ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reck

R EH1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reck-, *reck*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reck(vi) ระมัดระวัง, See also: ห่วงใย
reck(vt) ระมัดระวัง, See also: ห่วงใย
reckon(vt) นับ, See also: คำนวณ, Syn. count, calculate
reckon(vt) พิจารณาว่า, See also: ถือว่าเป็น, Syn. judge, regard
reckon(vt) คิด, Syn. believe, think
reck of(phrv) ระมัดระวัง
reckless(adj) สะเพร่า, See also: ไม่ระวัง, ไม่ไตร่ตรอง, Syn. careless, rash, thoughtless
reckon as(phrv) ประเมินว่าเป็น, See also: ตระหนักว่าเป็น, พิจารณาว่าเป็น, Syn. count as, regard as
reckon in(phrv) นับรวม (ในกลุ่ม), Syn. count in
reckon to(phrv) นับจากศูนย์ขึ้นไป, Syn. count from, count to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reckless(เรค'ลิส) adj. ไม่สนใจ,ไม่ไตร่ตรอง,ใจร้อน,สะเพร่า,ไม่ยั้งคิด,ไม่ระวัง,บุ่มบ่าม., See also: recklessly adv. recklessness n.
reckon(เรค'เคิน) vt. นับ,คำนวณ,คิดคำนวณ,คิดบัญชี,ประเมิน,นับถือ,พิจารณา,คิด vi. นับ,คำนวณ,คิดบัญชี,คิด -Phr. (reckon with คาดคะเน)
reckoning(เรค'คะนิง) n. การนับ,การคำนวณ,การคิดบัญชี,การชำระบัญชี,เวลาใช้เงิน, Syn. count, computation
day of reckoningn. วันชำระบัญชี,ดูJudgment day
freckle(เฟรค'เคิล) {freckled,freckling,freckles} n. กระ,จุดด่าง vt.,vi. ทำให้เป็นกระ,ทำให้ตกกระ,เป็นกระ
freckly(เฟรค'ลี) adj. เต็มไปด้วยกระ
shipwreck(ชิพ'เรค) n. การทำลายเรือ,การเกิดอุบัติเหตุทางเรือ,การสูญเสียเรือ,อุบัติเหตุเรือแตก,ซากเรือแตก,การทำลาย,ความหายนะ. vt. ทำให้เรือแตก,ทำลายเรือ,ทำลาย,ทำให้พินาศ. vi. เรือแตก,ประสบความหายนะ,ประสบความพินาศ, Syn. destroy
wreck(เรค) n. สิ่งที่อับปาง,ซากปรักพัง,ซากเรือแตก,บุคคลที่มีสุขภาพเสื่อมโทรม. vi.,vt. (ทำให้) อับปาง,ประสบความหายนะ,พังพินาศ,เป็นผู้ทำลาย, Syn. raze, destroy, wrack, ruin
wreckage(เรค'คิจฺ) n. การทำลาย,การทำให้พังพินาศ,ความหายนะ,การเป็นซากปรักพัง
wrecker(เรค'เคอะ) n. ผู้ทำลาย,ผู้ทำให้พังพินาศ,สิ่งที่ทำให้พังพินาศ,ผู้กู้เรือ,รถกู้ภัย

English-Thai: Nontri Dictionary
reckless(adj) ชะล่าใจ,สุรุ่ยสุร่าย,เสี่ยง,ไม่ยั้งคิด,บุ่มบ่าม
recklessness(n) ความชะล่าใจ,ความเสี่ยง,ความไม่ยั้งคิด,ความบุ่มบ่าม
reckon(vt) นับ,คิด,คาดคะเน,สรุป,คำนวณ,ประเมิน,พิจารณา
reckoning(n) การนับ,การคำนวณ,การชำระบัญชี,การคิดบัญชี
freckle(n) จุด,กระ
freckle(vi) เป็นจุด,ตกกระ
shipwreck(n) เรือแตก
wreck(n) เรือแตก,การอับปาง,ซากปรักหักพัง
wreckage(n) การทำลาย,ซากปรักหักพัง,ความหายนะ
wrecker(n) ผู้ทำลาย,คนรื้อถอน,คนกู้เรือ,รถกู้ภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reckless drivingการขับรถโดยประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recklessnessความประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reckAh, I reckon you go straight down this prefectural road ...
reckBecause of my recklessness, I have been playing a losing game since childhood.
reckBe run in for reckless driving.
reckHe courted disaster by reckless driving.
reckHe gets a kick out of reckless driving.
