ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

receptive

R IH0 S EH1 P T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -receptive-, *receptive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
receptive(adj) ซึ่งรับไว้, Syn. reponsive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
receptive(รีเซพ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการรับ,สามารถรับได้ดี,เต็มใจรับ,เกี่ยวกับประสาทหรืออวัยวะสัมผัส, See also: receptiveness n. -receptivity n.
preceptive(พรีเซพ'ทิฟว) adj. อบรม,สั่งสอน,เป็นคติพจน์,เป็นกฎ,เป็นคำสั่ง., Syn. mandatory, instructive

English-Thai: Nontri Dictionary
receptive(adj) รับได้,เปิดกว้าง,เกี่ยวกับอวัยวะรับสัมผัส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
receptive aphasia; aphasia, impressive; aphasia, sensory; aphasia, temporoparietal; aphasia, Wernicke'sภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
receptiveThe Japanese are highly receptive to new ideas.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจกว้าง[jaikwāng] (adj) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded  FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit
อ่อนวัย[ønwai] (adj) EN: sensible ; susceptible ; receptive ; responsive ; changeable

CMU English Pronouncing Dictionary
RECEPTIVE R IH0 S EH1 P T IH0 V
RECEPTIVE R IY0 S EH1 P T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
receptive (j) rˈɪsˈɛptɪv (r i1 s e1 p t i v)
receptively (a) rˈɪsˈɛptɪvliː (r i1 s e1 p t i v l ii)
receptiveness (n) rˈɪsˈɛptɪvnɪs (r i1 s e1 p t i v n i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufnahmefähig; empfänglich; rezeptiv {adj} (für) | aufnahmefähiger; empfänglicher; rezeptiver | am aufnahmefähigsten; am empfänglichsten; am rezeptivtenreceptive (to) | more receptive | most receptive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 receptive
   adj 1: open to arguments, ideas, or change; "receptive to reason
       and the logic of facts"
   2: ready or willing to receive favorably; "receptive to the
     proposals" [syn: {receptive}, {open}] [ant: {unreceptive}]
   3: of a nerve fiber or impulse originating outside and passing
     toward the central nervous system; "sensory neurons" [syn:
     {centripetal}, {receptive}, {sensory(a)}]
   4: able to absorb liquid (not repellent); "the paper is ink-
     receptive"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top