ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ramp

R AE1 M P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ramp-, *ramp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ramp(n) ทางลาด, Syn. slope
ramp(n) บันไดขึ้นลงเครื่องบิน, Syn. slope
ramp(vt) ทำให้เป็นทางลาด
ramp(vt) ขู่เข็ญ, See also: คุกคาม, Syn. threaten
ramped(sl) เมา
rampage(n) ความโมโห, See also: การอาละวาด, พฤติกรรมรุนแรง, Syn. anger
rampage(vi) โมโหโทโส, See also: แสดงโทสะ, ตึงตัง, อาละวาด
rampant(adj) รุนแรง, See also: ตึงตัง, ซึ่งอาละวาด
rampant(adj) ดุร้าย, See also: ป่าเถื่อน
rampant(adj) ซึ่งยืนบนขาหลัง, Syn. upright

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ramp(แรมพฺ) n. ทางลาด,ด้านลาด,บันไดขึ้นลงเครื่องบิน,การยืนบนขาหลัง. vi. ยันบนขาหลัง,ทำให้มีด้านลาด,กระโดดหรือพุ่งด้วยความโกรธ, See also: rampingly adv., Syn. slope, incline
rampage(แรม'พิจฺ) n. ความโมโหโทโส,พฤติกรรมที่รุนแรง,ความตึงตัง. vi. แสดงออกด้วยความโมโหโทโส,วิ่งพล่าน,ตึงตัง,อาละวาด, -Phr. (on the rampage อาละวาด,มากมาย), Syn. outbreak, frenzy, storm, rage
rampant(แรม'เพินทฺ) adj. รุนแรง,ตึงตัง,อาละวาด,วิ่งพล่าน,แผลงฤทธิ์,ยืนบนขาหลัง., Syn. raging, furious
rampart(แรม'พาร์ท) n. เชิงเทิน,มูลดินหรือกำแพงดินสำหรับป้องกัน,ปราการ,ป้อม,เครื่องป้องกัน vt. สร้างเครื่องป้องกันดังกล่าว, Syn. fortification, embankment, wall
abdominal crampปวดเกร็งท้อง
cramp(แครมพฺ) n. ตะคริว,อาการปวดท้องอย่างกะทันหัน,อุปกรณ์หรือโครงยึด,สิ่งยึด,ภาวะที่เป็นตะคริว,ภาวะที่ถูกยึด adj. เข้าใจยาก,อ่านยาก,ยาก,หด,คับแคบ, Syn. contraction
crampon(แครม'เพิน) n. เหล็กยึด,เหล็กเกราะ,ตะขอโลหะ,ตะปูยึดปลายแหลมบนพื้นรองเท้าย่ำหิมะ
gramps(แกรมพซ) n. ปู่,ตา
grampus(แกรม'พัส) n.ปลาโลมาในทะเลเหนือ,ปลาวาฬจำพวก Orca orca (killerwhale)
parking rampที่จอดเครื่องบิน

English-Thai: Nontri Dictionary
ramp(vi) กระโจน,วิ่งพล่าน,โมโหโทโส,อาละวาด
rampage(n) การอาละวาด,ความวุ่นวาย,ความโมโห,การวิ่งพล่าน
rampage(vi) มีโทสะ,วุ่นวาย,ดุด่า,อาละวาด,โมโห
rampant(adj) โกรธเกรี้ยว,วิ่งพล่าน,อาละวาด,แผลงฤทธิ์
rampart(n) ป้อมปราการ,เชิงเทิน,เครื่องป้องกัน,กำแพงดิน
cramp(n) ตะคริว
cramp(vt) จำกัด,ทำให้แคบ
tramp(n) การเดินย่ำ,คนจรจัด,หญิงสำส่อน
tramp(vi) เดินย่ำ,เดินเท้า,เดินเที่ยว,พเนจร,กระทืบ
trample(n) การเหยียบย่ำ,การกระทืบ,การเหยียดหยาม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rampFiscal austerity is considered to be an answer to the rampant inflation.
rampI'm near the on ramp to 25 north.
rampIncidentally a (motorway) ramp is being constructed in the neighbourhood, a few hundred metres away, of my clinic.
rampThree men jumped out, rolled an old mower down the ramp.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำฤทธิ์(v) rampage, See also: unyielding, Syn. ทำพยศ, อาละวาด, ทำฤทธิ์ทำเดช, แผลงฤทธิ์, ออกฤทธิ์, Thai Definition: ทำพยศหรืออาละวาดเพื่อให้ได้รับการเอาอกเอาใจ
ปราการ(n) fortification, See also: rampart, fort, fortress, bulwark, wall, citadel, Syn. ป้อม, ด่าน, กำแพง, ป้อมปราการ, Example: เมืองนี้ปราการแน่นหนา ศัตรูยากที่จะเข้าถึง, Thai Definition: กำแพงสำหรับป้องกันการรุกราน
เชิงเทิน(n) rampart, See also: battlements, earthwork fortification, Example: บรรดาไพร่พลยืนประจำอยู่บนเชิงเทินเพื่อทำหน้าที่ป้องกันเมือง, Thai Definition: ที่ดินที่พูนสูงขึ้นเป็นเชิงของป้อมปราการ, พื้นที่ว่างภายในป้อมสำหรับให้ทหารขึ้นไปอยู่ตรวจการณ์หรือต่อสู้ข้าศึก
ทางลาด(n) ramp

