ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reel

R IY1 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reel-, *reel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reel(n) เครื่องม้วน, See also: หลอด
reel(n) ม้วนฟิล์ม
reel(n) หลอดด้าย
reel(vt) ม้วน, See also: หมุน, Syn. roll, spin, whirl
reel(vi) โซเซ, See also: โคลงเคลง, เอียง, Syn. stagger, sway, totter
reel(n) การเต้นรำพื้นเมืองแบบหนึ่งของชาวสก็อต
reel in(phrv) โซเซเข้ามา, Syn. reel out
reel in(phrv) หมุนเข้า, See also: ม้วนเข้า
reelect(vt) เลือกตั้งใหม่
reel out(phrv) โงนเงนออกไป, See also: โซเซออกไป, Syn. reel in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reel(รีล) n. หลอด,หลอดด้าย,หลอดไม้รวก,รอกม้วน,เครื่องม้วน,จานม้วน,เครื่องปั่นด้าย,ปริมาณด้ายหรือเทปหรือฟิล์มต่อม้วน,อาการหมุน (เคว้ง,โซเซ...) vt. ม้วน,ปั่นด้าย,ทำให้หมุน vi. หมุน,เคว้ง,โซเซ,วกเวียน,หมุนเวียน,รู้สึกเวียนศีรษะ -Phr. (reel of พูดหรือเขียนหรือผลิตออกมาอย่างรวดเร็วและง่ายดาย)
reelect(รีอีเลคทฺ') vt. เลือกตั้งใหม่, See also: reelection n.
creel(ครีล) n. ตะกร้าใส่ปลา (กุ้งหรือปู) ,กับดักปลา (กุ้ง ปูหรืออื่น ๆ)
freelance(ฟร'ลานซฺ') vi.,adj. (เกี่ยวกับ) ทำงานโดยอิสระ (ไม่ใช่ลูกจ้าง) -freelancer n.
freelyadv. อย่างอิสระ
newsreel(นิวซ'รีล) n. ภาพยนตร์ข่าว
unreel(อันรีล') vt.,vi. แก้ม้วน,แก้,ปลด,ปล่อย,เอาออก., See also: unreelable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
reel(n) เครื่องปั่นด้าย,หลอด,รอก,อาการหมุนเคว้ง
reel(vi) โซเซ,เซ,โคลงเคลง,หมุนเวียน
reel(vt) สาวออก,ม้วน,ปั่นด้าย,ทำให้หมุน
reelect(vt) เลือกตั้งใหม่,เลือกใหม่,เลือกตั้งซ่อม
reelection(n) การเลือกตั้งใหม่,การเลือกใหม่,การเลือกตั้งซ่อม
creel(n) กระชุ,กระชัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reelม้วน, ม้วนแถบ [มีความหมายเหมือนกับ spool ๑] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reelม้วน, ม้วนแถบ [มีความหมายเหมือนกับ spool ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reeling gaitท่าเดินซวนเซ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reelHe is up for reelection.
reelHis reelection seems sure.
reelMy punch sent him reeling.
reelMy punch sent him reeling into the rope.
reelWhen a president or a governor acts wisely and lawfully, Americans express their approval by reelecting him and by supporting his political party.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เซถลา(v) stagger, See also: reel, sag, totter, Example: นักมวยพลาดท่าถูกหมัดจากคู่ต่อสู้เข้าอย่างจังจนเซถลาราวนกปีกหัก, Thai Definition: เซไปโดยพลันอย่างคนลื่นล้ม
ระวิง(n) reel, See also: spool, spinning wheel, Syn. เครื่องปั่นด้าย, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องสำหรับเอาเข็ดด้ายหรือไหมสวม เมื่อเวลาสาวเส้นด้ายจะได้ออกเป็นเส้นๆ ไม่ขาดไม่ยุ่ง
ซวน(v) lean, See also: reel, Syn. เซ, ซวนเซ, Ant. ตรง, Example: ก่อนที่จะซวนลงไป มนัสคว้าเธอไว้ไม่ให้เซคะมำลงเสียก่อน, Thai Definition: ถลาไปข้างหน้า, เอนไปจากแนว, เอนไปเอนมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพอิสระ[āchīp itsara] (n, exp) EN: freelance  FR: indépendant [m]
ฝืด[feūt] (adj) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff  FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
ฟ่อง[føng] (adv) EN: highly ; freely  FR: à la dérive
ใจจริง[jaijing] (adv) EN: really ; sincerily ; truly  FR: franchement ; sincérement ; vraiment ; réellement
จำนวนจริง[jamnūan jing] (n, exp) EN: real number ; rational number  FR: nombre réel [m]
จำนวนจริงบวก[jamnūan jing būak] (n, exp) EN: positive real number  FR: nombre réel positif [m]
จำนวนจริงลบ[jamnūan jing lop] (n, exp) EN: negative real number  FR: nombre réel négatif [m]
จริง[jing] (adj) EN: real ; true ; actual ; genuine ; authentic  FR: vrai ; véridique ; réel ; authentique ; véritable
จริง[jing] (adv) EN: really ; truly ; indeed  FR: réellement ; vraimernt
จริง ๆ[jing-jing] (adv) EN: really ; truly ; actually  FR: réellement ; vraiment ; tout à fait

