ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recovery

R IH0 K AH1 V R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recovery-, *recovery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recovery(n) การฟื้นคืนสู่สภาพปกติ, Syn. restoration, resumption, rehabilitation
recovery room(n) ห้องพักฟื้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recovery(รีคัฟ'เวอะรี) n. การเอากลับคืน,การกู้,การคืนสู่สภาพเดิม,สิ่งที่ได้คืนมา, Syn. restoration
recovery roomn. ห้องพักฟื้น,ห้องพักฟื้นหลังการผ่าตัด

English-Thai: Nontri Dictionary
recovery(n) การฟื้นคืน,การกู้,การเอากลับคืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recoveryการกู้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
recoveryการฟื้นตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recoveryส่วนรับคืน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
recovery๑. การได้กลับคืน๒. การฟื้นตัว [ดู recuperation] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recoveryการกู้ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recovery agentตัวแทนเรียกร้องส่วนรับคืน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
recovery blockบล็อกสำหรับกู้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
recovery of possession๑. การแสวงคืนครองทรัพย์ (ปพพ.)๒. การเอาคืนซึ่งการครอบครอง (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recovery of premisesการได้คืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recovery tank; expansion tank๑. หม้อน้ำล้น๒. หม้อกันล้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recoveryการนำกลับคืน, Example: การสกัดสารมีค่าออกมาแบ่งออกเป็น : Material Recovery สกัดสารเป็นประโยชน์ออกมา เช่นกลั่นสารตัวทำละลายจากน้ำเสีย สกัดแร่เงินออกจากน้ำยาล้างฟิล์ม, ทำปุ๋ยจากขยะ : Energy Recovery สกัดพลังงานเป็นประโยชน์ออกมา เช่น นำขยะมาหมักจนได้ก๊าซชีวภาพ ซึ่งใช้หุงต้มได้, นำขยะมาเผาได้ความร้อนไปผลิตกระแสไฟฟ้า [สิ่งแวดล้อม]
Recoveryการนำกลับคืน, การฟื้นตัว, Example: การแยกหรือการรวบวัตถุที่แยกได้จากของเสีย เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ [สิ่งแวดล้อม]
Recovery Factorค่าตัวแปรที่ใช้บ่งถึงอัตราส่วนของปริมาณปิโตรเลียมที่เราสามารถนำขึ้นมาใช้ได้, ค่าตัวแปรที่ใช้บ่งถึงอัตราส่วนของปริมาณปิโตรเลียมที่เราสามารถนำขึ้นมาใช้ได้ต่อปริมาณทั้งหมดที่มีอยู่ในแหล่ง [ปิโตรเลี่ยม]
recovery of nationalityการกลับคืนสัญชาติ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recoveryBusiness recovery, which looks just around the corner, will be rapid and strong.
recoveryFinance Ministry officials tried to boost confidence in recovery.
recoveryFor the economy as a whole, recovery seems still far away.
recoveryHe is beyond the chance of recovery.
recoveryHe is not much better, and there is a little hope of recovery.
recoveryHe is now on the way to recovery.
recoveryHis recovery was nothing short of a miracle.
recoveryI believe it would be unproductive with regard to the present recovery.
recoveryIf this organization is left as it is, it will soon go bankrupt; its recovery is as difficult as swapping horses while crossing a stream.
recoveryI'm glad to know that you are on the way to a full recovery.
recoveryImproving corporate performances are behind the stock market recovery.
recoveryIs there any chance of his recovery?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การฟื้นตัว(n) recovery, See also: recuperation, convalescence, revival, resurgence, regaining of consciousness, restoration, , Syn. การฟื้นฟูสภาพ, Example: คณะรัฐมนตรีนำนโยบายการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมาใช้ตั้งแต่ต้นปี 2543

