ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rant

R AE1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rant-, *rant*
English-Thai: Longdo Dictionary
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
guarantor(n) ผู้ค้ำประกัน
entrant(n) ผู้มาใหม่, ผู้เข้าทำงานใหม่, สมาชิกใหม่ เช่น They are entrants for a competition. พวกเขาเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
anti-transpirant spray(n) สเปรย์ยับยั้งการคายน้ำ, Syn. antitranspirant spray
lactose intolerant(adj) แพ้นม ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแล็กโตสซึ่งมาจากอาหารประเภทนม เช่น If the blood glucose level does not rise, that means that the lactose is not being broken down into simple sugars, and the patient is lactose intolerant., See also: lactose intolerance, lactose maldigestion
little cormorant(n, name, uniq) นกกาน้ำเล็ก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rant(vi) พูดโวยวาย, See also: พูดโผงผาง, Syn. rave, rail
ranting(adj) ซึ่งพูดเอะอะ, See also: พูดโวยวาย, Syn. raging, raving
rantings(n) คำพูดเกรี้ยวกราดและเสียงดังเป็นเวลานาน
rant and rave(idm) ตะโกนเสียงดังด้วยความโกรธ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rant(แรนทฺ) vi.,vt.,n. (การ) พูดโผงผาง,พูดเอะอะ,คุยโว,คำพูดลักษณะดังกล่าว,การหาความสุขสำราญอย่างเต็มที่, See also: ranter n. rantingly adv., Syn. rave
aberrant goiterต่อมธัยรอยด์โต
accelerant(แอคเซล' เลอเรินทฺ) n. ตัวเร่ง
adulterant(อะดัล'เทอเรินทฺ) n.,adj.สิ่งเจือปน, ซึ่งเจือปน, Syn. substance that adulterates
alterant(ออล' เทอะรันทฺ) adj. ซึ่งทำให้เปลี่ยนแปลง, -n. สิ่งทำให้เปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนแปลง, การดัดแปลง (producing alteration*
amaranth(แอม' มะแรนธฺ) n. ต้นบานไม่รู้โรย, สีย้อมสีม่วงแดงจำพวก azo dye
amaranthaceous(แอมมะแรนเธ' เซียส) adj. ซึ่งเกี่ยวกับพืชตระกูล Amaranthaceae) เช่น ต้น amaranth, pigweed, cockscomb
amaranthine(แอม' มะเรล) adj. เกี่ยวกับหรือคล้าย amaranth, ไม่ซีด,ไม่รู้จักจบ
antiperspirant(แอนทีเพอ' สพิรันทฺ) n. ยาลดการขับเหงื่อ (for retarding perspiration)
antiremonstrant(แอนทีรีมอน' สทรันทฺ) n. ผู้ทัดทานและแนะนำ (opposed to remonstrance)