CMU English Pronouncing Dictionary
REEL R IY1 L
REELS R IY1 L Z
REELED R IY1 L D
REELECT R IY0 IH0 L EH1 K T
REELING R IY1 L IH0 NG
REELECTED R IY0 IH0 L EH1 K T AH0 D
REELECTED R IY0 IH0 L EH1 K T IH0 D
REELECTING R IY0 IH0 L EH1 K T IH0 NG
REELECTION R IY0 IH0 L EH1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reel (v) rˈiːl (r ii1 l)
reels (v) rˈiːlz (r ii1 l z)
reeled (v) rˈiːld (r ii1 l d)
reeling (v) rˈiːlɪŋ (r ii1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
改选[gǎi xuǎn, ㄍㄞˇ ㄒㄩㄢˇ, / ] reelection; to reelect, #36,899 [Add to Longdo]
转轮[zhuàn lún, ㄓㄨㄢˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] reel; rotary grill; the Buddhist cycle of reincarnation, #39,929 [Add to Longdo]
[sāo, ㄙㄠ, / ] reel silk from cocoons, #44,059 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Filmrolle {f}reel of film [Add to Longdo]
Rolle {f}; Spule {f} | eine Rolle Garnreel | a reel of cotton [Add to Longdo]
reellreal [Add to Longdo]
reelle Zahl {f} [math.]real number [Add to Longdo]
reellwertig [math.]real-valued [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かせ糸;綛糸;桛糸[かせいと, kaseito] (n) reeled thread [Add to Longdo]
ぐらつく[guratsuku] (v5k,vi) to be unsteady; to reel; to shake [Add to Longdo]
ふらふら(P);フラフラ[furafura (P); furafura] (adj-na,adv-to,vs,adj-no) (on-mim) unsteady on one's feet; stagger; reel; totter; dizzy; (P) [Add to Longdo]
オープンリール[o-punri-ru] (n) open reel [Add to Longdo]
オープンリールテープ[o-punri-rute-pu] (n) open-reel tape [Add to Longdo]
キャスチングリール[kyasuchinguri-ru] (n) casting reel [Add to Longdo]
スピニングリール[supininguri-ru] (n) spinning reel [Add to Longdo]
ズジキツネベラ[zujikitsunebera] (n) fourline hogfish (Bodianus trilineatus); threeline hogfish [Add to Longdo]
ニュース映画[ニュースえいが, nyu-su eiga] (n) newsreel [Add to Longdo]
フリージャーナリスト[furi-ja-narisuto] (n) freelance journalist [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リール[りーる, ri-ru] reel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reel
   n 1: a roll of photographic film holding a series of frames to
      be projected by a movie projector
   2: music composed for dancing a reel
   3: winder consisting of a revolving spool with a handle;
     attached to a fishing rod
   4: a winder around which thread or tape or film or other
     flexible materials can be wound [syn: {bobbin}, {spool},
     {reel}]
   5: a lively dance of Scottish Highlanders; marked by circular
     moves and gliding steps [syn: {reel}, {Scottish reel}]
   6: an American country dance which starts with the couples
     facing each other in two lines [syn: {Virginia reel}, {reel}]
   v 1: walk as if unable to control one's movements; "The drunken
      man staggered into the room" [syn: {stagger}, {reel},
      {keel}, {lurch}, {swag}, {careen}]
   2: revolve quickly and repeatedly around one's own axis; "The
     dervishes whirl around and around without getting dizzy"
     [syn: {spin}, {spin around}, {whirl}, {reel}, {gyrate}]
   3: wind onto or off a reel

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top