ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recall

R IY1 K AO2 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recall-, *recall*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recall(vi) ระลึก, See also: รำลึก, หวนคิด, Syn. recollect, remember
recall(vt) ทำให้หวนคิดถึง, See also: ทำให้ระลึกถึง, ทำให้นึกถึง, Syn. call to mind, think of
recall(vt) เรียกกลับ, See also: เรียกคืน, นำกลับ, สั่งให้กลับ, Syn. repeal, retract, revoke
recall(vt) ยกเลิก, See also: เพิกถอน, Syn. cancel, withdraw
recall(n) การระลึกได้, See also: การจำได้, Syn. memory, remembrance
recall(n) การยกเลิก, See also: การเพิกถอน, Syn. cancellation, withdrawal
recall to(phrv) เรียกกลับ, See also: สั่งให้กลับ, เพิกถอน
recall from(phrv) เรียกกลับ, See also: สั่งให้กลับ, นำกลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recall(รีคอล') vt.,n. (การ) ระลึก,รำลึก,หวนคิด,เรียกกลับ,นำกลับ,เพิกถอน,ยกเลิก,ฟื้นฟู, See also: recallable adj., Syn. remember

English-Thai: Nontri Dictionary
recall(vt) ล้มเลิก,เรียกกลับ,รำลึกชาติ,หวนคิด,ถอน,ฟื้นฟู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recall๑. จำได้, ระลึกได้๒. การระลึกได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recallการถอดถอนผู้ได้รับเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recall๑. การถอดถอน (ก. ปกครอง)๒. การเรียกกลับ (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recall a judgmentกลับคำพิพากษา, พิพากษากลับ (โดยอาศัยข้อเท็จจริง) [ดู reverse a judgment ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recall of products insuranceการประกันภัยการเก็บคืนผลิตภัณฑ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recallการถอดถอน [TU Subject Heading]
Recall of Diplomatsการเรียกตัวนักการทูตกลับประเทศของตน คือ ผู้แทนทางการทูตอาจถูกรัฐบาลของตนริเริ่มเรียกตัวกลับประเทศได้ด้วยเหตุผล ต่าง ๆ เช่น ผู้แทนทางการทูตนั้นขอลาออก หรือลาออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญ หรือถูกโยกย้ายไปประจำอีกแห่งหนึ่ง หรือเกิดความไม่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าหากรัฐบาลปรารถนาจะเรียกหัว หน้าคณะผู้แทนทางการทูตกลับโดยถาวรเนื่องจากไม่พอใจในตัวเขา โดยมากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกัน คือ รัฐบาลจะเปิดโอกาสให้หัวหน้าคณะทูตผู้นั้นทำหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งเสีย มากกว่าที่จะใช้วิธีสั่งปลด อันเป็นการกระทำที่รุนแรงกว่ามากนอกจากนี้ หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตหรือเอกอัครราชทูตอาจถูกรัฐบาลเรียกตัวกลับตามคำ ขอร้องของรัฐบาลประเทศผู้รับ เนื่องจากกระทำตนไม่เป็นที่พึงปราถนาของประเทศผู้รับ (Persona non grata) ก็ได้ ตามปกติ คำขอร้องจากรัฐผู้รับขอให้เรียกตัวกลับนั้น มักได้รับการตอบสนองโดยดีในทันทีจากรัฐผู้ส่ง แต่ถ้าหากรัฐผู้ส่งปฏิเสธคำขอร้องดังกล่าวนั้น รัฐผู้รับอาจขับให้ออก (Dismiss) จากประเทศก็ได้ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recallA stone once cast, and a word once spoken, cannot be recalled.
recallHe recalled that a collision had been avoided by sheer luck.
recallHis disciples recalled what he had said.
recallI cannot recall the words of the song.
recallI cannot recall when he moved to Boston.
recallI can recall seeing those pictures.
recallI can't recall her name all the moment.
recallI don't recall.
recallI don't recall ever wanting to be a fireman or a base ball player as a youth.
recallI failed to recall the song's title.
recallI may have met him somewhere before, but I can't recall where.
