ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recover

R IH0 K AH1 V ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recover-, *recover*
English-Thai: Longdo Dictionary
unrecoverable(adj) ไม่สามารถกู้คืนได้, ไม่สามารถเอากลับคืนได้, ไม่สามารถรักษาได้, See also: recover, Syn. irrecoverable

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recover(vt) ได้คืน, See also: ได้กลับคืน, เอากลับคืน, Syn. regain, retrieve
recover(vi) ฟื้นตัวจากการเจ็บป่วย, See also: ฟื้นไข้, ทุเลา, หายจาก, Syn. get better, revive
recover(vt) ทำให้ใช้ได้อีก, See also: นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก, Syn. reclaim, recycle
recover(vt) ชดใช้, See also: ชดเชย, Syn. recoup, redeem
recover(vi) ชนะคดี (ทางกฎหมาย)
recovery(n) การฟื้นคืนสู่สภาพปกติ, Syn. restoration, resumption, rehabilitation
recoverable(adj) ซึ่งได้กลับคืนมา
recover from(phrv) ได้คืน, See also: เอาคืน
recover from(phrv) (สุขภาพ) ฟื้นคืน, See also: กลับมาปกติ, Syn. get over, recuperate from
recovery room(n) ห้องพักฟื้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recover(รีคัฟ'เวอะ) vt. เอากลับคืน,เอามาได้อีก,กู้,ค้นพบใหม่,พบอีก,คืนสภาพ,กลับอย่างเดิม,ทำให้คืนสภาพ,ทำให้กลับอย่างเดิม,ได้ค่าสินไหมทดเชย,ได้ค่าชดเชย,ไปถึง,แยกทองจากดิน,คลุมใหม่,ปกคลุมใหม่ vi. คืนสภาพเดิม,หายเป็นปกติ,ชนะคดี, See also: recoverable adj.
recovery(รีคัฟ'เวอะรี) n. การเอากลับคืน,การกู้,การคืนสู่สภาพเดิม,สิ่งที่ได้คืนมา, Syn. restoration
recovery roomn. ห้องพักฟื้น,ห้องพักฟื้นหลังการผ่าตัด

English-Thai: Nontri Dictionary
recover(vi, vt) กู้,คืนสภาพ,ค้นพบใหม่,หาย,ฟื้น
recovery(n) การฟื้นคืน,การกู้,การเอากลับคืน
irrecoverable(adj) กลับคืนดีไม่ได้,รักษาไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recoveryการกู้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
recoveryการฟื้นตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recoveryส่วนรับคืน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
recovery๑. การได้กลับคืน๒. การฟื้นตัว [ดู recuperation] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recoveryการกู้ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recovery agentตัวแทนเรียกร้องส่วนรับคืน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
recovery blockบล็อกสำหรับกู้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
recovery of possession๑. การแสวงคืนครองทรัพย์ (ปพพ.)๒. การเอาคืนซึ่งการครอบครอง (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recovery of premisesการได้คืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recovery tank; expansion tank๑. หม้อน้ำล้น๒. หม้อกันล้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
recoverกู้,นำกลับมา, Example: มักจะใช้ในกรณีของการที่ข้อมูล หรือแฟ้มข้อมูล สูญหาย หรือถูกทำลาย และต้องการนำกลับมาใช้ใหม่ [คอมพิวเตอร์]
Recoverการปรับสภาพกลับมาใช้, Example: การปรับสภาพแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์อื่น ได้แก่ น้ำล้างรถที่ปล่อยให้ตกตะกอนก็สามารถนำกลับมาใช้ล้างพื้น หรือ รดต้นไม้ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Recoverable Oil in Placeปริมาณน้ำมันดิบในแหล่งกักเก็บใต้ดิน, ปริมาณน้ำมันดิบในแหล่งกักเก็บใต้ดินที่คาดว่าจะสามารถผลิตขึ้นมาได้และคุ้มค่าต่อการลงทุน [ปิโตรเลี่ยม]
