (r ii1 g @ l ii)
regaling (v) rˈɪgˈɛɪlɪŋ (r i1 g ei1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帝王[dì wáng, ㄉㄧˋ ㄨㄤˊ, ] regal, #12,522 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Regal(n) |das, pl. Regale| ชั้นวางของ
Bücherregal(n) |das, pl. Bücherregale| ชั้นวางหนังสือ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regal {n} | Regale {pl}shelf | shelves [Add to Longdo]
Regalbedienfahrzeug {n} (RFZ); Regalbediengerät {n}; Regalförderzeug {n}(racking) storage and retrieval vehicle [Add to Longdo]
Regalbediengerät {n} | Regalbediengeräte {pl}storage and retrieval machine (SRM) | storage and retrieval machines [Add to Longdo]
Regalkonsole {f}rack support [Add to Longdo]
Regallager {n}high-bay store [Add to Longdo]
Königsnektarvogel {m} [ornith.]Regal Sunbird [Add to Longdo]
Pfauenkaiserfisch {m} (Pygoplites diacanthus) [zool.]regal angel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウロノカラバエンシ[auronokarabaenshi] (n) Nkhomo-benga peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara baenschi); new yellow regal; yellow peacock [Add to Longdo]
御降誕;ご降誕[ごこうたん, gokoutan] (n,vs) (See 降誕) birth (regal); nativity [Add to Longdo]
降誕[こうたん, koutan] (n,vs) (See ご降誕) birth (regal); nativity [Add to Longdo]
真経津の鏡[まふつのかがみ, mafutsunokagami] (n) (1) (arch) (obsc) mirror; (2) (See 八咫鏡) Mafutsu no Kagami (alternate name for Yata no Kagami, the mirror of the Imperial regalia) [Add to Longdo]
神璽[しんじ, shinji] (n) (1) (See 八尺瓊勾玉) Imperial regalia (esp. the jewel Yasakani no Magatama); (2) emperor's seal [Add to Longdo]
叢雲剣[むらくものつるぎ, murakumonotsurugi] (n) (obsc) (See 天叢雲剣) Murakumo no Tsurugi (alternate name for Ama-no-Murakumo no Tsurugi; the sword of the Imperial regalia) [Add to Longdo]
草薙の剣;草薙剣[くさなぎのつるぎ, kusanaginotsurugi] (n) (See 天叢雲剣) Kusanagi no Tsurugi (alternate name for Ama-no-Murakumo no Tsurugi; the sword of the Imperial regalia); grass-mowing sword [Add to Longdo]
天叢雲剣[あまのむらくものつるぎ, amanomurakumonotsurugi] (n) (See 三種の神器・1) Ama-no-Murakumo no Tsurugi (heavenly gathering of clouds sword; one of the three Imperial regalia) [Add to Longdo]
八尺瓊勾玉;八坂瓊曲玉;八尺瓊曲玉;八尺瓊の勾玉[やさかにのまがたま, yasakaninomagatama] (n) (1) (arch) large jewel; string of jewels; (2) (See 勾玉,三種の神器・1) Yasakani no Magatama (the grand jewel or string of jewels; one of the three Imperial regalia) [Add to Longdo]
八咫鏡;八咫の鏡[やたのかがみ;やたかがみ(八咫鏡), yatanokagami ; yatakagami ( hachi shi kagami )] (n) (See 三種の神器・1) Yata no Kagami (the eight-span mirror; one of the Imperial regalia) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たな, tana] REGAL, WANDBRETT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 regal
   adj 1: belonging to or befitting a supreme ruler; "golden age of
       imperial splendor"; "purple tyrant"; "regal attire";
       "treated with royal acclaim"; "the royal carriage of a
       stag's head" [syn: {imperial}, {majestic}, {purple},
       {regal}, {royal}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top