reckHe had his license taken away because of reckless driving.
reckHe is a man to be reckoned with.
reckHe voiced his opinion with reckless abandon.
reckHis death was owing to his reckless driving.
reckHis reckless driving brought about his death.
reckI guess the time of reckoning has arrived at last.
reckIn carrying out the plan, you should have reckoned with all possible difficulties.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่ว(v) predict, See also: reckon, estimate, guess, speculate, conjecture, work out, Syn. เดาสุ่ม, Example: ฉันว่าเขามั่วให้เราฟังมากกว่า อย่าไปเชื่อเขาเลย, Thai Definition: คาดเดาโดยไม่รู้ความจริง
ความหละหลวม(n) recklessness, See also: heedlessness, carelessness, Syn. ความสะเพร่า, ความไม่รอบคอบ, ความไม่รัดกุม, Ant. ความรอบคอบ, Example: บริษัทเอกชนเชื่อว่าจากสัญญาเหล่านี้น่าจะพอบอกอะไรได้บ้างโดยเฉพาะความหละหลวมในการทำสัญญาที่อาจทำให้ กทม. เสียเปรียบ
บ้าระห่ำ(adj) desperate, See also: reckless, audacious, crazy, Syn. บ้าเลือด, บ้าบิ่น, บ้าดีเดือด, Example: ถ้าแกยังไม่ทิ้งนิสัยบ้าระห่ำของแก ข้าก็ไม่เอาแกมาร่วมงานเป็นแน่, Thai Definition: ที่ทำอะไรอย่างหุนหันพลันแล่น ไม่มีเหตุผล, ที่ทำไปตามอารมณ์ที่รุนแรง
บ้าบิ่น(adj) hasty, See also: reckless, rash, foolhardy, audacious, Syn. บ้าระห่ำ, มุทะลุ, บุ่มบ่าม, Ant. ขลาด, กลัว, Example: เขาเป็นนักวิจัยที่มีนิสัยบ้าบิ่นคนหนึ่งก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่, Thai Definition: ที่หุนหันพลันแล่น, ที่อวดกล้าทำการอย่างไม่มีสติยั้งคิด
จับเวลา(v) reckon time, See also: count time, Example: นาฬิกาจะเริ่มจับเวลาหลังจากที่ผมอ่านคำถามจบ, Thai Definition: ดูเวลาหาสถิติในการแข่งขันกีฬา, ดูเวลาให้ตรงตามที่กำหนด
ซี้ซั้ว(v) recklessly, See also: carelessly, indiscriminately, Syn. มั่ว, มั่วซั้ว, Example: ลูกน้องมันซี้ซั้วเอง ต้องไปหาความจริงจากเจ้านาย, Thai Definition: ทำอะไรอย่างไม่มีหลักการหรือไม่ได้อิงข้อเท็จจริง, Notes: (จีน)
ซี้ซั้ว(v) recklessly, See also: carelessly, indiscriminately, Syn. มั่ว, มั่วซั้ว, Example: ลูกน้องมันซี้ซั้วเอง ต้องไปหาความจริงจากเจ้านาย, Thai Definition: ทำอะไรอย่างไม่มีหลักการหรือไม่ได้อิงข้อเท็จจริง, Notes: (จีน)
ซี้ซั้ว(v) recklessly, See also: carelessly, indiscriminantly, Syn. มั่ว, มั่วซั้ว, Example: ลูกน้องมันซี้ซั้วเอง ต้องไปหาความจริงจากเจ้านาย, Thai Definition: ทำอะไรอย่างไม่มีหลักการหรือไม่ได้อิงข้อเท็จจริง, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุมาน[anumān] (v) EN: estimate ; reckon ; expect ; deduce ; infer ; speculate  FR: estimer ; spéculer ; déduire ; inférer
อับปาง[appāng] (v) EN: capsize ; sink ; wreck ; founder  FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer
บ้าบิ่น[bābin] (adj) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious  FR: imprudent ; casse-cou
บั่นทอน[banthøn] (v) EN: wreck ; destroy ; devastate  FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre
เช็คบิล[chek bin] (x) EN: ask for the bill ; figure out expenses ; reckon up  FR: demander l'addition
เดา[dao] (v) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture  FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer
จับเวลา[japwēlā] (v) EN: reckon time ; count time  FR: mesurer le temps
กรรมสนอง[kam sanøng] (xp) EN: reckoning ; his sins have caught up with him