Recovered materialsวัสดุที่นำกลับคืน, Example: เศษวัสดุที่สามารถคัดแยกจากขยะมูลฝอยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น โลหะ กระดาษ แก้ว พลาสติก สิ่งทอ หรือยาง [สิ่งแวดล้อม]
Recoveryการนำกลับคืน, Example: การสกัดสารมีค่าออกมาแบ่งออกเป็น : Material Recovery สกัดสารเป็นประโยชน์ออกมา เช่นกลั่นสารตัวทำละลายจากน้ำเสีย สกัดแร่เงินออกจากน้ำยาล้างฟิล์ม, ทำปุ๋ยจากขยะ : Energy Recovery สกัดพลังงานเป็นประโยชน์ออกมา เช่น นำขยะมาหมักจนได้ก๊าซชีวภาพ ซึ่งใช้หุงต้มได้, นำขยะมาเผาได้ความร้อนไปผลิตกระแสไฟฟ้า [สิ่งแวดล้อม]
Recoveryการนำกลับคืน, การฟื้นตัว, Example: การแยกหรือการรวบวัตถุที่แยกได้จากของเสีย เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ [สิ่งแวดล้อม]
Recovery Factorค่าตัวแปรที่ใช้บ่งถึงอัตราส่วนของปริมาณปิโตรเลียมที่เราสามารถนำขึ้นมาใช้ได้, ค่าตัวแปรที่ใช้บ่งถึงอัตราส่วนของปริมาณปิโตรเลียมที่เราสามารถนำขึ้นมาใช้ได้ต่อปริมาณทั้งหมดที่มีอยู่ในแหล่ง [ปิโตรเลี่ยม]
recovery of nationalityการกลับคืนสัญชาติ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recoverAfter that he began to enjoy life again and gradually recovered.
recoverAfter the second innings, the opposing pitcher recovered too, and it turned into a pitching duel.
recoverAmazingly, the old man recovered his health.
recoverAn operation on his throat helped him recover from the pneumonia, but it left him without his voice.
recoverAnother interesting source of energy is the heat that can be recovered from radioactive waste material.
recoverAt last Mary recovered her senses.
recoverBusiness recovery, which looks just around the corner, will be rapid and strong.
recoverBusiness will recover soon.
recoverDon't worry I have completely recovered.
recoverFather recovered his health.
recoverFinance Ministry officials tried to boost confidence in recovery.
recoverFor the economy as a whole, recovery seems still far away.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียกค่าเสียหาย(v) recover damage, Syn. เรียกร้องค่าเสียหาย, Ant. จ่ายค่าเสียหาย, ชดใช้ค่าเสียหาย, Example: การกระทำเช่นนี้ ทายาทของบริษัทมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายฐานละเมิดลิขสิทธิ์ได้สบายๆ
สืบค้น(v) retrieve, See also: recover, find, Syn. ค้น, ค้นหา
คืนสติ(v) regain consciousness, See also: recover, regain sanity, Syn. ฟื้น, Example: ร่างทรงคืนสติขึ้นมา ท่ามกลางเสียงฮือฮาของผู้คน, Thai Definition: กลับฟื้นขึ้นมาหลังจากมีอาการหมดสติไม่รู้สึกตัว
พลิกฟื้น(v) recover, See also: regain, revive, recuperate, Example: โครงการตามพระราชดำริดำริทั้งการชลประทานคมนาคมป่าไม้ประมงมีขึ้นเพื่อเพื่อพลิกฟื้นแผ่นดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแผ่นดินทอง, Thai Definition: กลับคืนมาใหม่, พลิกกลับคืนมา
พักฟื้น(v) recuperate, See also: recover, convalesce, Example: ผู้หญิงที่คลอดลูกควรพักฟื้นประมาณ 3 เดือน, Thai Definition: พักผ่อนเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเป็นปกติ เมื่อหายเจ็บป่วย