recallI recalled a newspaper story about those twins.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รำลึก(v) recall, See also: recollect, bring back to one's mind, call to mind, remember, think back, Syn. ระลึก, คิดถึง, คำนึง, Example: จิตแพทย์ปล่อยให้ผู้ป่วยได้รำลึกและระบายความรู้สึกที่แท้จริงเกี่ยวกับตัวเองโดยอิสระเสรี, Thai Definition: คิดถึงเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว
รำลึกถึง(v) recall, See also: recollect, bring back to one's mind, call to mind, remember, think back, Syn. ระลึกถึง, Example: คนแก่คนเฒ่ายังรำลึกถึงเหตุการณ์วิกฤตครั้งนั้นได้ดี, Thai Definition: คิดถึงเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว
หวนคิด(v) recall, See also: reflect, recollect, think back, Syn. หวนคิดถึง, ระลึกถึง, ระลึก, รำลึก, Example: หนังสือเล่มนี้ทำให้ผู้อ่านได้หวนคิด และรู้จักการเล่นจับสัตว์, เล่นซ่อนหา, เล่นน้ำ ฯลฯ, Thai Definition: คิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้ว หรือเรื่องในอดีต
ระลึก(v) recall, See also: remember, recollect, recall, be reminded of, think back, Syn. คิดถึง, นึกถึง, รำลึก, Example: มนุษย์เรานั้นชอบที่จะระลึกถึงสิ่งที่ผ่านมาในชีวิต, Thai Definition: คิดเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว
ฟื้นความจำ(v) recall, See also: recollect, bring to mind, Syn. ฟื้นความหลัง, ฟื้นความทรงจำ, Example: คุณปู่ฟื้นความจำสมัยที่หัวหินเป็นที่หลบภัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ให้หลานๆ ฟัง, Thai Definition: ระลึกความทรงจำให้กลับคืนมาใหม่
ระลึกถึง(v) recall, See also: remind someone of, call to mind, jog one's memory, make someone remember, Syn. คนึงถึง, คิดถึง, รำลึกถึง, Example: เพลง เดือนเพ็ญ ทำให้เขาระลึกถึงครั้งหนึ่งที่เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าร่วมกับพี่น้องที่ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน, Thai Definition: นึกถึงด้วยใจผูกพัน
ฟื้นความหลัง(v) recall, See also: refresh one's memory, Syn. ฟื้นความจำ, Example: ทุกคนมาร่วมฟื้นความหลังถึงชีวิตและผลงานของอาจารย์ที่พวกเขาเคารพรัก, Thai Definition: ระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว
ติดหูติดตา(v) remember, See also: recall, bear in mind, keep in mind, think back, Example: คำสอนของพ่อก่อนที่ท่านจะสิ้นลมยังคงติดหูติดตาผมมาตลอด, Thai Definition: จดจำคำพูดที่ได้ยินและจดจำภาพที่ได้เห็นไว้อย่างดี
นึกดู(v) recall, See also: consider, ponder, reflect, Syn. ไตร่ตรอง, คิด, ตรึกตรอง, คิดดู, ทบทวนดู, Example: ลองนึกดูซิว่าวันนี้ได้ทำความดีไปบ้างหรือยัง
นึกได้(v) recall, See also: remember, recollect, bring to mind, bring back, Syn. จำได้, นึกออก, Example: เธอนึกได้ว่าเธอยังไม่ได้ซื้อของตามที่แม่สั่งเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุสรณ์[anusøn] (n) EN: remembrance ; commemoration ; memory ; recollection ; recalling ; souvenir  FR: commémoration [f] ; souvenir [m]
ฟื้นความจำ[feūn khwāmjam] (v, exp) EN: recall ; recollect ; bring to mind
ฟื้นความหลัง[feūn khwāmlang] (v, exp) EN: recall ; refresh one's memory
หวนคิด[huan khit] (v, exp) EN: recall ; reflect ; recollect ; think back
หวนนึก[huan neuk] (v, exp) EN: recall ; retrospect ; think back ; recollect ; remember
จำ[jam] (v) EN: remember ; recall ; recollect ; recognize ; commit to memory  FR: se souvenir ; se rappeler ; mémoriser ; retenir
จำได้[jam dāi] (v) EN: remember ; recall  FR: se rappeler ; se souvenir ; reconnaître
จดจำ[jotjam] (v) EN: remember ; bear in mind ; keep in mind ; recall  FR: retenir ; se souvenir ; mémoriser ; se rappeler
การจำได้[kān jam dāi] (n, exp) EN: recall ; retention ; remembrance  FR: mémorisation [m]
การเรียกคืน[kān rīek kheūn] (n, exp) EN: recall action

CMU English Pronouncing Dictionary
RECALL R IY1 K AO2 L
RECALL R IH0 K AO1 L
RECALLS R IY1 K AO2 L Z
RECALLS R IH0 K AO1 L Z
RECALLED R IH0 K AO1 L D
RECALLING R IH0 K AO1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recall (v) rˈɪkˈɔːl (r i1 k oo1 l)
