ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reckless

R EH1 K L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reckless-, *reckless*, reckles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reckless(adj) สะเพร่า, See also: ไม่ระวัง, ไม่ไตร่ตรอง, Syn. careless, rash, thoughtless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reckless(เรค'ลิส) adj. ไม่สนใจ,ไม่ไตร่ตรอง,ใจร้อน,สะเพร่า,ไม่ยั้งคิด,ไม่ระวัง,บุ่มบ่าม., See also: recklessly adv. recklessness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
reckless(adj) ชะล่าใจ,สุรุ่ยสุร่าย,เสี่ยง,ไม่ยั้งคิด,บุ่มบ่าม
recklessness(n) ความชะล่าใจ,ความเสี่ยง,ความไม่ยั้งคิด,ความบุ่มบ่าม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reckless drivingการขับรถโดยประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recklessnessความประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recklessBecause of my recklessness, I have been playing a losing game since childhood.
recklessBe run in for reckless driving.
recklessHe courted disaster by reckless driving.
recklessHe gets a kick out of reckless driving.
recklessHe had his license taken away because of reckless driving.
recklessHe voiced his opinion with reckless abandon.
recklessHis death was owing to his reckless driving.
recklessHis reckless driving brought about his death.
recklessJim drove too fast, which was reckless.
recklessReckless driving will lead to an accident.
recklessShe is always critical of reckless drivers.
recklessThe boy was always reckless of danger.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหละหลวม(n) recklessness, See also: heedlessness, carelessness, Syn. ความสะเพร่า, ความไม่รอบคอบ, ความไม่รัดกุม, Ant. ความรอบคอบ, Example: บริษัทเอกชนเชื่อว่าจากสัญญาเหล่านี้น่าจะพอบอกอะไรได้บ้างโดยเฉพาะความหละหลวมในการทำสัญญาที่อาจทำให้ กทม. เสียเปรียบ
บ้าระห่ำ(adj) desperate, See also: reckless, audacious, crazy, Syn. บ้าเลือด, บ้าบิ่น, บ้าดีเดือด, Example: ถ้าแกยังไม่ทิ้งนิสัยบ้าระห่ำของแก ข้าก็ไม่เอาแกมาร่วมงานเป็นแน่, Thai Definition: ที่ทำอะไรอย่างหุนหันพลันแล่น ไม่มีเหตุผล, ที่ทำไปตามอารมณ์ที่รุนแรง
บ้าบิ่น(adj) hasty, See also: reckless, rash, foolhardy, audacious, Syn. บ้าระห่ำ, มุทะลุ, บุ่มบ่าม, Ant. ขลาด, กลัว, Example: เขาเป็นนักวิจัยที่มีนิสัยบ้าบิ่นคนหนึ่งก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่, Thai Definition: ที่หุนหันพลันแล่น, ที่อวดกล้าทำการอย่างไม่มีสติยั้งคิด
ซี้ซั้ว(v) recklessly, See also: carelessly, indiscriminately, Syn. มั่ว, มั่วซั้ว, Example: ลูกน้องมันซี้ซั้วเอง ต้องไปหาความจริงจากเจ้านาย, Thai Definition: ทำอะไรอย่างไม่มีหลักการหรือไม่ได้อิงข้อเท็จจริง, Notes: (จีน)
ซี้ซั้ว(v) recklessly, See also: carelessly, indiscriminately, Syn. มั่ว, มั่วซั้ว, Example: ลูกน้องมันซี้ซั้วเอง ต้องไปหาความจริงจากเจ้านาย, Thai Definition: ทำอะไรอย่างไม่มีหลักการหรือไม่ได้อิงข้อเท็จจริง, Notes: (จีน)
ซี้ซั้ว(v) recklessly, See also: carelessly, indiscriminantly, Syn. มั่ว, มั่วซั้ว, Example: ลูกน้องมันซี้ซั้วเอง ต้องไปหาความจริงจากเจ้านาย, Thai Definition: ทำอะไรอย่างไม่มีหลักการหรือไม่ได้อิงข้อเท็จจริง, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าบิ่น[bābin] (adj) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious  FR: imprudent ; casse-cou
หละหลวม[lalūam] (v) EN: be careless ; be heedless ; be reckless ; be negligent ; be remiss ; lax ; be loose  FR: être négligent ; être désordonné
หละหลวม[lalūam] (adj) EN: careless ; heedless ; reckless ; negligent  FR: négligent ; désordonné
