ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recapitulate

R IY2 K AH0 P IH1 CH AH0 L EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recapitulate-, *recapitulate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recapitulate(vt) สรุปความ, See also: สรุปรวบยอด, Syn. sum up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recapitulate(รีคะพิช'ชะเลท) vt.,vi. สรุปความ,สรุปรวบยอด,สรุป,บรรยายสรุป,วิวัฒนการซ้ำ,กล่าวซ้ำ,กล่าวย้ำ., See also: recapitulation n. recapitulative, recapitulatory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
recapitulate(vt) สรุปความ,กล่าวซ้ำ,บรรยายสรุป

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recapitulateOntogeny recapitulates phylogeny.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สรุป[sarup] (v) EN: summarize ; sum up ; make a precis ; abstract ; abridge ; brief ; recapitulate ; conclude  FR: résumer ; récapituler ; synthétiser
ทวน[thūan] (v) EN: revise ; review ; go over ; run over ; repeat ; recapitulate ; brush up ; recall  FR: réviser ; répéter ; revoir ; repasser ; rafraîchir ses notions

CMU English Pronouncing Dictionary
RECAPITULATE R IY2 K AH0 P IH1 CH AH0 L EY2 T
RECAPITULATES R IY2 K AH0 P IH1 CH AH0 L EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recapitulate (v) rˌiːkəpˈɪtʃulɛɪt (r ii2 k @ p i1 ch u l ei t)
recapitulated (v) rˌiːkəpˈɪtʃulɛɪtɪd (r ii2 k @ p i1 ch u l ei t i d)
recapitulates (v) rˌiːkəpˈɪtʃulɛɪts (r ii2 k @ p i1 ch u l ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
反復説[はんぷくせつ, hanpukusetsu] (n) biogenetic law; recapitulation theory (theory that ontogeny recapitulates phylogeny) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recapitulate
   v 1: summarize briefly; "Let's recapitulate the main ideas"
      [syn: {recapitulate}, {recap}]
   2: repeat stages of evolutionary development during the
     embryonic phase of life
   3: repeat an earlier theme of a composition [syn: {reprise},
     {reprize}, {repeat}, {recapitulate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top