ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

receptacle

R AH0 S EH1 P T AH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -receptacle-, *receptacle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
receptacle(n) ภาชนะที่ใส่, Syn. box, holder, repository, container

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
receptacle(รีเซพ'ทะเคิล) n. ที่รองรับ,ภาชนะรองรับ,ที่เก็บ,ฐานดอกไม้, Syn. container

English-Thai: Nontri Dictionary
receptacle(n) ที่เก็บ,ที่ใส่ของ,ที่รองรับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
receptacle; thalamusฐานดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
receptacleThe eye socket is the bone receptacle in which the eye fits.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชี่ยน(n) receptacle for betel, See also: betel box, betel-contained tray, Syn. เชี่ยนหมาก, Example: ยายเก็บเศษสตางค์ไว้ในเชี่ยน, Thai Definition: ภาชนะสำหรับใส่เครื่องหมากพลู
เชี่ยนหมาก(n) receptacle for betel, See also: betel box, betel-contained tray, Syn. เชี่ยน, Example: เชี่ยนหมากจะวางไว้อยู่ใกล้ๆ คุณยายเสมอไม่ค่อยห่างตัว, Count Unit: ใบ, สำรับ, Thai Definition: ภาชนะสำหรับใส่เครื่องหมากพลู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระปุก[krapuk] (n) EN: pot ; receptacle ; box ; jug ; jar ; can ; tin  FR: bocal [m] ; pot [m] ; petit pot [m] ; petit récipient [m]
กรวย[krūay] (n) EN: funnel ; cone ; covered receptacle for offerings  FR: cône [m] ; cornet [m] ; entonnoir [m]
ภาชนะ[phāchana] (n) EN: container ; utensil ; ware ; vessel ; receptacle  FR: récipient [m]
ภาชนะ[phātchana] (n) EN: container ; utensil ; ware ; vessel ; receptacle  FR: récipient [m] ; vaisselle [f]
เต้ารับ[taorap] (n) EN: socket ; receptacle
แท็งก์[thaeng] (n) EN: tank ; water tank ; tub ; basin ; cistern ; receptacle ; vat  FR: citerne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RECEPTACLE R AH0 S EH1 P T AH0 K AH0 L
RECEPTACLES R IH0 S EH1 P T IH0 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
receptacle (n) rˈɪsˈɛptəkl (r i1 s e1 p t @ k l)
receptacles (n) rˈɪsˈɛptəklz (r i1 s e1 p t @ k l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
容器[róng qì, ㄖㄨㄥˊ ㄑㄧˋ, ] receptacle; vessel, #10,919 [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, ] receptacle, #51,849 [Add to Longdo]
花托[huā tuō, ㄏㄨㄚ ㄊㄨㄛ, ] receptacle, #127,928 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Behälter {m}; Gefäß {n} | Behälter {pl}; Gefäße {pl}receptacle | receptacles [Add to Longdo]
Buchsenstecker {m}receptacle connector [Add to Longdo]
Steckdose {f} | Steckdose für Zentralbefestigungreceptacle | jam nut receptacle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キーレセプタクル[ki-reseputakuru] (n) {comp} key receptacle [Add to Longdo]
ケース(P);ケイス(P)[ke-su (P); keisu (P)] (n) (1) case (e.g. receptacle, condition, event, legal action, letter style, etc.); (2) {comp} Computer-Aided Software Engineering; CASE; (P) [Add to Longdo]
ニタリ貝;似たり貝[ニタリがい(ニタリ貝);にたりがい(似たり貝), nitari gai ( nitari kai ); nitarigai ( nita ri kai )] (n) (1) (sl) (See 貽貝) Korean mussel (Mytilus coruscus); (2) silicone receptacle used for male masturbation [Add to Longdo]
レセプタクル[reseputakuru] (n) {comp} connector receptacle [Add to Longdo]
花床[かしょう, kashou] (n) (flower's) receptacle [Add to Longdo]
灰吹き[はいふき, haifuki] (n) bamboo (tobacco) ash receptacle [Add to Longdo]
蓋物[ふたもの, futamono] (n) lidded pottery or receptacle [Add to Longdo]
器物[きぶつ, kibutsu] (n) container; receptacle; utensil; furniture; fixture; personal property (legal); (P) [Add to Longdo]
虚空蔵[こくうぞう, kokuuzou] (n) Akasagarbha (bodhisattva); the Receptacle of Void [Add to Longdo]
受け皿[うけざら, ukezara] (n) (1) saucer; (2) receptacle for things; receiving something (e.g. funds); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
レセプタクル[れせぷたくる, reseputakuru] connector receptacle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 receptacle
   n 1: a container that is used to put or keep things in
   2: enlarged tip of a stem that bears the floral parts
   3: an electrical (or electronic) fitting that is connected to a
     source of power and equipped to receive an insert

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top