ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rear

R IH1 R   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rear-, *rear*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rear(n) ส่วนหลัง, See also: ข้างหลัง, ตอนท้าย, Syn. back, Ant. front
rear(n) กองหลัง, See also: แนวหลัง
rear(n) บั้นท้าย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ก้น, Syn. buttocks
rear(adj) หลัง, See also: ท้าย, Syn. back, hindmost
rear(vt) เลี้ยงดู, Syn. bring up, educate, raise
rear(vt) เพาะปลูก, Syn. breed, grow
rear(vt) ชูขึ้น, See also: ตั้งขึ้น, ชูเท้าหน้าขึ้น, Syn. rise, stand
rearm(vt) ติดอาวุธอีกครั้ง
rear up(phrv) (ม้าหรือสัตว์สี่เท้าอื่น) ชูเท้าหน้าขึ้น
rear up(phrv) (ความโกรธ) พลุ่งขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rear(เรียร์) n. ข้างหลัง,ด้านหลัง,ส่วนหลัง,แนวหลัง,กองหลัง,ท้าย,ห้องส้วม,บั้นท้าย,ก้น vt. เลี้ยง,เลี้ยงดู,อบรมสั่งสอน,เพาะปลูก,ก่อสร้าง,ตั้ง,สร้าง,ทำให้ม้าชูเท้าหน้าขึ้น vi. (ม้า) ชูเท้าหน้าขึ้น,ชูศีรษะ,ชูขึ้น adj. หลัง,ท้าย -Phr. (bring up the rear ตามหลัง,อยู่ท้าย)
rear admiraln. นายพลเรือตรี
rearm(รี'อาร์ม) vt.,vi. ติดอาวุธใหม่,ติดอาวุธใหม่หรืออาวุธที่ดีขึ้น, See also: rearmament n.
rearmost(เรีย'โมสทฺ) adj. หลังสุด,ท้าย
rearrange(รีอะเรนจฺ') vt. จัดใหม่,ปรับปรุง
rearward(เรีย'เวิร์ด) adj.,adv. ไปทางหลัง,ทางหลัง,ถอยหลัง,n. ตำแหน่งหลัง,กองหลัง,แนวหลัง
rearwards(เรีย'เวิร์ดซ) adj.,adv. ไปทางหลัง,ทางหลัง,ถอยหลัง
arrear(อะเรียร์') n. เงินค้างชำระ,ภาวะที่ล่าช้า,งานที่คั่งค้าง,สิ่งที่ค้างอยู่ (pl. arrears)
arrearage(อะเรีย'เรจฺ) n. ภาวะที่ล่าช้า,ภาวะที่คั่งค้าง,สิ่งที่เก็บสำรอง
drear(เดรีย) adj. ดูdreary

English-Thai: Nontri Dictionary
rear(n) ข้างหลัง,ตอนท้าย,กองหลัง,ด้านหลัง,แนวหลัง,ก้น
rear(vt) เลี้ยง,ตั้งขึ้น,ส่งเสีย,สร้าง,ก่อ,เพาะปลูก,สั่งสอน
REAR rear admiral(n) พลเรือตรี
REAR rear guard(n) กองหลัง
rearrange(vi) ปรับปรุงใหม่,จัดแจงใหม่,จัดใหม่
rearrangement(n) การปรับปรุงใหม่,การจัดแจงใหม่,การจัดใหม่
rearward(adj, adv) ทางด้านหลัง,ถอยหลัง
arrears(n) หนี้สิน,งานที่ค้าง
drear(adj) เศร้าใจ,น่าเบื่อ,ซึมเศร้า
dreary(adj) เศร้าใจ,น่าเบื่อ,ซึมเศร้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rear axleเพลาท้าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rear lamp; tail lampไฟท้าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rear panelแผงท้ายรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rear suspensionระบบรองรับล้อหลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rear-end torqueทอร์กบนเสื้อเพลาท้าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rear-wheel driveระบบขับเคลื่อนล้อหลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rearmamentการสร้างเสริมอาวุธยุทธภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rear sight(n) ศูนย์ (เล็ง) หลัง
rear view mirror(n) กระจกมองหลัง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rearA bunch of people thrust their way toward the rear exit.
rearAfter her husband's death she reared four children by herself.
rear Please move to the rear (of the bus).
rearDoctors are not as a rule trained in child rearing.
rearHe reared three children by himself.
rearI am at the rear of him.
rearI rear cattle.
rearI reared that Bill's father was sick.
rearI saw flashing red lights in my rear-view mirror and my heart sank.
rearMy mother worked hared in order to rear us.
rearRearing a child calls for perseverance.