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[ālawāt] (v) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster  FR: semer le désordre
อาละวาด[ālawāt] (adj) EN: rampant
บาทาสามัคคี[bāthā sāmakkhī] (v, exp) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon
ชัก[chak] (v) EN: convulse ; twitch ; be cramped ; be subject to spasms ; have convulsions
เชิงเทิน[choēngthoēn] (n) EN: rampart ; battlements ; earthwork fortification  FR: rempart [m] ; fortification [f]
เชิงเทินดิน[choēngthoēn din] (n, exp) EN: earthen ramparts
เด็กจรจัด[dek jønjat] (n, exp) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child
เด็กร่อนเร่[dek rǿnrē] (n, exp) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child  FR: jeune clochard [m]
อึดอัด[eut-at] (v) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied  FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
อึดอัด[eut-at] (adj) EN: cramped  FR: gêné ; mal à l'aise

CMU English Pronouncing Dictionary
RAMP R AE1 M P
RAMPY R AE1 M P IY0
RAMPS R AE1 M P S
RAMPEY R AE1 M P IY0
RAMPANT R AE1 M P AH0 N T
RAMPING R AE1 M P IH0 NG
RAMPELL R AE0 M P EH1 L
RAMPLEY R AE1 M P L IY0
RAMPAGE R AE1 M P EY2 JH
RAMPAGED R AE0 M P EY1 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ramp (v) rˈæmp (r a1 m p)
ramps (v) rˈæmps (r a1 m p s)
ramped (v) rˈæmpt (r a1 m p t)
rampage (n) rˈæmpɛɪʤ (r a1 m p ei jh)
rampage (v) rˈæmpˈɛɪʤ (r a1 m p ei1 jh)
rampant (j) rˈæmpənt (r a1 m p @ n t)
rampart (n) rˈæmpaːt (r a1 m p aa t)
ramping (v) rˈæmpɪŋ (r a1 m p i ng)
rampaged (v) rˈæmpˈɛɪʤd (r a1 m p ei1 jh d)
rampages (n) rˈæmpɛɪʤɪz (r a1 m p ei jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
壁垒[bì lěi, ㄅㄧˋ ㄌㄟˇ, / ] rampart; barrier, #12,396 [Add to Longdo]
[lěi, ㄌㄟˇ, / ] rampart; base (in baseball), #16,952 [Add to Longdo]
横行[héng xíng, ㄏㄥˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] rampage; riot, #17,552 [Add to Longdo]
猖獗[chāng jué, ㄔㄤ ㄐㄩㄝˊ, ] rampant; wild; unchecked, #17,639 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rampe {f} | Rampen {pl}ramp | ramps [Add to Longdo]
Rampenlicht {n}footlight [Add to Longdo]
Rampenlicht {n}limelight [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こむら返り;腓返り[こむらがえり, komuragaeri] (n) cramp in the leg [Add to Longdo]
ざっくざっく[zakkuzakku] (adv) crunch crunch; thud thud; tramp tramp [Add to Longdo]
どしどし[doshidoshi] (adv) (on-mim) rapidly; constantly; one after the other; without hesitation; sound of tramping; (P) [Add to Longdo]
オフランプ[ofuranpu] (n) off-ramp [Add to Longdo]
オンランプ[onranpu] (n) on-ramp [Add to Longdo]
ガンマランプ[ganmaranpu] (n) {comp} gamma ramp [Add to Longdo]
クランポン[kuranpon] (n) crampon (fre [Add to Longdo]
クロラムフェニコール[kuroramufeniko-ru] (n) chloramphenicol [Add to Longdo]
クロロマイセチン[kuroromaisechin] (n) chloromycetin; chloramphenicol [Add to Longdo]
トランパー[toranpa-] (n) tramper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ramp
   n 1: an inclined surface connecting two levels [syn: {ramp},
      {incline}]
   2: North American perennial having a slender bulb and whitish
     flowers [syn: {ramp}, {wild leek}, {Allium tricoccum}]
   3: a movable staircase that passengers use to board or leave an
     aircraft
   v 1: behave violently, as if in state of a great anger [syn:
      {ramp}, {rage}, {storm}]
   2: furnish with a ramp; "The ramped auditorium"
   3: be rampant; "the lion is rampant in this heraldic depiction"
   4: creep up -- used especially of plants; "The roses ramped over
     the wall"
   5: stand with arms or forelegs raised, as if menacing

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top