ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rebut

R IH0 B AH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rebut-, *rebut*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rebut(vt) โต้แย้ง, See also: พิสูจน์แย้ง, นำสืบเพื่อหักล้าง, Syn. confute, negate, refute
rebuttal(n) การคัดค้าน, See also: การโต้แย้ง, Syn. confutation

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rebutโต้แย้ง, หักล้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rebuttable evidenceพยานหลักฐานที่อาจหักล้างได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rebuttable presumptionข้อสันนิษฐานที่อาจหักล้างได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It rebuts Ms. Van De Kamp's testimony regarding her clear conscience.ดูเหมือนหนักแน่นมาก The People Will Hear (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rebutShe rebutted his argument.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตอบโต้(v) retort, See also: rebut, refute, confute, fight back, hit back, counterattack, strike back, Syn. โต้ตอบ, แก้แค้น, สวนตอบ, โต้กลับ, Ant. นิ่งเฉย, Example: รัฐบาลไทยตอบโต้การรุกรานของเขมรแดงด้วยการยิงปืนใหญ่กลับไปยังฝั่งกัมพูชา, Thai Definition: โต้กลับไป, ตอบแทนการกระทำของฝ่ายตรงข้าม
ตอกหน้า(v) refute, See also: rebut, hit back, strike back, Example: เขาตอกหน้าเธอกลางที่ประชุมทำให้เธอรู้สึกอายมาก, Thai Definition: ว่าใส่หน้าหรือว่าต่อหน้าให้เจ็บใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การโต้แย้งข้อกล่าวหา[kān tōyaēng khøklāohā] (n, exp) EN: rebuttal
ขยะสังคม[khaya sangkhom] (n, exp) EN: dregs of society  FR: lie de la société [f] ; rebut de la société [m]
ของเสีย[khøngsīa] (n) EN: waste ; waste product ; waste matter ; scrap ; refuse ; junk ; trash ; excrement  FR: déchet [m] ; rebut [m]
พยานหลักฐานเพื่อหักล้าง[phayān lakthān pheūa haklāng] (n, exp) EN: evidence in rebuttal
สวะ[sawa] (n) EN: rubbish ; trash ; refuse ; ruck  FR: rebut [m] ; déchet [m]
ตอบโต้[tøptō] (v) EN: retort ; rebut ; refute ; confute ; fight back ; hit back ; counterattack ; strike back  FR: riposter ; rendre la pareille ; réagir

CMU English Pronouncing Dictionary
REBUT R IH0 B AH1 T
REBUT R IY0 B AH1 T
REBUTTAL R IH0 B AH1 T AH0 L
REBUTTAL R IY0 B AH1 T AH0 L
REBUTTED R IH0 B AH1 T IH0 D
REBUTTALS R IH0 B AH1 T AH0 L Z
REBUTTING R IH0 B AH1 T IH0 NG
REBUTTING R IY0 B AH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rebut (v) rˈɪbˈʌt (r i1 b uh1 t)
rebuts (v) rˈɪbˈʌts (r i1 b uh1 t s)
rebuttal (n) rˈɪbˈʌtəl (r i1 b uh1 t @ l)
rebutted (v) rˈɪbˈʌtɪd (r i1 b uh1 t i d)
rebuttals (n) rˈɪbˈʌtəlz (r i1 b uh1 t @ l z)
rebutting (v) rˈɪbˈʌtɪŋ (r i1 b uh1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
晴れ舞台;晴舞台[はれぶたい, harebutai] (n) (See 晴れの舞台) big moment (e.g. performance, in the spotlight); gala occasion; (on the) world stage [Add to Longdo]
反証[はんしょう, hanshou] (n,vs) proof to the contrary; disproof; counter-evidence; rebuttal; refutation; (P) [Add to Longdo]
反対弁論[はんたいべんろん, hantaibenron] (n) opposing speech; rebuttal (in debate) [Add to Longdo]
反駁;反ばく[はんばく;はんぱく(反駁), hanbaku ; hanpaku ( hanbaku )] (n,vs) refutation; rebuttal [Add to Longdo]
反論[はんろん, hanron] (n,vs) objection; refutation; rebuttal; (P) [Add to Longdo]
弁駁;辯駁(oK)[べんばく;べんぱく, benbaku ; benpaku] (n,vs) refutation; contradiction; rebuttal; disproof; disputation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rebut
   v 1: overthrow by argument, evidence, or proof; "The speaker
      refuted his opponent's arguments" [syn: {refute}, {rebut}]
   2: prove to be false or incorrect [syn: {refute}, {rebut},
     {controvert}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top