recalls (v) rˈɪkˈɔːlz (r i1 k oo1 l z)
recalled (v) rˈɪkˈɔːld (r i1 k oo1 l d)
recalling (v) rˈɪkˈɔːlɪŋ (r i1 k oo1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
回想[huí xiǎng, ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄤˇ, ] recall; recollect; think back, #8,658 [Add to Longdo]
召回[zhào huí, ㄓㄠˋ ㄏㄨㄟˊ, ] recall, #10,687 [Add to Longdo]
罢免[bà miǎn, ㄅㄚˋ ㄇㄧㄢˇ, / ] recall, #15,934 [Add to Longdo]
记起[jì qǐ, ㄐㄧˋ ㄑㄧˇ, / ] recall, #17,001 [Add to Longdo]
撤换[chè huàn, ㄔㄜˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] recall; dismiss and replace, #34,255 [Add to Longdo]
回溯[huí sù, ㄏㄨㄟˊ ㄙㄨˋ, ] recall; look back upon, #48,292 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abberufung {f} | Abberufungen {pl}recall | recalls [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
け;っけ[ke ; kke] (prt) particle indicating that the speaker is trying to recall some information [Add to Longdo]
だっけ[dakke] (exp) expression used when the speaker is trying to recall some information; (P) [Add to Longdo]
リコール[riko-ru] (n,vs) recall; (P) [Add to Longdo]
懐旧[かいきゅう, kaikyuu] (n,adj-no) recalling the old days; nostalgia; reminiscences [Add to Longdo]
懐古[かいこ, kaiko] (n,adj-no) recalling the old days; nostalgia; reminiscences [Add to Longdo]
記憶をたどる[きおくをたどる, kiokuwotadoru] (exp,v5r) reaching back into one's memory; to search one's mind; to recall [Add to Longdo]
呼び返す[よびかえす, yobikaesu] (v5s,vt) to call back; to recall [Add to Longdo]
紺珠[かんじゅ, kanju] (n) dark blue gem allowing one to recall memories when stroked with one's hand (allegedly possessed by Zhang Yue) [Add to Longdo]
再現率[さいげんりつ, saigenritsu] (n) (See 適合率) recall; recall factor; recall ratio [Add to Longdo]
再表示制御[さいひょうじせいぎょ, saihyoujiseigyo] (n) {comp} display recall control [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
再表示制御[さいひょうじせいぎょ, saihyoujiseigyo] display recall control [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recall
   n 1: a request by the manufacturer of a defective product to
      return the product (as for replacement or repair) [syn:
      {recall}, {callback}]
   2: a call to return; "the recall of our ambassador"
   3: a bugle call that signals troops to return
   4: the process of remembering (especially the process of
     recovering information by mental effort); "he has total
     recall of the episode" [syn: {recall}, {recollection},
     {reminiscence}]
   5: the act of removing an official by petition
   v 1: recall knowledge from memory; have a recollection; "I can't
      remember saying any such thing"; "I can't think what her
      last name was"; "can you remember her phone number?"; "Do
      you remember that he once loved you?"; "call up memories"
      [syn: {remember}, {retrieve}, {recall}, {call back}, {call
      up}, {recollect}, {think}] [ant: {blank out}, {block},
      {draw a blank}, {forget}]
   2: go back to something earlier; "This harks back to a previous
     remark of his" [syn: {hark back}, {return}, {come back},
     {recall}]
   3: call to mind; "His words echoed John F. Kennedy" [syn:
     {echo}, {recall}]
   4: summon to return; "The ambassador was recalled to his
     country"; "The company called back many of the workers it had
     laid off during the recession" [syn: {recall}, {call back}]
   5: cause one's (or someone else's) thoughts or attention to
     return from a reverie or digression; "She was recalled by a
     loud laugh"
   6: make unavailable; bar from sale or distribution; "The company
     recalled the product when it was found to be faulty" [ant:
     {issue}, {supply}]
   7: cause to be returned; "recall the defective auto tires"; "The
     manufacturer tried to call back the spoilt yoghurt" [syn:
     {recall}, {call in}, {call back}, {withdraw}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top