ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

refer to

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -refer to-, *refer to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
refer to(vt) พูดถึง, See also: เอ่ย, บ่งถึง, Syn. mention, point to
refer to(vt) หมายความว่า, See also: หมายว่า, มีความหมายว่า, Syn. allude to, mean
refer to(phrv) อ้างถึง, See also: เอ่ยถึง, เขียนถึง, Syn. talk about
refer to(phrv) อ้าง (ข้อมูล) ถึง
refer to(phrv) เกี่ยวข้องกับ, See also: สัมพันธ์กับ, Syn. apply to, relate to
refer to(phrv) ส่งถึง
refer to(phrv) ถาม (ข้อมูล) จาก (บางคน)
refer to(phrv) จัดอยู่ในกลุ่ม, See also: เป็นของ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
refer toAmerican news stories always refer to "The Japanese" no matter who is being talked about.
refer toDon't refer to this matter again, please.
refer toI am using this term in Emmet's sense to refer to the psychological rules of language use.
refer toIf you have some questions, please refer to this guidebook.
refer toIn present day Japan, "alchemy" is only used metaphorically; to refer to improper means of making money by politicians or religious hucksters with no morals or shame.
refer toI often hear her refer to her childhood.
refer toI often refer to the dictionary.
refer toMary didn't refer to the accident she had seen.
refer toPlease refer to page ten.
refer toPlease refer to paragraph ten.
refer toPlease refer to the tourist information office.
refer toRefer to the dictionary as often as possible.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ่งบอกถึง(v) imply, See also: refer to, Syn. บ่งถึง, Example: อายุนั้นบ่งบอกถึงประสบการณ์ของชีวิต และเป็นตัวที่สามารถกำหนดการตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล
อ้างถึง(v) refer to

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้างอิงเอกสาร[āng-ing ēkkasān] (v, exp) EN: refer to a document
อ้างอิงถึง...[āng-ing theung …] (v, exp) EN: refer to
อ้างอิงถึงจดหมาย[āng-ing theung jotmāi] (v, exp) EN: refer to a letter
อ้างถึง[āng theung] (v) EN: refer to ; cite  FR: se référer à ; citer
บอก[bøk] (v) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach  FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
นิยมใช้[niyom chai] (v, exp) EN: prefer to use
พูดถึง[phūt theung] (v, exp) EN: mention ; talk about ; speak of ; refer to  FR: parler de ; mentionner ; faire référence à

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
参见[cān jiàn, ㄘㄢ ㄐㄧㄢˋ, / ] refer to; see also; pay respect to, #15,062 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P) [Add to Longdo]
ご笑納;御笑納[ごしょうのう, goshounou] (n,vs) (hum) (See つまらない物ですが,笑納) please accept (this); used to refer to another's acceptance of one's present [Add to Longdo]
チョン[chon] (n) (1) (vulg) (sl) abusive term used to refer to Koreans; (2) (original meaning) idiot; (3) Korean currency unit (1-100 of a won) [Add to Longdo]
夷;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦夷) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian [Add to Longdo]
衛士[えじ;えいし, eji ; eishi] (n) (1) soldiers of the ritsuryo system that guarded gates of the imperial palace, the court, etc.; (2) term used in error to refer to young men that were made to do forced labour in the ritsuryo system; (3) guards originally stationed at the grand shrine at Ise and shrine at Atsuta, Nagoya to protect the officials there [Add to Longdo]
我が妻;我が夫[わがつま, wagatsuma] (n) my spouse (esp. used to refer to one's wife); my wife; my husband [Add to Longdo]
繰る[くる, kuru] (v5r,vt) (1) to reel; to wind; to spin (thread); (2) to turn (pages); to flip through (a book); to leaf through (a book); to consult (a dictionary); to refer to (an encyclopedia); (3) to count (e.g. the days); (4) to open one-by-one; to close one-by-one (e.g. shutters); (P) [Add to Longdo]
権兵衛[ごんべえ, gonbee] (n) (1) (arch) (derog) country bumpkin; (2) John Doe; used to refer to someone whose name is unknown [Add to Longdo]
謙称[けんしょう, kenshou] (n,vs) refer to modestly [Add to Longdo]
言い及ぶ;言及ぶ[いいおよぶ, iioyobu] (v5b,vi) to refer to; to mention (e.g. theme) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top