ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

redeem

R IH0 D IY1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -redeem-, *redeem*
Possible hiragana form: れでえん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
redeem(vt) กู้ชื่อเสียง, See also: ทำให้เป็นที่ยอมรับ, Syn. restore to favor
redeem(vt) ซื้อคืน, See also: ไถ่ถอน, Syn. buy back, repurchase
redeem(vt) แลกเป็นเงิน, See also: ขึ้นเงิน, Syn. cash in
redeem(vt) ชดใช้, See also: ชดเชย, Syn. compensate
redeem(vt) ไถ่บาป, Syn. absolve
redeemer(n) ผู้ไถ่ถอน, Syn. rescurer, deliverer
Redeemer(n) พระเยซูคริสต์
redeemable(adj) ซึ่งซื้อคืนมา, See also: ซึ่งไถ่ถอนกลับมา
redeem from(phrv) ไถ่คืนจาก, See also: ซื้อคืนจาก
redeem from(phrv) ปล่อยเป็นอิสระจาก, See also: ปลดเปลื้องจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
redeem(รีดีม') vt. ซื้อคืน,ไถ่ถอน,ชำระหนี้,กู้คืน,ใช้คืน,ได้มาคืน,แลกเปลี่ยน (พันธบัตร,หลักทรัพย์,ใบหุ้น,คูปอง) เป็นเงินสดหรือสินค้า,ชดเชย,ชดใช้,ปฏิบัติตามสัญญา,ไถ่บาป, See also: redeemable adj. redeemability n. redeemably adv.
redeemer(รีดี'เมอะ) n. ผู้ไถ่ถอน,ผู้ซื้อคืน,ผู้ไถ่บาป, See also: Redeemer n. พระเยซูคริสต์
redeeming(รีดี'มิง) adj. ชดใช้ความผิด,ไถ่ถอน
irredeemable(เออริดี'มะเบิล) adj. เอาเงินคืนไม่ได้,เปลี่ยนแปลงไม่ได้,เอากลับไม่ได้,ไม่สามารถจะซ่อมแซมได้,ไร้ความหวัง., See also: irredeemilltiy, irredeembleness n. irredeemably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
redeem(vt) ไถ่ถอน,ช่วยเหลือ,ชำระหนี้,ชดใช้,ไถ่บาป
redeemer(n) ผู้ไถ่ถอน,ผู้ไถ่บาป
irredeemable(adj) กลับคืนมาไม่ได้,ซ่อมแซมไม่ได้,ไร้ความหวัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
redeemไถ่, ไถ่ถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redeemable bondพันธบัตรที่ไถ่ถอนคืนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redeemable preference shareหุ้นบุริมสิทธิที่ไถ่ถอนคืนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
redeemGod redeemed them from sin.
redeemHe redeemed his watch from the pawnbroker.
redeemHis eyes redeem his face from sternness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไถ่โทษ(v) redeem a mistake, See also: redeem a mistake by good deeds, Syn. ล้างโทษ, ชดใช้โทษ, Example: ผมรับเด็กคนนั้นมาเลี้ยงเพื่อไถ่โทษ, Thai Definition: ทำความดีเพื่อลบล้างความผิด
กู้(v) retrieve, See also: redeem, save, restore, recover, Example: ในส่วนนี้จะกล่าวถึงซอฟท์แวร์ที่ใช้ต่อสู้ตรวจสอบกู้ข้อมูลและสังหารไวรัส, Thai Definition: ทำให้กลับคืนดีอย่างเดิม
ค่าไถ่(n) ransom, See also: redeem, Example: เขาถูกสมุนของเจ้าพ่อจับตัวไปเรียกค่าไถ่ เหรัญญิกของสหภาพจำเป็นต้องจ่ายเงินสด 50,000 ดอลลาร์ถึงเรียบร้อย, Thai Definition: จำนวนเงินตามที่เรียกร้องเพื่อให้ปลดปล่อยจากที่กักขัง
เสียบน(v) redeem a vow, Syn. ใช้บน, แก้บน, Example: พ่อกับแม่ต้องรีบไปเสียบนให้ลูกหลังจากที่ลูกชายสามารถสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยได้, Thai Definition: แก้บนแก่ผีสางเทวดา
ไถ่(v) redeem, Syn. เอาคืน, ถอน, Example: เขาไถ่หล่อนจากความเป็นทาสด้วยเงิน 50 ชั่ง, Thai Definition: ชำระหนี้เพื่อถอนคืนทรัพย์สินที่จำนำไว้
ไถ่ถอน(v) redeem, Syn. ไถ่, เอาคืน, Example: ผ่านหน้าแล้งไปแล้ว เราอาจจะเหลือเงินพอเก็บรวบรวมไว้ไถ่ถอนน.ส.3ก. คืนมาก็ได้, Thai Definition: ชำระหนี้เพื่อปลดเปลื้องพันธะในทรัพย์สินที่จำนองไว้ ให้หลุดพ้นจากการเป็นประกัน
ไถ่บาป(v) redeem, Example: ฉันยอมตายและจะตายอย่างยินดีเพื่อไถ่บาป, Thai Definition: ช่วยให้พ้นบาป
การใช้บน(n) votive offering, See also: redeeming a vow, compensation for a vow, Syn. การแก้บน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้[chai] (v) EN: spend ; pay ; redeem ; cost  FR: dépenser ; payer ; rembourser
ชด[chot] (v) EN: make up ; compensate ; pay for ; redeem ; atone for  FR: se racheter ; réparer ; racheter
ชดใช้โทษ[chotchai thōt] (v, exp) EN: redeem a mistake
การใช้บน[kān chaibon] (n) EN: votive offering ; redeeming a vow ; compensation for a vow
ค่าไถ่[khā thai] (n) EN: ransom ; redeem  FR: rançon [f]
ของหลุด[khøng lut] (n, exp) EN: pawned article that has not been redeemed
กู้[kū] (v) EN: rehabilitate ; redeem ; reestablish ; regain ; restore ; retrieve  FR: rétablir
ไถ่[thai] (v) EN: redeem ; ransom  FR: racheter ; rançonner
ไถ่บาป[thaibāp] (v) EN: redeem
ไถ่ถอน[thaithøn] (v) EN: redeem  FR: dégager ; reprendre