คำนวณ[khamnūan] (v) EN: calculate ; compute ; estimate ; reckon ; figure ; count  FR: calculer ; compter
คะเน[khanē] (v) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise   FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
RECK R EH1 K
RECKON R EH1 K AH0 N
RECKER R EH1 K ER0
RECKNER R EH1 K N ER0
RECKONS R EH1 K AH0 N Z
RECKITT R EH1 K IH0 T
RECKARD R EH1 K ER0 D
RECKLESS R EH1 K L AH0 S
RECKONED R EH1 K AH0 N D
RECKONING R EH1 K N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reckon (v) rˈɛkən (r e1 k @ n)
reckons (v) rˈɛkənz (r e1 k @ n z)
reckless (j) rˈɛkləs (r e1 k l @ s)
reckoned (v) rˈɛkənd (r e1 k @ n d)
reckoner (n) rˈɛkənər (r e1 k @ n @ r)
reckoners (n) rˈɛkənəz (r e1 k @ n @ z)
reckoning (v) rˈɛkənɪŋ (r e1 k @ n i ng)
recklessly (a) rˈɛkləsliː (r e1 k l @ s l ii)
reckonings (n) rˈɛkənɪŋz (r e1 k @ n i ng z)
recklessness (n) rˈɛkləsnəs (r e1 k l @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不顾一切[bù gù yī qiè, ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ ㄧ ㄑㄧㄝˋ, / ] reckless; regardless of everything, #15,393 [Add to Longdo]
数一数二[shǔ yī shǔ ér, ㄕㄨˇ ㄧ ㄕㄨˇ ㄦˊ, / ] reckoned to be first or second best (成语 saw); one of the very best, #33,562 [Add to Longdo]
胡编乱造[hú biān luàn zào, ㄏㄨˊ ㄅㄧㄢ ㄌㄨㄢˋ ㄗㄠˋ, / ] reckless invention; a cock and bull story, #69,171 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
dreckig(adj) สกปรก เลอะเทอะ, See also: schmutzig
erschrecken(vi) |erschrickt, erschrak, ist erschrocken| รู้สึกตกใจ, ตกใจ, ถูกทำให้ตกใจ เช่น Er war blaß, daß seine Eltern erschraken. เขาหน้าซีดที่เห็นพ่อและแม่ตกใจ
erschrecken(vt) |erschreckte, hat erschreckt, jmdn.| ทำให้ใครคนใดคนหนึ่งตกใจหรือกลัว เช่น Der plötzliche Tsunami hat mich furchtbar erschreckt. สึนามิที่เกิดขึ้นกะทันหันทำให้ฉันตกใจมาก
Heuschrecke(n) |die, pl. Heuschrecken| ตั๊กแตน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reck {n} [sport]bar [Add to Longdo]
Recker {m}imp [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あやかし[ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
ぶっ壊す;打っ壊す;打っ毀す[ぶっこわす, bukkowasu] (v5s,vt) (col) to destroy; to crush; to wreck [Add to Longdo]
わや[waya] (exp) (See わやく) fiasco; debacle; disaster; train wreck [Add to Longdo]
イレズミニザ[irezuminiza] (n) white-freckled surgeonfish (Acanthurus maculiceps, species of tang from the Indo-West Pacific); spot-face surgeon; pale-lined surgeonfish; yellow-freckled surgeon fish [Add to Longdo]
トリスティスモニター;トリスティス・モニター[torisuteisumonita-; torisuteisu . monita-] (n) black-headed monitor (Varanus tristis, small species of carnivorous monitor lizard native to Australia); freckled monitor [Add to Longdo]
ブチ壊す;打ち壊す;打壊す;打ち毀す;ぶち壊す[ブチこわす(ブチ壊す);うちこわす(打ち壊す;打壊す;打ち毀す);ぶちこわす(打ち壊す;打壊す;打ち毀す;ぶち壊す), buchi kowasu ( buchi kowasu ); uchikowasu ( uchi kowasu ; da kowasu ; uchi kowasu )] (v5s,vt) to destroy; to spoil; to crush; to break by striking; to wreck [Add to Longdo]
レック・ダイビング;レックダイビング[rekku . daibingu ; rekkudaibingu] (n) (See 沈船ダイビング) wreck diving [Add to Longdo]
レック・ダイブ;レックダイブ[rekku . daibu ; rekkudaibu] (n) wreck dive [Add to Longdo]
闇雲[やみくも, yamikumo] (adj-na,n) recklessly; blindly; at random [Add to Longdo]
我武者羅[がむしゃら, gamushara] (adj-na,n) reckless; daredevil [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top