ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recollect

R EH2 K AH0 L EH1 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recollect-, *recollect*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recollect(vi) ระลึก, See also: จำได้, Syn. remember
recollect(vt) ระลึก, See also: จำได้, Syn. recall, recapture
recollection(n) ความทรงจำ, Syn. remembrance, recall, reminiscence
recollective(adj) ซึ่งระลึกได้, Syn. redolent, reminiscent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recollect(เรค'คะเลคทฺ') v. ระลึก,จำได้,รำลึก,คิดคะนึง,หวนคิด, See also: recollective adj.
recollected(เรคคะเลค'ทิด) adj. สงบ,เงียบ,สุขุม,เยือกเย็น,ระลึกได้,รำลึกถึง,สำรวมใจ, Syn. calm, recall
recollection(เรค คะเลค'เชิน) n. ความทรงจำ,ข้อรำลึก,เรื่องที่จำได้,เรื่องในควาทรงจำ,ช่วงระยะเวลาที่จำได้,บันทึกความทรงจำ, Syn. remembrance, Ant. oblivion

English-Thai: Nontri Dictionary
recollect(vi, vt) หวนคิด,จำได้,ระลึกถึง,คิดถึง,เก็บอีกครั้ง
recollection(n) ความทรงจำ,การรำลึก,การระลึกถึง,การหวนคิด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recollectCan you recollect his name?
recollectHis remark made my recollect my schooldays.
recollectI can't recollect her name.
recollectI can't recollect his explanation.
recollectI can't recollect how to do it.
recollectI can't recollect the exact words.
recollectI have a faint recollection of the event.
recollectI have no recollection of seeing the man.
recollectI recollect his saying so.
recollectRecollect my mother holding me tight.
recollectShe recollected the first day when she went to school.
recollectThat is in my recollections.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รำลึก(v) recall, See also: recollect, bring back to one's mind, call to mind, remember, think back, Syn. ระลึก, คิดถึง, คำนึง, Example: จิตแพทย์ปล่อยให้ผู้ป่วยได้รำลึกและระบายความรู้สึกที่แท้จริงเกี่ยวกับตัวเองโดยอิสระเสรี, Thai Definition: คิดถึงเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว
รำลึกถึง(v) recall, See also: recollect, bring back to one's mind, call to mind, remember, think back, Syn. ระลึกถึง, Example: คนแก่คนเฒ่ายังรำลึกถึงเหตุการณ์วิกฤตครั้งนั้นได้ดี, Thai Definition: คิดถึงเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว
ฟื้นความจำ(v) recall, See also: recollect, bring to mind, Syn. ฟื้นความหลัง, ฟื้นความทรงจำ, Example: คุณปู่ฟื้นความจำสมัยที่หัวหินเป็นที่หลบภัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ให้หลานๆ ฟัง, Thai Definition: ระลึกความทรงจำให้กลับคืนมาใหม่
คิดออก(v) remember, See also: recollect, recall, Syn. นึกออก, จำได้, Ant. คิดไม่ออก, ลืม, Example: ลุงเหลิมนั่งทบทวนเหตุการณ์เมื่อวาน แล้วก็คิดออกว่าเจ้าแดงนั่นเองพามากินเหล้าที่หลังสวน
จำได้(v) remember, See also: recollect, recall, Syn. ระลึกได้, จดจำ, นึกออก, คิดออก, Ant. ลืม, Example: ท่านมีความจำดีเยี่ยมอ่านเรื่องอะไรแล้วจะสามารถจำได้อย่างรวดเร็ว
นึกย้อน(v) recall, See also: recollect, bring to mind, bring back, Syn. คิดย้อน, รำลึก, หวนคิด, Example: ตัวละครนึกย้อนกลับไปสมัยที่เป็นเด็กซนอยู่ในสวน
นึกออก(v) recall, See also: recollect, remember, recognize, Syn. นึกได้, คิดได้, จำได้, Example: เขาเพิ่งนึกออกว่าเขาเคยมาที่นี่กับใครเมื่อ 10 ปีก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุสรณ์[anusøn] (n) EN: remembrance ; commemoration ; memory ; recollection ; recalling ; souvenir  FR: commémoration [f] ; souvenir [m]
ฟื้นความจำ[feūn khwāmjam] (v, exp) EN: recall ; recollect ; bring to mind
หวนคิด[huan khit] (v, exp) EN: recall ; reflect ; recollect ; think back
หวนนึก[huan neuk] (v, exp) EN: recall ; retrospect ; think back ; recollect ; remember
จำ[jam] (v) EN: remember ; recall ; recollect ; recognize ; commit to memory  FR: se souvenir ; se rappeler ; mémoriser ; retenir
ความจำ[khwāmjam] (n) EN: memory ; remembrance ; recollection ; commemoration  FR: mémoire [f] ; souvenir [m]
นึกได้[neuk dāi] (v, exp) EN: recall ; remember ; recollect ; bring to mind ; bring back
นึกออก[neuk øk] (v, exp) EN: recall ; recollect ; remember ; recognize  FR: se rappeler ; se souvenir
นึกย้อน[neuk yøn] (v, exp) EN: recall ; recollect ; bring to mind ; bring back
ระลึก[raleuk] (v) EN: remember ; recall ; think of ; recollect ; be reminded of ; think back  FR: se souvenir de ; évoquer ; se remémorer