ฟื้น(v) regain, See also: recover, revive, recuperate, Syn. รู้สึกตัว, Example: เขาฟื้นขึ้นแล้วหลังจากที่สลบไปนานกว่า 3 วัน, Thai Definition: ตื่นจากสลบ, คืนความรู้สึก
ฟื้นตัว(v) recover, See also: improve, Syn. ฟื้น, Example: ้ญี่ปุ่นเริ่มฟื้นตัวหลังจากสงครามโลก จนกลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของอเมริกา, Thai Definition: กลับดีขึ้นหรือเจริญขึ้น
หาย(v) recover, See also: get well, be cured, Syn. เป็นปกติ, Example: เจ้านายหายป่วยเป็นปกติและกลับบ้านได้แล้ว, Thai Definition: พ้นจากโรคที่เป็นอยู่
เป็นปรกติ(v) recover, See also: get well, be cured, Syn. หาย, Example: เจ้านายหายป่วยเป็นปรกติและกลับบ้านได้แล้ว
สร่าง(์v) recover, See also: revive, recuperate, regain, get over, Syn. คลาย, ถอย, ทุเลา, หาย, Thai Definition: ทุเลาอาการลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรเทา[banthao] (v) EN: recover ; improve ; remit  FR: se rétablir ; retrouver la forme
ชดเชย[chotchoēi] (v) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; adjust  FR: compenser ; rattraper ; regagner ; substituer
ชุบ[chup] (v) EN: restore ; revive ; better ; recover ; improve ; rejuvenate  FR: améliorer
ฟื้น[feūn] (v) EN: regain consciousness ; recover ; revive ; recuperate  FR: se remettre ; se rétablir ; récupérer ; reprendre conscience ; reprendre connaissance ; ressusciter ; revivre
ฟื้นไข้[feūn khai] (v, exp) EN: recover
ฟื้นตัว[feūntūa] (v, exp) EN: recover ; improve  FR: se remettre ; se rétablir
หาย[hāi] (v) EN: recover (from) ; be cured (of) ; be rid of ; get well ; get over  FR: guérir ; se rétablir ; recouvrer la santé
หายป่วย[hāi pūay] (v) EN: recover  FR: guérir ; recouvrer la santé
การฟื้นตัว[kān feūntūa] (n) EN: recovery
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ[kān feūntūa khøng sētthakit] (n, exp) EN: economic recovery  FR: reprise économique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RECOVER R IH0 K AH1 V ER0
RECOVERY R IH0 K AH1 V ER0 IY0
RECOVERY R IH0 K AH1 V R IY0
RECOVERS R IH0 K AH1 V ER0 Z
RECOVERED R AH0 K AH1 V ER0 D
RECOVERED R IH0 K AH1 V ER0 D
RECOVERING R IH0 K AH1 V ER0 IH0 NG
RECOVERING R AH0 K AH1 V ER0 IH0 NG
RECOVERIES R IH0 K AH1 V ER0 IY0 Z
RECOVERY'S R IH0 K AH1 V R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recover (v) rˈɪkˈʌvər (r i1 k uh1 v @ r)
recovers (v) rˈɪkˈʌvəz (r i1 k uh1 v @ z)
recovery (n) rˈɪkˈʌvəriː (r i1 k uh1 v @ r ii)
recovered (v) rˈɪkˈʌvəd (r i1 k uh1 v @ d)
recoveries (n) rˈɪkˈʌvərɪz (r i1 k uh1 v @ r i z)
recovering (v) rˈɪkˈʌvərɪŋ (r i1 k uh1 v @ r i ng)
recoverable (j) rˈɪkˈʌvərəbl (r i1 k uh1 v @ r @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复苏[fù sū, ㄈㄨˋ ㄙㄨ, / ] recovery (health, economic), #10,632 [Add to Longdo]
病愈[bìng yù, ㄅㄧㄥˋ ㄩˋ, / ] recover (from an illness), #48,247 [Add to Longdo]
采收率[cǎi shōu lǜ, ㄘㄞˇ ㄕㄡ ㄌㄩˋ, / ] recovery ratio, #73,383 [Add to Longdo]
[quán, ㄑㄩㄢˊ, ] recover (from illness), #83,294 [Add to Longdo]
[chài, ㄔㄞˋ, ] recover from disease, #154,945 [Add to Longdo]
