ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rare

R EH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rare-, *rare*
Possible hiragana form: られ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rare(adj) ซึ่งหายาก, See also: ไม่ค่อยมี, ไม่บ่อย, Syn. few, infrequent, uncommon, Ant. common
rare(adj) ซึ่งมีค่า, See also: เลิศ, ประเสริฐ, Syn. excellent, fine, valuable
rare(adj) เบาบาง (อากาศ), Syn. ethereal, light
rare(adj) ไม่สุกมาก, See also: กึ่งสุก, Syn. undercooked
rare(sl) สุดยอด, See also: ดีเยี่ยม
rarefy(vt) ทำให้เบาบาง, Syn. attenuate, dilute
rarefy(vi) เบาบาง, Syn. empty
rarefy(vt) ทำให้หายาก
rarely(adv) นานๆ ครั้ง, See also: ไม่บ่อย, Syn. infrequently
rarely(adv) ไม่ธรรมดา, Syn. unusually

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rare(แรร์) adj. หายาก,น้อย,บาง,เบาบาง,ไม่ค่อยมี,ไม่บ่อย,เลิศ,ประเสริฐ,น่าชมเชย, See also: rareness n., Syn. uncommon
rarefaction(แรริแฟค'เชิน) n. การทำให้เบาบาง,การทำให้หายาก,การทำให้น้อยลง,การทำให้เข้มข้นน้อยลง,การทำให้บริสุทธิ์,การทำให้สูงส่ง., See also: rarefactive adj.
rarefied(แร'ริไฟดฺ) adj. สูงสุด,สูงส่ง,หายาก,ไม่ทึบ,ไม่หนาแน่น,บาง,ในวงแคบ, Syn. lofty
rarefy(แร'ริไฟ) vt.,vi. (ทำให้) (กลายเป็น) หายาก,เบาบางลง,บริสุทธิ์, See also: rarefiable adj. rarefier n.
rarely(แร'ลี) adv. อย่างหายาก,ไม่บ่อย,ไม่ค่อยมี,ประเสริฐ, Syn. infrequently, seldom
rareripe(แร'ไรพฺ) adj. สุกเร็ว. n. ผลไม้ที่สุกเร็ว,ผักที่โตเร็ว
infrared(อินฟราเรด') n. รังสีใต้แดง มีความยาวคลื่นแสง0.8 - 1,000ไมครอนส์ เป็นรังสีที่มองไม่เห็น., Syn. infra-red
pararescuen. การช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทิ้งหรือโดดร่มชูชีพ
pararell computerคอมพิวเตอร์งานขนานหมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ทำงานทางตรรกะ หรือทางคณิตศาสตร์หลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจาก คอมพิวเตอร์นั้นมีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หลายตัว แต่ละตัวทำงานแต่ละอย่าง และสามารถทำไปพร้อม ๆ กันได้ โดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) ทำหน้าที่ดูแลให้ทำงานประสานกันดู serial computer เปรียบเทียบ
pararell processingการประมวลผลแบบขนานหมายถึง การที่คอมพิวเตอร์สามารถทำการประมวลผลได้มากกว่าสองอย่างในเวลาเดียวกัน ในกรณีเช่นนี้ คอมพิวเตอร์จะต้องเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ไม่ใช่พีซีหรือแมคอินทอช เพราะจะต้องมีตัวประมวลผลเป็นพัน ๆ ตัว (ในขณะที่ไมโครคอมพิวเตอร์มีเพียงตัวเดียว) จึงจะสามารถทำได้ การประมวลผลขนาดนี้ มักใช้กับงานประเภทปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence)

English-Thai: Nontri Dictionary
rare(adj) มีน้อย,หายาก,ไม่สุกมาก
rarefaction(n) การเปลี่ยนแปลง,การทำให้บริสุทธิ์,การเจือ
rarely(adv) ไม่บ่อย,นานๆครั้ง,ไม่ค่อยมี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rareหายาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rare earthแร่หายาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rarefactionภาวะกลายโปร่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rare animalsสัตว์หายาก [TU Subject Heading]
Rare bookหนังสือหายาก [เทคโนโลยีการศึกษา]
Rare bookหนังสือหายาก, Example: หนังสือหายาก Rarebook บทคัดย่อ หนังสือหายากกับการสืบค้น หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกหนังสือหายากคือ

