ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ramshackle

R AE1 M SH AE2 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ramshackle-, *ramshackle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ramshackle(adj) คลอนแคลน, See also: โยกเยก, โคลงเคลง, Syn. crambling, rickety

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ramshackle(แรมแชค'เคิล) adj. โคลงเคลง,หลวม,จวนล้ม,ตามอำเภอใจ,ตามอารมณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
ramshackle(adj) โคลงเคลง,หลุดลุ่ย,จวนล้ม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Approached the ramshackle house with trepidation."ได้ใกล้เข้ามา ยังบ้านโกโรโกโส ด้วยความกังวล" The Monster at the End of This Book (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โกโรโกโส(adj) dilapidated, See also: ramshackle, tumbledown, rickety, Syn. มอซอ, สกปรก, ซอมซ่อ, รุ่งริ่ง, Example: คุณยายอาศัยอยู่ในบ้านหลังย่อมโกโรโกโสท้ายไร่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำรุด[chamrut] (adj) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order   FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage
โกโรโกโรก[kōrōkōrōk] (adj) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety
โกโรโกโส[kōrōkōsō] (adj) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety ; tumbledown ; shabby ; simple and crude ; emaciated ; anemic ; wasted ; run-down  FR: délabré ; branlant ; bancal ; miteux ; décharné
โทรม[sōm] (adj) EN: dilapidated ; shabby ; broken ; worn-out ; rickety ; ruined ; tumbledown ; damaged ; destroyed ; ramshackle  FR: délabré

CMU English Pronouncing Dictionary
RAMSHACKLE R AE1 M SH AE2 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ramshackle (j) rˈæmʃækl (r a1 m sh a k l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bruchbude {f}ramshackle hut [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ramshackle
   adj 1: in deplorable condition; "a street of bedraggled
       tenements"; "a broken-down fence"; "a ramshackle old
       pier"; "a tumble-down shack" [syn: {bedraggled}, {broken-
       down}, {derelict}, {dilapidated}, {ramshackle},
       {tatterdemalion}, {tumble-down}]

Are you satisfied with the result?Discussions