ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reclamation

R EH2 K L AH0 M EY1 SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reclamation-, *reclamation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reclamation(เรคละเม'เชิน) n. การหักร้างถางพง,การบุกเบิก,การทำประโยชน์ในที่ดิน,การทำประโยชน์จากของเสีย,การปรับปรุง

English-Thai: Nontri Dictionary
reclamation(n) การทำให้คืนดี,การเรียกคืน,การบุกเบิก,การปรับปรุง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reclamationการฟื้นสภาพที่ดิน, การแปรสภาพที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reclamationการฟื้นสภาพที่ดิน, การแปรสภาพที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reclamationการปรับมาใช้ ,การสกัดแยกมาใช้, Example: 1) การปรับปรุงพื้นที่ (ที่ไม่ใช้ประโยชน์) หรือการเสริมที่ดินในทะเล หรือหนองน้ำ 2) กระบวนการรวบรวมหรือแยกแยะของเสียเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ เป็นการแยกสกัดทรัพยากรคืนมา (Resource Recovery) เช่น แยกแร่เงินจากน้ำยาล้างรูป ดู recycling [สิ่งแวดล้อม]
Reclamation of landการฟื้นฟูที่ดิน [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
RECLAMATION R EH2 K L AH0 M EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reclamation (n) rˌɛkləmˈɛɪʃən (r e2 k l @ m ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Urbarmachung {f} (einer Wüste)reclamation (of a desert) [Add to Longdo]
Zurückforderung {f} | Zurückforderungen {pl}reclamation | reclamations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
開拓[かいたく, kaitaku] (n,vs) (1) reclamation (of wasteland); cultivation; (2) pioneering; pathfinding; trail-blazing; (P) [Add to Longdo]
干拓[かんたく, kantaku] (n,vs) land reclamation (from sea); (P) [Add to Longdo]
再生[さいせい, saisei] (n,vs,adj-no) playback; regeneration; resuscitation; return to life; rebirth; reincarnation; refresh; narrow escape; reclamation; regrowth; (P) [Add to Longdo]
造成[ぞうせい, zousei] (n,vs) creation; clearing; reclamation; (P) [Add to Longdo]
埋め立て(P);埋立て[うめたて, umetate] (n) filling up; reclamation; (P) [Add to Longdo]
養浜[ようひん, youhin] (n,vs) shore reclamation; shoreline maintenance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reclamation
   n 1: the conversion of wasteland into land suitable for use of
      habitation or cultivation [syn: {reclamation}, {renewal},
      {rehabilitation}]
   2: rescuing from error and returning to a rightful course; "the
     reclamation of delinquent children" [syn: {reclamation},
     {reformation}]
   3: the recovery of useful substances from waste products

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top