หละหลวม[lalūam] (adv) EN: carelessly ; heedlessly ; recklessly ; negligently  FR: négligemment
มุทะลุ[muthalu] (v) EN: be impetuous ; act rashly ; act recklessly ; act without thought ; be hot-tempered ; be rash ; be headstrong ; be hotheaded
มุทะลุ[muthalu] (adj) EN: impulsive ; reckless ; rash ; impatient  FR: téméraire ; audacieux ; impétueux ; impulsif
มุทะลุ[muthalu] (adv) EN: impetuously ; rashly ; recklessly ; hastily ; impatiently  FR: impétueusement
เผลอ[phloē] (v) EN: be careless ; remiss ; be negligent ; be reckless ; be absent-minded  FR: être négligent ; être insouciant
เผลอไผล[phloēphlai] (v) EN: be careless ; to be incautious ; to be indiscreet ; to be reckless
เผอเรอ[phoēroē] (v) EN: be careless ; be inattentive ; be incautious ; be unwary ; be reckless ; be negligent

CMU English Pronouncing Dictionary
RECKLESS R EH1 K L AH0 S
RECKLESSLY R EH1 K L AH0 S L IY0
RECKLESSNESS R EH1 K L AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reckless (j) rˈɛkləs (r e1 k l @ s)
recklessly (a) rˈɛkləsliː (r e1 k l @ s l ii)
recklessness (n) rˈɛkləsnəs (r e1 k l @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不顾一切[bù gù yī qiè, ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ ㄧ ㄑㄧㄝˋ, / ] reckless; regardless of everything, #15,393 [Add to Longdo]
胡编乱造[hú biān luàn zào, ㄏㄨˊ ㄅㄧㄢ ㄌㄨㄢˋ ㄗㄠˋ, / ] reckless invention; a cock and bull story, #69,171 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
leichtsinnig; waghalsig {adj} | leichtsinniger; waghalsiger | am leichtsinnigsten; am waghalsigstenreckless | more reckless | most reckless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
闇雲[やみくも, yamikumo] (adj-na,n) recklessly; blindly; at random [Add to Longdo]
我武者羅[がむしゃら, gamushara] (adj-na,n) reckless; daredevil [Add to Longdo]
我利我利[がりがり;ガリガリ, garigari ; garigari] (adj-na,n) (1) (uk) skin and bones; appearing to be underweight; (adv) (2) with a grinding, crunching, scratching (sound); (3) desperately; recklessly; (adj-no) (4) crunchy hardness; (5) selfishness; selfish person [Add to Longdo]
捲る[めくる, mekuru] (suf,v5r,vt) (1) to turn up; to roll up (e.g. sleeves); (2) verb suffix to indicate reckless abandon to the activity; (P) [Add to Longdo]
口舌[くぜつ;こうぜつ, kuzetsu ; kouzetsu] (n,adj-no) talking recklessly; quarreling; quarrelling; curtain lecture; words; tongue [Add to Longdo]
向こう見ず;向う見ず;向こうみず[むこうみず, mukoumizu] (adj-na,n) recklessness; rashness; foolhardiness; temerity; (lit [Add to Longdo]
死生不知[ししょうふち, shishoufuchi] (n,adj-no) daredevil; reckless; thinking nothing of one's death [Add to Longdo]
紙幣の濫発[しへいのらんぱつ, shiheinoranpatsu] (n) excessive (reckless) issue of bank notes [Add to Longdo]
遮二無二[しゃにむに, shanimuni] (adv) desperately; recklessly; rush headlong [Add to Longdo]
生き急ぐ[いきいそぐ, ikiisogu] (v5g,vi) (See 死に急ぐ) to live fast (and recklessly) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reckless
   adj 1: marked by defiant disregard for danger or consequences;
       "foolhardy enough to try to seize the gun from the
       hijacker"; "became the fiercest and most reckless of
       partisans"-Macaulay; "a reckless driver"; "a rash attempt
       to climb Mount Everest" [syn: {foolhardy}, {heady},
       {rash}, {reckless}]
   2: characterized by careless unconcern; "the heedless generosity
     and the spasmodic extravagance of persons used to large
     fortunes"- Edith Wharton; "reckless squandering of public
     funds" [syn: {heedless}, {reckless}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top