ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

readily

R EH1 D AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -readily-, *readily*, ready
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
readily(adv) อย่างไม่ลังเล, See also: อย่างเต็มใจ, อย่างทันทีทันใด, Syn. willingly, promply

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
readily(เรด'ดิลี) adv. อย่างรวดเร็ว,อย่างฉับพลัน,โดยง่ายดาย,อย่างเต็มใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
readily(adv) อย่างรวดเร็ว,อย่างเต็มใจ,อย่างง่ายดาย,อย่างฉับพลัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
readilyAlthough Hiroko dislikes cigarette smoke, she readily goes out drinking with friends.
readilyAny offence against himself he forgave readily.
readilyGuns are readily accessible to Americans.
readilyHe is the person who is difficult to go coming to terms readily.
readilyHe lied readily.
readilyHe readily agreed to my proposal.
readilyI'm not going to agree to your proposal so readily.
readilyI readily grasped at his proposal.
readilyShe is readily accessible to flattery.
readilyShe readily agreed to my proposal.
readilySolve a knotty problem readily.
readilyThe cones of the jack pine, for example, do not readily open to release their seeds until they have been subjected to great heat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรักพร้อม(adv) readily, See also: completely, assembly, Syn. พร้อมพรัก, Example: เมื่อพลเมืองของเรามีความรู้พรักพร้อมเมื่อใด ข้าพเจ้าจะรีบปฏิบัติตามพระกระแสรับสั่งของพระชนกนาถทันที, Thai Definition: รวมอยู่พร้อมหน้ากัน ใช้ในลักษณะเช่นญาติพี่น้องมากันพรักพร้อม, รวมอยู่พร้อมทุกอย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยเร็ว[dōi reo] (adv) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily  FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
ไม่ถือตัว[mai theūtūa] (adj) EN: informal ; modest ; friendly ; readily accessible
หนักแน่น[naknaen] (adv) EN: surely ; fixedly ; readily ; certainly ; definitely ; absolutely

CMU English Pronouncing Dictionary
READILY R EH1 D AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
readily (a) rˈɛdɪliː (r e1 d i l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一口[yī kǒu, ㄧ ㄎㄡˇ, ] readily; flatly (deny), #3,561 [Add to Longdo]
从善如流[cóng shàn rú liú, ㄘㄨㄥˊ ㄕㄢˋ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] readily following good advice (成语 saw); willing to accept other people's views, #82,742 [Add to Longdo]
爽捷[shuǎng jié, ㄕㄨㄤˇ ㄐㄧㄝˊ, ] readily; in short order [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっさり[assari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) easily; readily; quickly; (P) [Add to Longdo]
おいそれと[oisoreto] (adv) at a moment's notice; readily [Add to Longdo]
すんなり[sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
ずい;ずいっ[zui ; zuitsu] (adv-to) straightforwardly; readily; without hesitation [Add to Longdo]
ちょい[choi] (adv,adv-to) (1) (See ちょっと) just a minute; short time; just a little; (2) somewhat; easily; readily; rather [Add to Longdo]
ほいほい[hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil [Add to Longdo]
易々;易易[やすやす, yasuyasu] (adv,adv-to) easily; readily; with ease; without trouble [Add to Longdo]
一寸(P);鳥渡(ateji)[ちょっと(P);ちょと;ちょいと, chotto (P); choto ; choito] (adv) (1) (uk) just a minute; short time; just a little; (2) somewhat; easily; readily; rather; (3) (before a verb in negative form) (will not) easily; (int) (4) hey!; (P) [Add to Longdo]
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor [Add to Longdo]
御調子者;お調子者[おちょうしもの, ochoushimono] (n,adj-no) flip; luck-pusher; frivolous person; person who readily chimes in with others; person who gets carried away easily [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 readily
   adv 1: without much difficulty; "these snakes can be identified
       readily"
   2: in a punctual manner; "he did his homework promptly" [syn:
     {promptly}, {readily}, {pronto}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top