ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ramblingly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ramblingly-, *ramblingly*, rambling
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rambling(adj) ซึ่งกระจายไปหลายทิศทางอย่างไร้รูปแบบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
possession, scramblingการแย่งการครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scrambling possessionการแย่งการครองครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ramblingSarah gets very bored listening to her grandparents rambling on about old times.
ramblingTheses! ... What I write are just my ramblings, they're just something like essays.
ramblingWhen she dumped me the shock of it was like a huge gong going off and scrambling all my thoughts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระเซอะกระเซิง(adv) aimlessly, See also: rovingly, at random, ramblingly, wanderingly, Syn. ระเหระหน, เร่ร่อน, Example: กลุ่มผู้ก่อจราจลหนีตำรวจกระเซอะกระเซิง, Thai Definition: อาการที่ไปอย่างไม่มีจุดมุ่งหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกจาบปีกอ่อนอกสีส้ม[nok jāp pīk øn ok sī som] (n, exp) EN: Brambling  FR: Pinson du Nord [m] ; Pinson des Ardennes [m] ; Pinson d'Ardennes [m] ; Pinson des montagnes [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RAMBLING R AE1 M B L IH0 NG
RAMBLING R AE1 M B AH0 L IH0 NG
GRAMBLING G R AE1 M B L IH0 NG
GRAMBLING G R AE1 M B AH0 L IH0 NG
SCRAMBLING S K R AE1 M B AH0 L IH0 NG
SCRAMBLING S K R AE1 M B L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rambling (v) rˈæmblɪŋ (r a1 m b l i ng)
scrambling (v) skrˈæmblɪŋ (s k r a1 m b l i ng)
unscrambling (v) ˌʌnskrˈæmblɪŋ (uh2 n s k r a1 m b l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
燕雀[yàn què, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, ] Eurasian finch or brambling (Fringilla montifringilla); fig. small fry; cf can the sparrow know the will of the great swan? 燕雀安知鴻鵠之志|燕雀安知鸿鹄之志, #97,179 [Add to Longdo]
争名夺利[zhēng míng duó lì, ㄓㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄨㄛˊ ㄌㄧˋ, / ] to fight for fame, grab profit (成语 saw); scrambling for fame and wealth; only interested in personal gain, #101,256 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geheimverschlüsselung {f}scrambling [Add to Longdo]
Verwürfelung {f}; Verschlüsselung {f}; Scrambling {n}scrambling [Add to Longdo]
Wanderverein {m} | Wandervereine {pl}rambling club | rambling clubs [Add to Longdo]
abkrabbeln | abkrabbelndto unscramble | unscrambling [Add to Longdo]
klettern | kletternd | geklettert | klettertto scramble | scrambling | scrambled | scrambles [Add to Longdo]
schweifen; umherschweifen | schweifend; umherschweifend | geschweift; umhergeschweift | schweift | schweifteto ramble | rambling | rambled | rambles | rambled [Add to Longdo]
verschlüsseln; chiffrieren | verschlüsselnd; chiffrierend | verschlüsselt; chiffriertto scramble | scrambling | scrambled [Add to Longdo]
weitläufigrambling [Add to Longdo]
Bergfink {m} [ornith.]Brambling (Fringilla montifringilla) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かき混ぜ規則[かきまぜきそく, kakimazekisoku] (n) scrambling [Add to Longdo]
ぶらぶら[burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
ほうほうの体;這々の体;這う這うの体;這這の体[ほうほうのてい, houhounotei] (exp) scuttling (to escape in a panic, in shame, etc.); scurrying; scrambling [Add to Longdo]
セルスクランブル[serusukuranburu] (n) {comp} cell scrambling [Add to Longdo]
花鶏;獦子鳥(oK)[あとり;アトリ, atori ; atori] (n) (uk) brambling (bird) (Fringilla montifringilla) [Add to Longdo]
我先に[われさきに, waresakini] (adv) self first; striving to be first; scrambling for [Add to Longdo]
戯書[ぎしょ, gisho] (n) rambling writings [Add to Longdo]
緊急発進[きんきゅうはっしん, kinkyuuhasshin] (n) scrambling; scramble [Add to Longdo]
取り止めの無い;取り止めのない;取り留めの無い;取り留めのない[とりとめのない, toritomenonai] (adj-i) incoherent; wandering; vague; rambling; whimsical [Add to Longdo]
先を争って;先をあらそって[さきをあらそって, sakiwoarasotte] (exp) fighting to be first; scrambling to take the lead [Add to Longdo]
電波な奴[でんぱなやつ, denpanayatsu] (n) (sl) person who says nonsensical ramblings; lunatic [Add to Longdo]
漫ろ言[そぞろごと, sozorogoto] (n) rambling talk; vague remarks [Add to Longdo]
漫言[まんげん, mangen] (n) rambling talk [Add to Longdo]
漫言放語[まんげんほうご, mangenhougo] (n,vs) saying whatever one feels; speaking at random; making careless remarks; rambling talk [Add to Longdo]
漫然[まんぜん, manzen] (adj-t,adv-to) aimless; rambling; desultory [Add to Longdo]
漫評[まんぴょう, manpyou] (n) rambling criticism [Add to Longdo]
漫文[まんぶん, manbun] (n) random jottings; rambling essays [Add to Longdo]
漫歩[まんぽ, manpo] (n,vs) rambling; sauntering; strolling [Add to Longdo]
乱文[らんぶん, ranbun] (n) (See 拙文,乱筆,乱筆乱文) poor writing; bad writing; rambling prose [Add to Longdo]
彷徨[ほうこう, houkou] (n,vs) (1) wandering; rambling; roaming; (2) fluctuation; variation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セルスクランブル[せるすくらんぶる, serusukuranburu] cell scrambling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ramblingly
      adv 1: in a rambling manner [syn: {discursively}, {ramblingly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top