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฟื้นตัว[kān feūntūa] (n) EN: recovery
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ[kān feūntūa khøng sētthakit] (n, exp) EN: economic recovery  FR: reprise économique [f]
รถลาก[rotlāk] (n, exp) EN: recovery vehicle ; breakdown lorry ; tow truck  FR: dépanneuse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RECOVERY R IH0 K AH1 V R IY0
RECOVERY R IH0 K AH1 V ER0 IY0
RECOVERY'S R IH0 K AH1 V ER0 IY0 Z
RECOVERY'S R IH0 K AH1 V R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recovery (n) rˈɪkˈʌvəriː (r i1 k uh1 v @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复苏[fù sū, ㄈㄨˋ ㄙㄨ, / ] recovery (health, economic), #10,632 [Add to Longdo]
采收率[cǎi shōu lǜ, ㄘㄞˇ ㄕㄡ ㄌㄩˋ, / ] recovery ratio, #73,383 [Add to Longdo]
复元[fù yuán, ㄈㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] recovery [Add to Longdo]
愈复[yù fù, ㄩˋ ㄈㄨˋ, / ] recovery (after illness) [Add to Longdo]
重获[chóng huò, ㄔㄨㄥˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] recovery; recover [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bergungsdienst {m}recovery service [Add to Longdo]
Bergungsfahrzeug {n}recovery vehicle [Add to Longdo]
Erholungszeit {f}; Erholzeit {f}recovery time [Add to Longdo]
Erholzeit {f} eines Zeitgliedes [techn.]recovery time [Add to Longdo]
Genesung {f}; Besserung {f} | Genesungen {pl}recovery | recoveries [Add to Longdo]
Wiederherstellung {f}; Rückgewinnung {f} | automatische Wiederherstellung {f}recovery | autorecovery [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インベントリーリカバリー[inbentori-rikabari-] (n) inventory recovery [Add to Longdo]
エラー回復[エラーかいふく, era-kaifuku] (n) {comp} error recovery [Add to Longdo]
エラー回復ルーチン[エラーかいふくルーチン, era-kaifuku ru-chin] (n) {comp} error recovery routine [Add to Longdo]
キーリカバリー[ki-rikabari-] (n) {comp} key recovery [Add to Longdo]
クラッシュ回復[クラッシュかいふく, kurasshu kaifuku] (n) {comp} crash recovery [Add to Longdo]
サーチ&リカバリー[サーチアンドリカバリー, sa-chiandorikabari-] (n) search and recovery [Add to Longdo]
サーチ&リカバリー・ダイブ;サーチ&リカバリーダイブ[サーチアンドリカバリー・ダイブ(サーチ&リカバリー・ダイブ);サーチアンドリカバリーダイブ(サーチ&リカバリーダイブ), sa-chiandorikabari-. daibu ( sa-chi & rikabari-. daibu ); sa-chiandorikabari-daibu ] (n) search and recovery dive [Add to Longdo]
ジョブ回復制御ファイル[ジョブかいふくせいぎょファイル, jobu kaifukuseigyo fairu] (n) {comp} backup file; job-recovery control file [Add to Longdo]
ダイアログ回復[ダイアログかいふく, daiarogu kaifuku] (n) {comp} dialogue recovery [Add to Longdo]
トランザクション回復[トランザクションかいふく, toranzakushon kaifuku] (n) {comp} transaction recovery [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エラー回復[エラーかいふく, era-kaifuku] error recovery [Add to Longdo]
エラー回復ルーチン[エラーかいふくルーチン, era-kaifuku ru-chin] error recovery routine [Add to Longdo]
キーリカバリー[きーりかばりー, ki-rikabari-] key recovery [Add to Longdo]
ジョブ回復制御ファイル[じょぶかいふくせいぎょファイル, jobukaifukuseigyo fairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
ダイアログ回復[ダイアログかいふく, daiarogu kaifuku] dialogue recovery [Add to Longdo]
トランザクション回復[とらんざくしょんかいふく, toranzakushonkaifuku] transaction recovery [Add to Longdo]
バックアップファイル[ばっくあっぷふぁいる, bakkuappufairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
バックワード回復[バックワードかいふく, bakkuwa-do kaifuku] backward recovery [Add to Longdo]
ファイルの修復[ファイルのしゅうふく, fairu noshuufuku] file recovery [Add to Longdo]
回復[かいふく, kaifuku] recovery (vs), restoration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recovery
   n 1: return to an original state; "the recovery of the forest
      after the fire was surprisingly rapid"
   2: gradual healing (through rest) after sickness or injury [syn:
     {convalescence}, {recuperation}, {recovery}]
   3: the act of regaining or saving something lost (or in danger
     of becoming lost) [syn: {recovery}, {retrieval}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top