rearSmokers are asked to occupy the rear seats.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พล.ร.ต.(n) Rear Admiral, See also: R.A., R.Adm., Rear Adm., Radm, Syn. พลเรือตรี
กระจกหลัง(n) rear window
จัดลำดับ(v) rearrange, Syn. ลำดับ, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้จัดลำดับขั้นตอนการทำงานต่างๆ ได้, Thai Definition: นำสิ่งของหลายๆ สิ่งที่มีลักษณะแตกต่างกันมาจัดเรียงกัน, จัดเรียงถัดกันไปตามลักษณะ
ล้อหลัง(n) rear wheel, Example: ล้อหลังของรถถูกตะปูตำทำให้ยางแบน, Count Unit: ล้อ
สุด(adj) tip, See also: rearmost, hindmost, last, Syn. ปลาย, ยอด, ท้าย
อนุบาล(v) take care of, See also: rear, nourish, look after, tend, Syn. เลี้ยง, ระวัง, รักษา, Example: คอกอนุบาลลูกเป็ดควรยกพื้นสูงจากพื้นพอประมาณ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ท้ายสุด(adj) last, See also: rearmost, hindmost, at the end, Syn. หลังสุด, Example: เขาอยู่ตอนท้ายสุดของขบวนแห่
ข้างหลัง(n) rear, See also: back, hind, Syn. ตอนหลัง, ส่วนหลัง, ด้านท้าย, ตอนท้าย, ด้านหลัง, Ant. ข้างหน้า, Example: รถเขาสามารถบรรจุของได้จำนวนมากเพราะข้างหลังมีเนื้อที่กว้างมาก, Count Unit: ข้าง, Thai Definition: ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับด้านหน้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
พลเรือตรี(n) Rear Admiral, Example: เมื่อเขาได้เลื่อนขึ้นดำรงยศเป็น พลเรือตรี เขาก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผู้บังคับการกองเรือรบ, Count Unit: นาย, Thai Definition: ชื่อยศทหารเรือที่ต่ำกว่าพลเรือโท
พิมุข(adj) back, See also: rear, Syn. ฝ่ายหลัง, ข้างหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาวุธปืน[āwut peūn] (n, exp) EN: firearm  FR: arme à feu [f]
บังโคลนหลัง[bangkhlōn lang] (n, exp) EN: rear mudguard ; rear fender (Am.)  FR: garde-boue arrière [m]
เบื้องหลัง[beūanglang] (adv) EN: behind ; in the rear ; in the past  FR: avant
เบาะหลัง[bǿ lang] (n, exp) EN: rear seat
ด้านหลัง[dān lang] (n) EN: backside ; backyard ; rear ; behind  FR: derrière [m] ; envers [m] ; verso [m]
ไฟท้าย[fai thāi] (n, exp) EN: rear light ; taillight  FR: feu arrière [m]
หาง[hāng] (n) EN: tail ; end ; back ; rear  FR: queue [f] ; appendice [m]
จัดลำดับ[jat lamdap] (v, exp) EN: rearrange  FR: ordonner ; classer
การมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต[kān mī āwut peūn dōi mai dāi rap anuyāt] (n, exp) EN: unauthorized possession of firearms ; unauthorized possession of arms  FR: détention d'armes sans autorisation [f]
ค้างชำระ[khāng chamra] (v, exp) EN: be in arrears ; be behind in payment

CMU English Pronouncing Dictionary
REAR R IH1 R
REARM R IY1 AA1 R M
REARS R IH1 R Z
REARED R IH1 R D
REARICK R IH1 R IH0 K
REARDON R IH1 R D AH0 N
REARDEN R IH1 R D AH0 N
REARING R IH1 R IH0 NG
REARREST R IY0 ER0 EH1 S T
REARMING R IY1 AA1 R M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rear (v) rˈɪəʳr (r i@1 r)
rearm (v) rˌiːˈaːm (r ii2 aa1 m)
rears (v) rˈɪəʳz (r i@1 z)
reared (v) rˈɪəʳd (r i@1 d)
rearms (v) rˌiːˈaːmz (r ii2 aa1 m z)
rearing (v) rˈɪəʳrɪŋ (r i@1 r i ng)
rearmed (v) rˌiːˈaːmd (r ii2 aa1 m d)
rearming (v) rˌiːˈaːmɪŋ (r ii2 aa1 m i ng)
rearmost (j) rˈɪəʳmoust (r i@1 m ou s t)
rearward (n) rˈɪəʳwəd (r i@1 w @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
后面[hòu mian, ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢ˙, / ] rear; back; behind; later; afterwards, #1,901 [Add to Longdo]
后卫[hòu wèi, ㄏㄡˋ ㄨㄟˋ, / ] rear guard; backfield; fullback, #4,671 [Add to Longdo]
后备军[hòu bèi jūn, ㄏㄡˋ ㄅㄟˋ ㄐㄩㄣ, / ] rearguard, #64,502 [Add to Longdo]
表尺[biǎo chǐ, ㄅㄧㄠˇ ㄔˇ, ] rear sight (of a gun), #150,325 [Add to Longdo]
养虎遗患[yǎng hǔ yí huàn, ㄧㄤˇ ㄏㄨˇ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, / ] Rear a tiger and court disaster. (成语 saw); fig. if you're too lenient with sb, he will damage you later; to cherish a snake in one's bosom, #255,465 [Add to Longdo]
养虎伤身[yǎng hǔ shāng shēn, ㄧㄤˇ ㄏㄨˇ ㄕㄤ ㄕㄣ, / ] Rear a tiger and court disaster. (成语 saw); fig. if you're too lenient with sb, he will damage you later; to cherish a snake in one's bosom [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fondsitz {m}; Rücksitz {m} [auto]rear seat [Add to Longdo]