1 เป็นเอกสารปฐมภูมิ

2 มีประวัติการพิมพ์ที่สำคัญ เช่น ยุคสมัยของการพิมพ์ พิมพ์จำกัด ฉบับพิมพ์ครั้งแรก

3 มีความโดดเด่นทางด้านเนื้อหา

4 สภาพรูปเล่มสมบูรณ์หรือคงสภาพสวยงามตามต้นฉบับ

5 เป็นหนังสือที่มีประวัติในการครอบครอง เช่นมีบุ๊คเพลตหรือบรรณสิทธิ์ มีลายมือของผู้เขียนหรือเจ้าของเดิม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Rare book librariesห้องสมุดหนังสือหายาก [TU Subject Heading]
Rare booksหนังสือหายาก [TU Subject Heading]
Rare butterfliesผีเสื้อหายาก [TU Subject Heading]
Rare insectsแมลงหายาก [TU Subject Heading]
Rare plantพืชหายาก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rare plantsพืชหายาก [TU Subject Heading]
rarefactionส่วนขยาย, บริเวณหนึ่งของตัวกลางซึ่งมีความหนาแน่นของโมเลกุลน้อยกว่าบริเวณใกล้เคียงในขณะที่มีคลื่นตามยาวเคลื่อนที่อยู่ในตัวกลางนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rareAh, now I remember. I used a condom; something I rarely, or rather practically never, do. [XXX]
rareAll you have to do is take advantage of this rare opportunity.
rareAn eclipse of the moon is a rare phenomenon.
rareAn eclipse of the sun is a rare appearance.
rareA protagonist as plain and ordinary as him is rare indeed.
rareAs a similar feature it is noted that students engaged in fund-raising activities rarely contribute money they have earned themselves.
rareA weather report rarely comes true.
rareBeavers rarely inflict damage on people.
rareBut in many ways, Alex is a rare bird, for he has shown the kind of mental abilities that scientists once thought only humans had.
rareCan you obtain this rare book for me?
rareCavities have become rarer in the developed countries and more people will be able to eat with their own teeth throughout their life.
rareChances come rarely in any case.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นานๆ(adv) once in a while, See also: rarely, infrequently, now and then, occasionally, from time to time, Ant. บ่อยๆ, Example: นานๆ กฤษณะถึงจะได้ออกมาพบเพื่อนฝูงเสียที
ไม่บ่อย(adv) rarely, See also: infrequently, seldom, unusually, Syn. นานๆ ครั้ง, Ant. บ่อย, ประจำ, Example: ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก
นานๆ ครั้ง(adv) rarely, See also: infrequently, seldom, blue moon, Example: สาวราศีพิจิกนั้น นานๆ ครั้ง เธอถึงจะแสดงออกมาเองว่า เธอรักความเป็นอิสระ
บางเบา(adv) rarely, See also: thinly, Example: ลมหอบเอากลิ่นดอกไม้โชยมาบางเบา เพิ่มความสดชื่นขึ้นอีกมาก, Thai Definition: อย่างมีปริมาณน้อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญมณี[anyamanī] (n) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)  FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
บาง[bāng] (adj) EN: rare ; sparse ; few  FR: rare
หายหัว[hāihūa] (v) EN: disappear ; be out of sight ; be unseen  FR: se faire rare
หายาก[hā yāk] (adj) EN: rare ; hard to find ; scarce  FR: rare ; recherché
แสงอินฟราเรด[infrārēt] (adj) EN: infrared  FR: infrarouge
ความหายาก[khwām hā yāk] (n, exp) FR: rareté [f]
ลำแสงอินฟราเรด[lamsaēng infrārēt] (n, exp) EN: infrared
ไม่บ่อย[mai bǿi = mai bøi] (adv) EN: not often ; rarely  FR: pas souvent ; peu souvent ; rarement
ไม่ค่อย[maikhǿi] (adv) EN: seldom ; rarely  FR: rarement ; pas très ; pas tellement
ไม่ค่อยจะ[maikhøi ja] (adv) FR: rarement ; difficilement

