ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reciprocate

R IH0 S IH1 P R AH0 K EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reciprocate-, *reciprocate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reciprocate(vi) ตอบแทน, See also: แลกเปลี่ยน, Syn. exchange, reply
reciprocate(vt) ตอบแทนกัน, See also: แลกเปลี่ยนกัน, Syn. correlate, interchange
reciprocate(vi) เคลื่อนไปข้างหน้าและข้างหลังสลับกัน, See also: เคลื่อนไปมา
reciprocate(vt) ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้าและข้างหลังสลับกัน, See also: ทำให้เคลื่อนไปมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reciprocate(รีซิพ'ระเคท) vt. แลกเปลี่ยนกัน,ยื่นหมูยื่นแมว,รู้สึกต่างตอบแทนกัน,ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้าและถอยหลังสลับกัน vi. ตอบแทน,สนอง,ตอบสนอง,แลกเปลี่ยน,เคลื่อนไปมา, See also: reciprocative adj. reciprocatory adj. reciprocation n. reciprocator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
reciprocate(vt) ตอบแทน,ย้อนกลับ,แลกเปลี่ยนกัน,ตอบสนอง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reciprocateHer feeling for him was reciprocated.
reciprocateHis affection for Saori was not reciprocated.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สนอง[sanøng] (v) EN: reply ; respond ; answer ; return ; retaliate ; reciprocate ; repay ; repay a favour  FR: répondre à
ทด[thot] (v) EN: repay ; return ; reciprocate ; compensate ; indemnify ; recompense ; reimburse ; pay back  FR: restituer ; redonner
ตอบสนอง[tøpsanøng] (v) EN: respond ; answer ; reciprocate ; requite
ตอบแทน[tøpthaēn] (v) EN: requite ; reward ; compensate ; renumerate ; reprisal ; repay ; reciprocate  FR: récompenser ; rénumérer ; guerdonner (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
RECIPROCATE R IH0 S IH1 P R AH0 K EY2 T
RECIPROCATED R IH0 S IH1 P R AH0 K EY2 T IH0 D
RECIPROCATES R IH0 S IH1 P R AH0 K EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reciprocate (v) rˈɪsˈɪprəkɛɪt (r i1 s i1 p r @ k ei t)
reciprocated (v) rˈɪsˈɪprəkɛɪtɪd (r i1 s i1 p r @ k ei t i d)
reciprocates (v) rˈɪsˈɪprəkɛɪts (r i1 s i1 p r @ k ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
返す(P);反す(P)[かえす, kaesu] (v5s,vt) (1) (esp. 返す) (See 帰す・かえす) to return (something); to restore; to put back; (2) to turn over; to turn upside down; to overturn; (3) (esp. 返す) to pay back; to retaliate; to reciprocate; (suf,v5s) (4) (after the -masu stem of a verb) to repeat ...; to do ... back; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reciprocate
   v 1: act, feel, or give mutually or in return; "We always invite
      the neighbors and they never reciprocate!"
   2: alternate the direction of motion of; "the engine
     reciprocates the propeller"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top