ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

refreshingly

R IY0 F R EH1 SH IH0 NG L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -refreshingly-, *refreshingly*, refreshing
CMU English Pronouncing Dictionary
REFRESHINGLY R IY0 F R EH1 SH IH0 NG L IY0
REFRESHING R IH0 F R EH1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
refreshingly (a) rˈɪfrˈɛʃɪŋliː (r i1 f r e1 sh i ng l ii)
refreshing (v) rˈɪfrˈɛʃɪŋ (r i1 f r e1 sh i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
refreshing(adj) ซึ่งทำให้สดชื่น, See also: กระปรี้กระเปร่า, Syn. fresh, invigorating

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refreshing the memoryฟื้นความจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Refreshingการปรับสภาพ, Example: เป็นแนวทางหนึ่งในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัลที่บันทึกไว้ในสื่อบันทึก การปรับสภาพ หรือ refreshing คือ การถ่ายโอนเอกสารดิจิทัลไปยังสื่อบันทึกใหม่ เช่น เปลี่ยนจากดิสเก็ตต์ 5 1/4 นิ้ว ซึี่งมีอายุการเก็บข้อมูลเพียงไม่กี่ปีไปเป็นซีดี-รอม หรือ จากซีดี-รอม เป็นดีวีดี-รอม เนื่องจากสื่อบันทึกที่เคยใช้อาจจะมีช่วงอายุการเก็บสาระหรือเนื้อหาที่บันทึกได้ในช่วงอายุไม่นาน จึงจำเป็นต้องมีการย้ายหรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังสื่อที่มีอายุในการเก็บได้มากกว่า หรืออาจจะเกิดกรณีที่เทคโนโลยีของอุปกรณ์ในการอ่านเปลี่ยนไป คอมพิวเตอร์ที่เคยสามารถอ่านสื่อบันทึกในรุ่นก่อนอาจจะล้าสมัย หรือเริ่มจะไม่มีการผลิดอุปกรณ์ในการอ่านแล้ว จึงต้องเริ่มมีการถ่้ายโอนข้อมูลไปยังสื่อบันทึกที่มีเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ในการอ่านอยู่ในปัจจุบัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
refreshingAfter dark clouds, you get periods of refreshing clear weather.
refreshingA glass of cold water is very refreshing in hot weather.
refreshingA walk before breakfast is refreshing.
refreshingIt is refreshing to take a shower after exercising.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ้าเย็น(n) refreshing towel, Example: ไกด์แจกผ้าเย็นให้กับลูกทัวร์หลังจากเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว, Thai Definition: ผ้าที่จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษ ทำให้เย็นจัดสำหรับเช็ดหน้า
รวย(adj) pleasant, See also: pleasing, delightful, refreshing, Syn. ชื่น, รื่น, Example: ราชาวดีส่งกลิ่นรวยฟุ้งไปทั่วเรือน
ชื่นใจ(adj) refreshing, See also: cheering, Syn. สดชื่น, รื่นรมย์, ปลอดโปร่ง, Example: ลมเย็นๆ ชื่นใจพัดมาเป็นระยะ
ชุ่มใจ(v) be joyful, See also: be joyous, be cheerful, be refreshing, Syn. อิ่มเอิบใจ, ชุ่มอกชุ่มใจ, Example: ฉันชุ่มใจเมื่อเห็นดอกไม้สวย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่น[cheūn] (adj) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing  FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นใจ[cheūnjai] (adj) EN: refreshing ; cheering  FR: plaisant ; agréable ; bon ; délicieux ; doux
ระรื่น[rareūn] (adj) EN: delightful ; refreshing ; beaming ; mirthful ; pleasant  FR: agréable ; plaisant
รื่น[reūn] (adj) EN: refreshing ; happy  FR: plaisant ; agréable

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凉爽[liáng shuǎng, ㄌㄧㄤˊ ㄕㄨㄤˇ, / ] cool and refreshing, #19,555 [Add to Longdo]
秋高气爽[qiū gāo qì shuǎng, ㄑㄧㄡ ㄍㄠ ㄑㄧˋ ㄕㄨㄤˇ, / ] clear and refreshing autumn weather, #45,295 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auffrischen {n}refreshing [Add to Longdo]
sich auffrischen; sich laben; sich erquicken (an; mit) | auffrischend; labend; erquickend | aufgefrischt; gelabt; erquicktto refresh oneself (with) | refreshing | refreshed [Add to Longdo]
erquicklich {adj} | erquicklicher | am erquicklichstenrefreshing | more refreshing | most refreshing [Add to Longdo]
labend; erquickend {adv}refreshingly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃきっと;シャキッと[shakitto ; shakitsu to] (adv) (1) (See すっきり) crisp; crunchy; (2) refreshing; straight; firm; sharp; smart and stylish [Add to Longdo]
飴湯[あめゆ, ameyu] (n) (See 水飴) thick malt syrup poured into boiling water and sprinkled with cinnamon (used as a refreshing summer drink) [Add to Longdo]
気分一新[きぶんいっしん, kibun'isshin] (n) complete change of mood; thoroughly refreshing one's spirits [Add to Longdo]
十雨[じゅうう, juuu] (n) refreshing rain once in ten days [Add to Longdo]
仁丹[じんたん, jintan] (n) Jintan (brand-name breath mint marketed as having various medicinal properties); refreshing candies resembling BBs or metallic dragees [Add to Longdo]
清々しい(P);清清しい[すがすがしい, sugasugashii] (adj-i) (uk) fresh; refreshing; (P) [Add to Longdo]
清爽[せいそう;かわらか, seisou ; kawaraka] (adj-na,adj-no) (1) refreshing; (2) neat; tidy; trim [Add to Longdo]
清風[せいふう, seifuu] (n) breath of fresh air; cool (refreshing) breeze [Add to Longdo]
清風明月[せいふうめいげつ, seifuumeigetsu] (n) refreshing breeze and the bright moon; a beautiful nocturnal scene with a full moon [Add to Longdo]
清涼[せいりょう, seiryou] (adj-na,n) cool; refreshing; (P) [Add to Longdo]
爽々;爽爽[さわさわ, sawasawa] (adv) (1) (uk) rustling; (2) refreshing; (3) clearly [Add to Longdo]
爽やか[さわやか, sawayaka] (adj-na,n) fresh; refreshing; invigorating; clear; fluent; eloquent; (P) [Add to Longdo]
爽快[そうかい, soukai] (adj-na,n) refreshing; exhilarating [Add to Longdo]
爽秋[そうしゅう, soushuu] (n) refreshing and pleasant autumn [Add to Longdo]
爽凉(oK);爽涼[そうりょう, souryou] (adj-na,n) cool and refreshing [Add to Longdo]
癒し系[いやしけい, iyashikei] (n,adj-no) therapy; healing; rejuvenating; refreshing; soothing [Add to Longdo]
涼しい[すずしい, suzushii] (adj-i) (1) cool; refreshing; (2) clear (e.g. eyes); bright; (3) clear; distinct; (4) (See 涼しい顔・すずしいかお) composed (facial expression); unruffled; unconcerned; (5) (arch) pure; upright; innocent; (P) [Add to Longdo]
涼やか[すずやか, suzuyaka] (adj-na) refreshing; clear [Add to Longdo]
涼風[りょうふう(P);すずかぜ, ryoufuu (P); suzukaze] (n) cool breeze; refreshing breeze; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 refreshingly
   adv 1: in a manner that relieves fatigue and restores vitality;
       "the air was refreshingly cool" [syn: {refreshingly},
       {refreshfully}]
   2: in a pleasantly novel manner; "she was refreshingly free from
     shyness"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top