English-Thai: Nontri Dictionary
rant(vi) พูดจาโผงผาง,พูดรุนแรง,คุยโว
aberrant(adj) ผิดปกติ,ผิดวิสัย,วิปริต,วิปลาส
amaranth(n) ดอกบานไม่รู้โรย,สีม่วงแดง
amaranthine(adj) ไม่รู้โรย,อมร,ไม่รู้จบ
arrant(adj) มาก,อย่างที่สุด,เลวมาก,ร้ายกาจ
aspirant(n) ผู้ออกเสียง,ผู้ใฝ่สูง,ผู้ปรารถนา,ผู้แสวงหา
BENCH bench warrant(n) หมายศาล
celebrant(n) ผู้เฉลิมฉลอง
currant(n) ลูกเกด,องุ่นแห้ง
emigrant(n) ผู้อพยพ,ผู้อพยพโยกย้าย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The only threat to me will be The inane rants of a murderous madman.เรื่องน่ากลัวอันเดียวที่ผมจะเจอคือ เสียงโวยวายของคนบ้าผู้อันตราย There's Something About Harry (2007)
I'll rant about myself then.งั้นฉันจะเล่าเกี่ยวกับตัวฉันเอง The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
lame-ass politician rants about gun control, he cries.คะแนนนิยมการเมืองอยู่กับการควบคุมปืน เค้าจะร้อง Shoot 'Em Up (2007)
Lord Stark's lucky he still has a head. Robert will rant for a few days, but he won't do anything.โรเบิร์ตจะโวยวายไปอีกสองสามวัน แต่เขาไม่ทำอะไรหรอก The Wolf and the Lion (2011)
I'm sure you've been planning your rant all day.ผมมั่นใจว่าคุณคงจะวางแผนโวยวายใส่ผมมาแล้วทั้งวัน Ordinary People (2011)
If he misconstrued my rants about how dangerous Ames' experiments were,ถ้าคุณเข้าใจผิด กับฉัน เกี่ยวกับวิธีการที่ทดลอง ของเอเมสที่อันตราย Matter of Time (2012)
He went on this crazy rant about an assassination plot against a U.S. Congressman.เขาโผงผางโวยวาย เกี่ยวกับโครงเรื่องการลอบสังหาร การต่อต้านสภาของสหรัฐ In Memoriam (2012)
Can I rant for a second about the micromanagement?ผมขอบ่นแป๊บได้ไหม ที่คุณตามดูผม Life (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวย[amnūay] (v) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant  FR: accorder ; permettre ; donner
อันธพาล[anthaphān] (adj) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer
อนุญาต[anuyāt] (v) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission  FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
เอาประกัน[ao prakan] (v, exp) FR: s'assurer ; se garantir
อารมณ์เสีย[ārom sīa] (v) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper  FR: être d'humeur massacrante
อัตราการบริโภคน้ำมัน[attrā kān børiphōk namman] (n, exp) FR: niveau de consommation de carburant [m]
อาวัล[āwan] (n, exp) EN: recourse guarantee ; aval
บ้า[bā] (adj) EN: crazy ; insane ; mad  FR: fou ; délirant ; dément ; insensé ; dérangé ; malade (fam.)
ใบ[bai] (n) EN: warrant ; certificate ; document ; card  FR: document [m] ; certificat [m] ; permis [m]
ใบแจ้ง[baijaēng] (n, exp) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note  FR: bordereau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RANT R AE1 N T
RANTA R AE1 N T AH0
RANTZ R AE1 N T S
RANTED R AE1 N T AH0 D
RANTED R AE1 N T IH0 D
RANTALA R AA0 N T AA1 L AH0
RANTING R AE1 N T IH0 NG
RANTOUL R AE2 N T UW1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rant (v) rˈænt (r a1 n t)
rants (v) rˈænts (r a1 n t s)
ranted (v) rˈæntɪd (r a1 n t i d)
ranter (n) rˈæntər (r a1 n t @ r)
ranters (n) rˈæntəz (r a1 n t @ z)
ranting (v) rˈæntɪŋ (r a1 n t i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Verantwortung(n) |die, pl. Verantwortungen| ความรับผิดชอบ เช่น Für mein Leben trage ich selbst die Verantwortung. ฉันรับผิดชอบชีวิตของฉันด้วยตัวฉันเอง

French-Thai: Longdo Dictionary
quarante(numéro) สี่สิบ, 40
c'est monnaie courante(phrase) สกุลเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お会計[おかいけい, okaikei] (n) (restaurant) bill [Add to Longdo]
お願いを聞く[おねがいをきく, onegaiwokiku] (exp,v5k) to grant someone's request [Add to Longdo]
お子様セット[おこさまセット, okosama setto] (n) (See お子様ランチ) kid's meal; special meal prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お子様ランチ;御子様ランチ[おこさまランチ, okosama ranchi] (n) (See お子様セット) kid's lunch; special lunch (meal) prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]
がらんと[garanto] (adv,vs) (on-mim) empty; deserted; (P) [Add to Longdo]
さす[sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden [Add to Longdo]
さっぱり[sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カランティンサービス[からんていんさーびす, karanteinsa-bisu] quarantine service [Add to Longdo]
フォールトトレラント[ふぉーるととれらんと, fo-rutotoreranto] fault-tolerant (an) [Add to Longdo]
ベルアトランティック[べるあとらんていっく, beruatoranteikku] Bell Atlantic (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
ランタイム[らんたいむ, rantaimu] run-time [Add to Longdo]
ランタイムエラー[らんたいむえらー, rantaimuera-] run-time error [Add to Longdo]
ランタイムバージョン[らんたいむばーじょん, rantaimuba-jon] run time version [Add to Longdo]
ランタイムルーチン[らんたいむるーちん, rantaimuru-chin] run-time routine [Add to Longdo]
リエントラント[りえんとらんと, rientoranto] reentrant (an) [Add to Longdo]
拡大保証[かくだいほしょう, kakudaihoshou] extended warranty [Add to Longdo]
疑似リエントラントプログラム[ぎじリエントラントプログラム, giji rientorantopuroguramu] pseudo reentrant program [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rant
   n 1: a loud bombastic declamation expressed with strong emotion
      [syn: {harangue}, {rant}, {ranting}]
   2: pompous or pretentious talk or writing [syn: {bombast},
     {fustian}, {rant}, {claptrap}, {blah}]
   v 1: talk in a noisy, excited, or declamatory manner [syn:
      {rant}, {mouth off}, {jabber}, {spout}, {rabbit on},
      {rave}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top