ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rarely

R EH1 R L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rarely-, *rarely*, rare
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rarely(adv) นานๆ ครั้ง, See also: ไม่บ่อย, Syn. infrequently
rarely(adv) ไม่ธรรมดา, Syn. unusually

English-Thai: Nontri Dictionary
rarely(adv) ไม่บ่อย,นานๆครั้ง,ไม่ค่อยมี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You very rarely are, at the start line.คุณมากไม่ค่อยเป็นที่เส้นเริ่มต้น How I Won the War (1967)
Now there's rarely any tenseness.มันผ่อนคลายคุณคำประกาศ How I Won the War (1967)
And I commend you. Rarely have I seen such courage.และฉันก็นับถือท่านมาก ไม่เคยเห็นใครกล้าหาญแบบนั้นมานานล่ะ Labyrinth (1986)
Even the victims themselves rarely catch a glimpse of the thieves.แม้จะตกเป็นเหยื่อของตัวเองไม่ค่อยจับเหลือบของขโมย Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
It rarely is, my boy. It rarely is.มันเกิดขึ้นไม่บ่อย พ่อหนุ่ม มันเกิดขึ้นไม่บ่อย Cool Runnings (1993)
It's just that in most of my work, the laws of physics rarely seem to apply.- ใช่ซิ... ผมชอบด้วยหละ Deep Throat (1993)
And Johnny could rarely talk to anyone.และจอห์นนี่ ไม่เคยพูดกับใครเลย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
My brother has told me he has rarely heard anything that gave him more pleasure.พี่ชายฉันบอกว่าเขาไม่เคยฟังใคร แล้วทำให้เขาเพลิดเพลินขนาดนั้น Episode #1.5 (1995)
He rarely left me alone. But he doesn't understand.เขาไม่ปล่อยฉันไว้ลำพัง แต่เขายังไม่เข้าใจ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
So the workers rarely make enough money to buy three meals a days let alone feed their local economy.ส่วนแรงงานหาเงินได้ แทบไม่พอยาไส้ครบสามมื้อ ยิ่งไม่มีทางเลี้ยงดูเศรษฐกิจท้องถิ่น The Corporation (2003)
In fact, they rarely agreed on everything. They fought all the time.อันที่จริง พวกเขาไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับอะไรเลย / พวกเขาต่อต้านมันตลอดเวลา The Notebook (2004)
I'm not religious, so I rarely pray.ผมไม่ได้เคร่ง, ผมไม่ใคร่สวดมนต์อ้อนวอน Formula 17 (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rarelyAh, now I remember. I used a condom; something I rarely, or rather practically never, do. [XXX]
rarelyAs a similar feature it is noted that students engaged in fund-raising activities rarely contribute money they have earned themselves.
rarelyA weather report rarely comes true.
rarelyBeavers rarely inflict damage on people.
rarelyChances come rarely in any case.
rarelyCompared with those in America, Japanese marriages rarely end in divorce.
rarelyDad rarely gets back home before midnight.
rarelyEncouraged by the continuing trickle of hits and the rarely arriving email I've somehow kept going till now.
rarelyEnglishmen rarely talk to strangers in the train.
rarelyHe is rarely, if ever, late for appointments.
rarelyHe is rarely in a good mood.
rarelyHe promised to bring new industries to the region, but politicians rarely keep their word.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นานๆ(adv) once in a while, See also: rarely, infrequently, now and then, occasionally, from time to time, Ant. บ่อยๆ, Example: นานๆ กฤษณะถึงจะได้ออกมาพบเพื่อนฝูงเสียที
ไม่บ่อย(adv) rarely, See also: infrequently, seldom, unusually, Syn. นานๆ ครั้ง, Ant. บ่อย, ประจำ, Example: ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก
นานๆ ครั้ง(adv) rarely, See also: infrequently, seldom, blue moon, Example: สาวราศีพิจิกนั้น นานๆ ครั้ง เธอถึงจะแสดงออกมาเองว่า เธอรักความเป็นอิสระ
บางเบา(adv) rarely, See also: thinly, Example: ลมหอบเอากลิ่นดอกไม้โชยมาบางเบา เพิ่มความสดชื่นขึ้นอีกมาก, Thai Definition: อย่างมีปริมาณน้อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่บ่อย[mai bǿi = mai bøi] (adv) EN: not often ; rarely  FR: pas souvent ; peu souvent ; rarement
ไม่ค่อย[maikhǿi] (adv) EN: seldom ; rarely  FR: rarement ; pas très ; pas tellement

CMU English Pronouncing Dictionary
RARELY R EH1 R L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rarely (a) rˈɛəʳliː (r e@1 l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kaum fragwürdigrarely questionable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もの(P);もん, mono (P); mon] (n) person (rarely used w.o. a qualifier); (P) [Add to Longdo]
蒸籠;蒸篭;井籠(iK);井篭(iK)[せいろ;せいろう, seiro ; seirou] (n) (uk) (井籠 (rarely 井篭) refers to a square basket) basket used for steaming food; wooden frame holder with reed base used to steam food over a pot [Add to Longdo]
滅多に[めったに, mettani] (adv) (with neg. verb) rarely; seldom; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rarely
   adv 1: not often; "we rarely met" [syn: {rarely}, {seldom}]
       [ant: {frequently}, {oft}, {often}, {oftentimes},
       {ofttimes}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top