CMU English Pronouncing Dictionary
REDEEM R IH0 D IY1 M
REDEEMS R AH0 D IY1 M Z
REDEEMED R IH0 D IY1 M D
REDEEMING R IH0 D IY1 M IH0 NG
REDEEMABLE R IH0 D IY1 M AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
redeem (v) rˈɪdˈiːm (r i1 d ii1 m)
redeems (v) rˈɪdˈiːmz (r i1 d ii1 m z)
redeemed (v) rˈɪdˈiːmd (r i1 d ii1 m d)
redeemer (n) rˈɪdˈiːmər (r i1 d ii1 m @ r)
redeemers (n) rˈɪdˈiːməz (r i1 d ii1 m @ z)
redeeming (v) rˈɪdˈiːmɪŋ (r i1 d ii1 m i ng)
redeemable (j) rˈɪdˈiːməbl (r i1 d ii1 m @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赎回[shú huí, ㄕㄨˊ ㄏㄨㄟˊ, / ] redeem, #8,782 [Add to Longdo]
[shú, ㄕㄨˊ, / ] redeem; to ransom, #17,146 [Add to Longdo]
救赎主[jiù shú zhǔ, ㄐㄧㄡˋ ㄕㄨˊ ㄓㄨˇ, / ] Redeemer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
汚名返上[おめいへんじょう, omeihenjou] (n,vs) clear one's name; redeem oneself; clear (vindicate) one's honor (reputation) [Add to Longdo]
救いようのない;救い様のない[すくいようのない, sukuiyounonai] (adj-i) (See 救いようがない) hopeless; irredeemable [Add to Longdo]
金券[きんけん, kinken] (n) (1) gold certificate; (2) tradeable coupon redeemable for goods or services [Add to Longdo]
根引き[ねびき, nebiki] (n,vs) uproot; redeem [Add to Longdo]
質流れ[しちながれ, shichinagare] (n) unredeemed pawned item [Add to Longdo]
質流れの時計[しちながれのとけい, shichinagarenotokei] (n) unredeemed (pawned) watch [Add to Longdo]
取り柄(P);取柄;取りえ;取り得(iK);取得(iK)[とりえ, torie] (n) worth; redeeming feature; merit; gain; profit; (P) [Add to Longdo]
償う[つぐなう, tsugunau] (v5u,vt) to make up for; to recompense; to redeem (one's faults); to compensate for; to indemnify; to atone for; (P) [Add to Longdo]
正直一遍[しょうじきいっぺん, shoujikiippen] (n,adj-na) honest to a fault; one's only strength being his (her) honesty; having no redeeming feature except for being honest [Add to Longdo]
清算[せいさん, seisan] (n,vs) (1) settlement (financial); squaring accounts; clearing debts; (2) liquidation; (3) ending (a relationship); breaking up (with); burying (the past); redeeming (one's faults); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 redeem
   v 1: save from sins [syn: {deliver}, {redeem}, {save}]
   2: restore the honor or worth of
   3: to turn in (vouchers or coupons) and receive something in
     exchange
   4: exchange or buy back for money; under threat [syn: {ransom},
     {redeem}]
   5: pay off (loans or promissory notes) [syn: {redeem}, {pay
     off}]
   6: convert into cash; of commercial papers

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top