复元[fù yuán, ㄈㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] recovery [Add to Longdo]
愈复[yù fù, ㄩˋ ㄈㄨˋ, / ] recovery (after illness) [Add to Longdo]
重获[chóng huò, ㄔㄨㄥˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] recovery; recover [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インベントリーリカバリー[inbentori-rikabari-] (n) inventory recovery [Add to Longdo]
エラー回復[エラーかいふく, era-kaifuku] (n) {comp} error recovery [Add to Longdo]
エラー回復ルーチン[エラーかいふくルーチン, era-kaifuku ru-chin] (n) {comp} error recovery routine [Add to Longdo]
キーリカバリー[ki-rikabari-] (n) {comp} key recovery [Add to Longdo]
クラッシュ回復[クラッシュかいふく, kurasshu kaifuku] (n) {comp} crash recovery [Add to Longdo]
サーチ&リカバリー[サーチアンドリカバリー, sa-chiandorikabari-] (n) search and recovery [Add to Longdo]
サーチ&リカバリー・ダイブ;サーチ&リカバリーダイブ[サーチアンドリカバリー・ダイブ(サーチ&リカバリー・ダイブ);サーチアンドリカバリーダイブ(サーチ&リカバリーダイブ), sa-chiandorikabari-. daibu ( sa-chi & rikabari-. daibu ); sa-chiandorikabari-daibu ] (n) search and recovery dive [Add to Longdo]
ジョブ回復制御ファイル[ジョブかいふくせいぎょファイル, jobu kaifukuseigyo fairu] (n) {comp} backup file; job-recovery control file [Add to Longdo]
ダイアログ回復[ダイアログかいふく, daiarogu kaifuku] (n) {comp} dialogue recovery [Add to Longdo]
トランザクション回復[トランザクションかいふく, toranzakushon kaifuku] (n) {comp} transaction recovery [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エラー回復[エラーかいふく, era-kaifuku] error recovery [Add to Longdo]
エラー回復ルーチン[エラーかいふくルーチン, era-kaifuku ru-chin] error recovery routine [Add to Longdo]
キーリカバリー[きーりかばりー, ki-rikabari-] key recovery [Add to Longdo]
ジョブ回復制御ファイル[じょぶかいふくせいぎょファイル, jobukaifukuseigyo fairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
ダイアログ回復[ダイアログかいふく, daiarogu kaifuku] dialogue recovery [Add to Longdo]
トランザクション回復[とらんざくしょんかいふく, toranzakushonkaifuku] transaction recovery [Add to Longdo]
バックアップファイル[ばっくあっぷふぁいる, bakkuappufairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
バックワード回復[バックワードかいふく, bakkuwa-do kaifuku] backward recovery [Add to Longdo]
ファイルの修復[ファイルのしゅうふく, fairu noshuufuku] file recovery [Add to Longdo]
回復[かいふく, kaifuku] recovery (vs), restoration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recover
   v 1: get or find back; recover the use of; "She regained control
      of herself"; "She found her voice and replied quickly"
      [syn: {recover}, {retrieve}, {find}, {regain}]
   2: get over an illness or shock; "The patient is recuperating"
     [syn: {recuperate}, {recover}, {convalesce}] [ant:
     {degenerate}, {deteriorate}, {devolve}, {drop}]
   3: regain a former condition after a financial loss; "We expect
     the stocks to recover to $2.90"; "The company managed to
     recuperate" [syn: {recover}, {go back}, {recuperate}]
   4: regain or make up for; "recuperate one's losses" [syn:
     {recover}, {recoup}, {recuperate}]
   5: reuse (materials from waste products) [syn: {reclaim},
     {recover}]
   6: cover anew; "recover a chair"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top