CMU English Pronouncing Dictionary
RARE R EH1 R
RARER R EH1 R ER0
RAREFY R EH1 R AH0 F AY0
RARELY R EH1 R L IY0
RAREST R EH1 R AH0 S T
RAREFIED R EH1 R AH0 F AY0 D
RARENESS R EH1 R N IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rare (j) rˈɛəʳr (r e@1 r)
rarer (j) rˈɛəʳrər (r e@1 r @ r)
rarefy (v) rˈɛəʳrɪfaɪ (r e@1 r i f ai)
rarely (a) rˈɛəʳliː (r e@1 l ii)
rarest (j) rˈɛəʳrɪst (r e@1 r i s t)
rarebit (n) rˈɛəʳbɪt (r e@1 b i t)
rarebits (n) rˈɛəʳbɪts (r e@1 b i t s)
rarefied (v) rˈɛəʳrɪfaɪd (r e@1 r i f ai d)
rarefies (v) rˈɛəʳrɪfaɪz (r e@1 r i f ai z)
rareness (n) rˈɛəʳnəs (r e@1 n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī, ㄒㄧ, ] rare; infrequent, #4,089 [Add to Longdo]
罕见[hǎn jiàn, ㄏㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] rare; rarely seen, #6,389 [Add to Longdo]
少见[shǎo jiàn, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] rare; not familiar (to the speaker); sth rarely experience; hard to see, #7,758 [Add to Longdo]
少有[shǎo yǒu, ㄕㄠˇ ㄧㄡˇ, ] rare; infrequent, #10,297 [Add to Longdo]
怪兽[guài shòu, ㄍㄨㄞˋ ㄕㄡˋ, / ] rare animal; mythical animal, #13,541 [Add to Longdo]
稀罕[xī han, ㄒㄧ ㄏㄢ˙, ] rare; scarce; uncommon; to value as a rarity; to cherish, #16,110 [Add to Longdo]
稀少[xī shǎo, ㄒㄧ ㄕㄠˇ, ] rare; rarely, #16,997 [Add to Longdo]
稀土[xī tǔ, ㄒㄧ ㄊㄨˇ, ] rare earth (chem.), #18,066 [Add to Longdo]
珍稀[zhēn xī, ㄓㄣ ㄒㄧ, ] rare; precious and uncommon, #19,282 [Add to Longdo]
稀奇[xī qí, ㄒㄧ ㄑㄧˊ, ] rare; strange, #21,539 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Edelgas {n}rare gas [Add to Longdo]
rar; selten; wenig; vereinzelt {adj} | rarer | rarst; seltenstrare | rarer | rarest [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
rare(adj) ซึ่งหายาก,ไม่ค่อยมี,ไม่บ่อย เช่น un nom rare, See also: rarement
rarement(adv) ซึ่งหายาก, ไม่ค่อยมี, ไม่บ่อย เช่น un nom qu'on entend rarement, See also: rare

Japanese-English: EDICT Dictionary
あられ[arare] (n) (See 霰餅) roasted mochi pieces (usu. flavoured with soy sauce, or sweetened with sugar, etc.) [Add to Longdo]
あられもない[araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous [Add to Longdo]
いじめられっ子;苛められっ子[いじめられっこ, ijimerarekko] (n) bullied child [Add to Longdo]
いられないくらい[irarenaikurai] (exp) almost not able (to do something) [Add to Longdo]
して遣られる[してやられる, shiteyarareru] (exp,v1) (uk) (See して遣る) to be forestalled; to be taken in; to be cheated; to be outwitted [Add to Longdo]
ずには居られない[ずにはいられない, zunihairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ないではいられない) (after neg. verb stem) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]
せられる[serareru] (v1,aux-v) (1) (hon) verb used as an honorific for others' actions; (aux-v,v1) (2) (hon) (See せる・4) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]
そそられる[sosorareru] (v1,vt) to be interesting; to be fascinating; to be tantalizing; to be intriguing; (P) [Add to Longdo]
と見られる[とみられる, tomirareru] (exp,v1) (followed by verb) believed to; expected to; feared to; poised to; considered to; likely to [Add to Longdo]
と考えられる[とかんがえられる, tokangaerareru] (exp,v1) one can think that ...; it is conceivable that ... [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
アクセラレータ[あくせられーた, akuserare-ta] accelerator [Add to Longdo]
インフレアドインタフェース[いんふれあどいんたふぇーす, infureadointafe-su] infrared interface [Add to Longdo]
エンハンストパラレルインタフェース[えんはんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface [Add to Longdo]
グラフィックアクセラレータ[ぐらふぃっくあくせられーた, gurafikkuakuserare-ta] graphics accelerator [Add to Longdo]
パラレルインタフェース[ぱられるいんたふぇーす, parareruintafe-su] parallel interface [Add to Longdo]
パラレルコネクタ[ぱられるこねくた, pararerukonekuta] parallel connector [Add to Longdo]
パラレルプリンタ[ぱられるぷりんた, pararerupurinta] parallel printer [Add to Longdo]
パラレルポート[ぱられるぽーと, pararerupo-to] parallel port [Add to Longdo]
パラレル伝送[パラレルでんそう, parareru densou] parallel transmission [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
羅列[られつ, raretsu] aufzaehlen, Beispiele_aufzaehlen, (Daten) vorlegen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rare
   adj 1: not widely known; especially valued for its uncommonness;
       "a rare word"; "rare books"
   2: recurring only at long intervals; "a rare appearance"; "total
     eclipses are rare events"
   3: not widely distributed; "rare herbs"; "rare patches of green
     in the desert"
   4: having low density; "rare gasses"; "lightheaded from the
     rarefied mountain air" [syn: {rare}, {rarefied}, {rarified}]
   5: marked by an uncommon quality; especially superlative or
     extreme of its kind; "what is so rare as a day in
     June"-J.R.Lowell; "a rare skill"; "an uncommon sense of
     humor"; "she was kind to an uncommon degree" [syn: {rare},
     {uncommon}]
   6: (of meat) cooked a short time; still red inside; "rare roast
     beef"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 r
 
 1. (kıs.) radius, rare, received, recipe, residence, retired, right-hand page, rises, rod, rubber.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top