Heckmotor {m} | mit Heckmotorrear mounted engine | rear-engined [Add to Longdo]
Hinterachse {f}rear axle; back axle [Add to Longdo]
Hinterausgang {m}rear exit [Add to Longdo]
Hinterrad {n} | Hinterräder {pl}rear wheel; back wheel | back wheels [Add to Longdo]
Hinterradantrieb {m} | Hinterradantriebe {pl}rear wheel drive | the rear wheel drives [Add to Longdo]
Hinterradgepäckträger {m}rear rack [Add to Longdo]
Hinterteil {n}rear part [Add to Longdo]
Hinterwandmontage {f}rear panel installation [Add to Longdo]
Konteradmiral {m}rear admiral [Add to Longdo]
Nabenweite {f} der Hinterachserear hub spacing [Add to Longdo]
Nebelschlussleuchte {f}rear fog lamp [Add to Longdo]
Rückansicht {f}rear view [Add to Longdo]
Rücklicht {n}rear lamp; rear light [Add to Longdo]
Rückprojektion {f}rear projection [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あれあれ[areare] (int) whoa (used to express surprise or stupefaction) [Add to Longdo]
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp,v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end [Add to Longdo]
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out [Add to Longdo]
やらせ[yarase] (n) (1) faked situation; (2) prearranged performances [Add to Longdo]
クラス替え[クラスがえ, kurasu gae] (n) (school) class change; class shuffle; rearrangement of which students are in which teacher's class [Add to Longdo]
シュールレアリスト[shu-rurearisuto] (n) surrealist [Add to Longdo]
シュルレアリスム(P);シュールレアリズム(P);シュールレアリスム;シュールリアリズム;シュレアリスム[shururearisumu (P); shu-rurearizumu (P); shu-rurearisumu ; shu-ruriarizumu ; shurea] (n) surrealism; (P) [Add to Longdo]
スキンシップ[sukinshippu] (n) (1) child-rearing with frequent physical contact (wasei [Add to Longdo]
バックシャン[bakkushan] (n) (col) (sl) (from back + schoen) woman's fine rear-end; good ass; nice derriere [Add to Longdo]
バックミラー[bakkumira-] (n) rearview mirror (wasei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rear
   adj 1: located in or toward the back or rear; "the chair's rear
       legs"; "the rear door of the plane"; "on the rearward
       side" [syn: {rear(a)}, {rearward(a)}]
   n 1: the back of a military formation or procession;
      "infantrymen were in the rear" [ant: {head}]
   2: the side of an object that is opposite its front; "his room
     was toward the rear of the hotel" [syn: {rear}, {backside},
     {back end}] [ant: {forepart}, {front}, {front end}]
   3: the part of something that is furthest from the normal
     viewer; "he stood at the back of the stage"; "it was hidden
     in the rear of the store" [syn: {back}, {rear}] [ant:
     {front}]
   4: the fleshy part of the human body that you sit on; "he
     deserves a good kick in the butt"; "are you going to sit on
     your fanny and do nothing?" [syn: {buttocks}, {nates},
     {arse}, {butt}, {backside}, {bum}, {buns}, {can},
     {fundament}, {hindquarters}, {hind end}, {keister},
     {posterior}, {prat}, {rear}, {rear end}, {rump}, {stern},
     {seat}, {tail}, {tail end}, {tooshie}, {tush}, {bottom},
     {behind}, {derriere}, {fanny}, {ass}]
   5: the side that goes last or is not normally seen; "he wrote
     the date on the back of the photograph" [syn: {rear}, {back}]
     [ant: {front}]
   v 1: stand up on the hind legs, of quadrupeds; "The horse reared
      in terror" [syn: {rear}, {rise up}]
   2: bring up; "raise a family"; "bring up children" [syn: {rear},
     {raise}, {bring up}, {nurture}, {parent}]
   3: rise up; "The building rose before them" [syn: {rise},
     {lift}, {rear}]
   4: cause to rise up [syn: {rear}, {erect}]
   5: construct, build, or erect; "Raise a barn" [syn: {raise},
     {erect}, {rear}, {set up}, {put up}] [ant: {dismantle},
     {level}, {pull down}, {rase}, {raze}, {take down}, {tear
     down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top