ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recorder

R IH0 K AO1 R D ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recorder-, *recorder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recorder(n) ผู้บันทึก, See also: เครื่องบันทึก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recorder(รีคอร์ด'เดอะ) n. ผู้บันทึก,เครื่องบันทึก
casette tape-recordern. เครื่องบันทึกเสียงด้วยตลับเทป
tape recordern. เครื่องบันทึกเสียงด้วยสายเทป
wire recordern. เครื่องบันทึกและเล่นเสียงด้วยสายเหล็กที่เป็นแม่เหล็ก, See also: wire recording n.

English-Thai: Nontri Dictionary
recorder(n) เครื่องบันทึกเสียง,ผู้บันทึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recorderพนักงานทะเบียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
recorder(n) ขลุ่ย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But the signals aren't going anywhere because... the night before... you cut in... and trick out the alarm system computer... to turn itself... and the video recorders off... 20 minutes before you enter.แต่สัญญาณไม่ดังที่ไหนเพราะ... ก่อนหน้านั้นคืนนึง คุณงัดเข้าไป Heat (1995)
My friend gave me a tape recorder to practice voice acting and I lost it.เพื่อนของฉันให้เครื่องบันทึกเสียงเอาไว้ซ้อมบท แต่ฉันทำมันหาย... Il Mare (2000)
Going back for a voice recorder and forgetting the bag That's youกลับไปที่เครื่องอัดเสียง และลืมกระเป๋าไว้ ใช่คุณใช่มั้ย Paris ei yeonin (2004)
It's the cockpit voice recorder for the United Britannian flight 2485.แต่เครื่องบันทึกเสียง\ ของUnited Britannian เที่ยวบินที่2485 Phantom Traveler (2005)
On the cockpit voice recorder remember what the evp said?จำเสียงที่ถูกอัดในเครื่องเล่นเทปได้มั้ย EVPน่ะ Phantom Traveler (2005)
I guess there's no recorder running, after all.เดาว่าคงไม่มีเครื่องอัดเสียงจริงๆ That Night, a Forest Grew (2007)
Your recorder is all fixed now. Hold on, please.แค่เซ็นชื่อตรงนี้แล้วรอสักครู่ ขอโทษทีนะครับ ครับ ว่าไงครับ Scandal Makers (2008)
Wouldn't you love to hear what Bruce said into his tape recorder on the ride home?คุณคงไม่ชอบฟังสิ่งที่บรู๊ซพูด ในเครื่องบันทึกเทปของเขา ตอนกลับบ้าน Crime Doesn't Pay (2009)
What's the tape recorder for?JACOB: What's the tape recorder for? Hot Tub Time Machine (2010)
I'm going to switch on a recorder right now. Just a second...ตอนนี้ผมกำลังจะ เปิดเครื่องบันทึกเสียง รอแป็ปนึงน่ะ Buried (2010)
Oh, and if you get the itch to do any recording, the recorder is charging in the back office.อ้อ ถ้าเธอจะออกไปบันทึกอะไรล่ะก็ เครื่องอัดชาร์จแบ็ตทิ้งไว้ที่ออฟฟิศด้านหลัง The Innkeepers (2011)
Turn the recorder on.เปิดเครื่องบันทึกสิ The Innkeepers (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recorderBob and Mary play the recorder.
recorderI got a video cassette recorder cheap at that shop.
recorderI paid 40,000 yen for this tape recorder.
recorderIs this your tape recorder?
recorderI want to have this cassette recorder fixed.
recorderMy cassette tape recorder needs fixing.
recorderMy tape recorder is compatible with your amplifier.
recorderThe tape recorder has recorded his voice.
recorderThe tape recorder is a useful aid to teaching.
recorderThe tape recorder was lying on the table.
recorderThey will buy a recorder.
recorderThis tape recorder is not new.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บันทึก(n) recorder, See also: secretary (for a meeting), Syn. คนบันทึก, Example: ผมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บันทึกสถิติในการทดสอบครั้งนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่จดข้อความไว้เพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน,
เครื่องบันทึก(n) recorder, See also: recording device, Count Unit: เครื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนบันทึก[khon bantheuk] (n, exp) EN: recorder
เครื่องบันทึกเสียง[khreūang bantheuk sīeng] (x) EN: tape recorder  FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m]
เครื่องเล่นเทป[khreūang len thēp] (x) EN: tape recorder ; tape deck ; cassette player ; cassette recorder  FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m] ; enregistreur à bandes [m]
ผู้บันทึก[phūbantheuk] (n) EN: recorder ; secretary (for a meeting) ; memoirist
ผู้จดบันทึก[phū jot bantheuk] (n, exp) EN: memoirist ; recorder (of a meeting)
วิทยุเทป[witthayu thep] (n, exp) EN: radio cassette recorder  FR: deck radio-cassette [m] ; combiné radio-cassette [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RECORDER R IH0 K AO1 R D ER0
RECORDER R IY0 K AO1 R D ER0
RECORDERS R IH0 K AO1 R D ER0 Z
RECORDERS R IY0 K AO1 R D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recorder (n) rˈɪkˈɔːdər (r i1 k oo1 d @ r)
recorders (n) rˈɪkˈɔːdəz (r i1 k oo1 d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
记录器[jì lù qì, ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ ㄑㄧˋ, / ] recorder, #84,305 [Add to Longdo]
记录员[jì lù yuán, ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] recorder, #95,785 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DVDレコーダー[ディーブイディーレコーダー, dei-buidei-reko-da-] (n) DVD recorder [Add to Longdo]
ICレコーダー[アイシーレコーダー, aishi-reko-da-] (n) IC recorder [Add to Longdo]
VTR[ブイティーアール;ブイティアール(ik), buitei-a-ru ; buiteia-ru (ik)] (n) (See ビデオテープレコーダー) videotape recorder; VTR [Add to Longdo]
オートチェンジャー[o-tochienja-] (n) auto-changer (tape recorder) [Add to Longdo]
オートリバース[o-toriba-su] (n) automatic reverse tape-recorder (wasei [Add to Longdo]
カセットテープレコーダー[kasettote-pureko-da-] (n) cassette tape recorder [Add to Longdo]
カセットレコーダー[kasettoreko-da-] (n) cassette recorder [Add to Longdo]
タイムレコーダー[taimureko-da-] (n) time clock; time recorder [Add to Longdo]
テープレコーダー[te-pureko-da-] (n) tape recorder; (P) [Add to Longdo]
テレコ[tereko] (n) (abbr) tape recorder [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フライトデータレコーダー[ふらいとでーたれこーだー, furaitode-tareko-da-] flight data recorder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recorder
   n 1: equipment for making records [syn: {recorder}, {recording
      equipment}, {recording machine}]
   2: someone responsible for keeping records [syn: {registrar},
     {record-keeper}, {recorder}]
   3: a barrister or solicitor who serves as part-time judge in
     towns or boroughs
   4: a tubular wind instrument with 8 finger holes and a fipple
     mouthpiece [syn: {fipple flute}, {fipple pipe}, {recorder},
     {vertical flute}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rec.
 
 1. (kıs.) receipt, record, recorder.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top