CMU English Pronouncing Dictionary
RECOLLECT R EH2 K AH0 L EH1 K T
RECOLLECT R IY2 K AH0 L EH1 K T
RECOLLECTS R EH2 K AH0 L EH1 K T S
RECOLLECTS R IY2 K AH0 L EH1 K T S
RECOLLECTED R IY2 K AH0 L EH1 K T IH0 D
RECOLLECTED R EH2 K AH0 L EH1 K T IH0 D
RECOLLECTING R EH2 K AH0 L EH1 K T IH0 NG
RECOLLECTION R EH2 K AH0 L EH1 K SH AH0 N
RECOLLECTING R IY2 K AH0 L EH1 K T IH0 NG
RECOLLECTIONS R EH2 K AH0 L EH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recollect (v) rˌɛkəlˈɛkt (r e2 k @ l e1 k t)
recollects (v) rˌɛkəlˈɛkts (r e2 k @ l e1 k t s)
recollected (v) rˌɛkəlˈɛktɪd (r e2 k @ l e1 k t i d)
recollecting (v) rˌɛkəlˈɛktɪŋ (r e2 k @ l e1 k t i ng)
recollection (n) rˌɛkəlˈɛkʃən (r e2 k @ l e1 k sh @ n)
recollections (n) rˌɛkəlˈɛkʃənz (r e2 k @ l e1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
追述[zhuī shù, ㄓㄨㄟ ㄕㄨˋ, ] recollections; to relate (past events), #67,212 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
うろ覚え;疎覚え;空覚え[そらおぼえ(空覚え);うろおぼえ, soraoboe ( sora oboe ); urooboe] (n) (1) (空覚え only) rote memorization; rote memorisation; (2) vague recollection; faint memory [Add to Longdo]
けり[keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
なりけり[narikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating the speaker's personal recollection or something they've heard (e.g. "was", "wasn't it?", "is said to have ...", etc.) [Add to Longdo]
回顧[かいこ, kaiko] (n,vs,adj-no) recollection; (P) [Add to Longdo]
記憶[きおく, kioku] (n,vs) (1) memory; recollection; remembrance; (2) storage; (P) [Add to Longdo]
見覚え(P);見憶え[みおぼえ, mioboe] (n) remembrance; recollection; recognition; (P) [Add to Longdo]
見覚える[みおぼえる, mioboeru] (v1,vt) to remember; to recollect; to recognize; to recognise [Add to Longdo]
呼起[こき, koki] (n,vs) (See 呼び起こす・よびおこす・2) recollection; something called to mind [Add to Longdo]
思い出(P);想い出;思いで;想いで;思出[おもいで, omoide] (n) memories; recollections; reminiscence; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recollect
   v 1: recall knowledge from memory; have a recollection; "I can't
      remember saying any such thing"; "I can't think what her
      last name was"; "can you remember her phone number?"; "Do
      you remember that he once loved you?"; "call up memories"
      [syn: {remember}, {retrieve}, {recall}, {call back}, {call
      up}, {recollect}, {think}] [ant: {blank out}, {block},
      {draw a blank}, {forget}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top