ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reconciliation

R EH2 K AH0 N S IH2 L IY0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reconciliation-, *reconciliation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reconciliation(n) การทำให้ปรองดองกันอีก, See also: การไกล่เกลี่ยให้, Syn. conciliation, reconcilement, rapprochement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reconciliation(เรคเคินซิลลิเอ'เชิน) n. การประนีประนอม,การไกล่เกลี่ย,การทำให้คืนดีกัน,การทำให้ลงรอยกัน, Syn. rapprochment

English-Thai: Nontri Dictionary
reconciliation(n) การประนีประนอม,การคืนดี,การไกล่เกลี่ย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reconciliationการปรองดอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reconciliationการปรองดอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reconciliationความสมานฉันท์ [TU Subject Heading]
reconciliationการปรองดองและลดความเป็นศัตรูต่อกัน [การทูต]
Reconciliationการพิสูจน์ยอด [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reconciliationHe says racial reconciliation and nation building will be the aims of his government.
reconciliationThey scorned our attempts at reconciliation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การกลืน(n) harmonization, See also: reconciliation, Syn. การกลมกลืน, Example: การกลืนวัฒนธรรมตะวันตกเข้ากับวัฒนธรรมไทย เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลมากสำหรับคนไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปรองดอง[kān prøngdøng] (n) EN: reconciliation
ง้อ[ngø] (v) EN: reconcile ; make friendly again ; seek reconciliation (with) ; ask forgiveness from ; make up to  FR: intercéder ; essayer de se réconcilier

CMU English Pronouncing Dictionary
RECONCILIATION R EH2 K AH0 N S IH2 L IY0 EY1 SH AH0 N
RECONCILIATIONS R EH2 K AH0 N S IH2 L IY0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reconciliation (n) rˌɛkənsˌɪlɪˈɛɪʃən (r e2 k @ n s i2 l i ei1 sh @ n)
reconciliations (n) rˌɛkənsˌɪlɪˈɛɪʃənz (r e2 k @ n s i2 l i ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Interessenausgleich {m}reconciliation of interests [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
講和(P);媾和[こうわ, kouwa] (n,vs) reconciliation; peace; (P) [Add to Longdo]
手打ち[てうち, teuchi] (n) (1) making noodles by hand; (2) striking a deal; coming to an agreement; reconciliation; (3) killing with bare hands [Add to Longdo]
手打ち式[てうちしき, teuchishiki] (n) hand-clapping ceremony (of reconciliation) [Add to Longdo]
仲直り[なかなおり, nakanaori] (n,vs) reconciliation; make peace with; (P) [Add to Longdo]
復縁[ふくえん, fukuen] (n,vs) reconciliation (with one's spouse, adopted child, etc.) [Add to Longdo]
融和[ゆうわ, yuuwa] (n,vs,adj-no) harmony; reconciliation; (P) [Add to Longdo]
融和を図る;融和をはかる[ゆうわをはかる, yuuwawohakaru] (exp,v5r) to try to be reconciled (with); to take measures to bring about reconciliation [Add to Longdo]
融和路線[ゆうわろせん, yuuwarosen] (n) policy of reconciliation [Add to Longdo]
和解[わかい(P);わげ, wakai (P); wage] (n,vs,adj-no) (1) reconciliation; settlement; accommodation; compromise; mediation; rapprochement; (2) (わかい only) (legal) settlement; (3) (arch) translation of a foreign language into Japanese; (P) [Add to Longdo]
和睦[わぼく, waboku] (n,vs) reconciliation; peace; rapprochement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reconciliation
   n 1: the reestablishing of cordial relations [syn:
      {reconciliation}, {rapprochement}]
   2: getting two things to correspond; "the reconciliation of his
     checkbook and the bank statement" [syn: {reconciliation},
     {balancing}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top