ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reappear

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reappear-, *reappear*
English-Thai: Nontri Dictionary
reappear(vi) ปรากฏอีกครั้ง,เกิดขึ้นอีกครั้ง

CMU English Pronouncing Dictionary
REAPPEAR R IY2 AH0 P IH1 R
REAPPEARS R IY2 AH0 P IH1 R Z
REAPPEARED R IY2 AH0 P IH1 R D
REAPPEARANCE R IY2 AH0 P IH1 R AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reappear (v) rˌiːəpˈɪəʳr (r ii2 @ p i@1 r)
reappears (v) rˌiːəpˈɪəʳz (r ii2 @ p i@1 z)
reappeared (v) rˌiːəpˈɪəʳd (r ii2 @ p i@1 d)
reappearing (v) rˌiːəpˈɪəʳrɪŋ (r ii2 @ p i@1 r i ng)
reappearance (n) rˌɪəʳpˈɪəʳrəns (r i@2 p i@1 r @ n s)
reappearances (n) rˌɪəʳpˈɪəʳrənsɪz (r i@2 p i@1 r @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
再出现[zài chū xiàn, ㄗㄞˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ, / ] reappear [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
隔世遺伝[かくせいいでん, kakuseiiden] (n,adj-no) atavism; throwback; reappearance of an earlier characteristic; skipping a generation; reversion to ancestral type [Add to Longdo]
再現[さいげん, saigen] (n,vs,adj-no) reappearance; reproduction; return; revival; (P) [Add to Longdo]
再出[さいしゅつ, saishutsu] (n,vs) reappearance; re-emergence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reappear
   v 1: appear again; "The sores reappeared on her body"; "Her
      husband reappeared after having left her years ago" [syn:
      {reappear}, {re-emerge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top