ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rapt

R AE1 P T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rapt-, *rapt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rapt(adj) ซึ่งมีใจจดจ่อ, Syn. absorbed, occupied, engaged
rapt(adj) ปิติยินดีมาก, See also: ปลื้มมาก, Syn. enchanted, charmed, Ant. unaffected, unconcerned
raptor(n) นกที่ล่าสัตว์อื่นเป็นอาหาร
rapture(n) ความปิติยินดีอย่างยิ่ง, See also: ความดีใจล้นเหลือ, ความพึงพอใจอย่างมาก, Syn. happiness, pleasure, satisfaction
rapturous(adj) ซึ่งปลาบปลื้มสูงสุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rapt(แรพทฺ) adj. ใจจดใจจ่อ, (จิต) ครอบงำ,ลืมตัว,ปีติยินดีอย่างมาก,ลิงโลดอย่างหลงใหล., See also: raptly adv., Syn. enraptured
rapture(แรพ'เชอะ) n. ความปลาบปลื้มอย่างหลงใหล,ความลืมตัว,ความปีติยินดีอย่างหลือล้น,การแสดงออกซึ่งความปีติยินดีอย่างเหลือล้น
rapturous(แรพ'เชอะเริส) adj. ปลาบปลื้มอย่างหลงใหล,ลืมตัว,ปีติยินดีอย่างเหลือล้น., See also: rapturousness n., Syn. joyful, exlted, Ant. distressed
contraptionn. เครื่องมือ,อุปกรณ์,สิ่งประดิษฐ์
enrapturevt. ทำให้ปีติยินดีมาก,ทำให้หลงใหล., See also: enrapturedly adv.
wrapt(แรพทฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ wrap

English-Thai: Nontri Dictionary
rapture(n) ความดีใจ,ความปีติ,ความปลาบปลื้มใจ,ความลืมตัว
rapturous(adj) ปลาบปลื้ม,ปีติ,ปีติยินดี,ลืมตัว
enrapture(vt) ทำให้ปลาบปลื้มยินดี,ทำให้ปีติยินดี,ทำให้อิ่มเอิมใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
raptShe was rapt in prayer.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลักพา[kān lakphā] (n) EN: abduction  FR: enlèvement [m] ; rapt [m] ; kidnapping [m]
เคลิ้ม[khloēm] (v) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound  FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
ตะลึง[taleung] (v) EN: be dumbfound ; be stupefied ; be at a loss ; be stunned ; be nonplussed ; be taken aback ; be in a daze ; be spellbound ; be astonished ; be amazed ; be enraptured
ตะลึง[taleung] (adj) EN: enraptured ; enrapt ; amazed ; stunned ; immovable  FR: pétrifié (fig.) ; terrifié

CMU English Pronouncing Dictionary
RAPT R AE1 P T
RAPTIS R AH0 P T IY1 S
RAPTLY R AE1 P T L IY0
RAPTOR R AE1 P T ER0
RAPTORS R AE1 P T ER0 Z
RAPTURE R AE1 P CH ER0
RAPTORIAL R AE2 P T AO1 R IY0 AH0 L
RAPTUROUS R AE1 P CH ER0 AH0 S
RAPTOPOULOS R AE0 P T AA1 P OW0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rapt (j) rˈæpt (r a1 p t)
rapture (n) rˈæptʃər (r a1 p ch @ r)
raptures (n) rˈæptʃəz (r a1 p ch @ z)
rapturous (j) rˈæptʃərəs (r a1 p ch @ r @ s)
rapturously (a) rˈæptʃərəsliː (r a1 p ch @ r @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全神灌注[quán shén guàn zhù, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄣˊ ㄍㄨㄢˋ ㄓㄨˋ, ] rapture [Add to Longdo]
盗龙[dào lóng, ㄉㄠˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] raptor (dinosaur) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとり[uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
うっとりさせる[uttorisaseru] (v1) (See うっとり,うっとりする) to enchant; to enrapture; to enthrall (enthral); to charm [Add to Longdo]
うっとりする;うっとりとする[uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
エオラプトル[eoraputoru] (n) eoraptor (late-Triassic dinosaur; Eoraptor lunensis) (lat [Add to Longdo]
オビラプトル[obiraputoru] (n) oviraptor (species of dinosaur, Oviraptor philoceratops) [Add to Longdo]
ベロキラプトル[berokiraputoru] (n) velociraptor (lat [Add to Longdo]
ヴェロキラプトル[verokiraputoru] (n) velociraptor (dinosaur) [Add to Longdo]
喜び(P);慶び(oK);悦び(oK);歓び[よろこび, yorokobi] (n) joy; delight; rapture; pleasure; gratification; rejoicing; congratulations; felicitations; (P) [Add to Longdo]
携挙[けいきょ, keikyo] (n) Rapture (Christian theology) [Add to Longdo]
月見草[つきみそう, tsukimisou] (n) evening primrose (esp. the fourwing evening primrose, Oenothera tetraptera) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  rapt
      adj 1: feeling great rapture or delight [syn: {ecstatic},
             {enraptured}, {rapturous}, {rapt}, {rhapsodic}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top