ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ramble

R AE1 M B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ramble-, *ramble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ramble(vi) เดินเที่ยว, See also: เดินเล่น, Syn. saunter, stroll
ramble(vi) คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย, Syn. babble
ramble(vi) เลื้อยไปทั่ว, See also: ขึ้นเปะปะ
rambler(n) ผู้เดินเที่ยว, See also: คนเดินเตร่, Syn. wanderer
rambler(n) คนที่คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย
rambler(n) กุหลาบเลื้อย
ramble on(phrv) คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ramble(แรม'เบิล) vi. เดินเที่ยว,เดินเตร่,เดินเล่น,ท่องเที่ยว,คุยเรื่อยเปื่อย,เขียนเรื่อยเปื่อย,ขึ้นเปะปะ,เลื้อยไปทั่ว, Syn. wander, stroll, stray
rambler(แรม'เบลอะ) n. ผู้เดินเที่ยว,ผู้เดินเตร่,ผู้คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย,สิ่งที่ขึ้นเปะปะ,กุหลาบเลื้อย
scramble(สแครม'เบิล) vi.,vt.,n. (การ) ปีนป่าย,ตะกาย,ช่วงชิง,แย่งหา,เบียดเสียดเข้าไป,นำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินข้าศึกอย่างรวดเร็ว,กระทำอย่างรีบร้อน, Syn. crawl, clamber, mix

English-Thai: Nontri Dictionary
ramble(n) การเลื้อย,การเดินเล่น,การเดินเตร่,การพูดเรื่อยเปื่อย
ramble(vi) เดินเล่น,เที่ยวไป,วกวน,เลื้อย,พูดเรื่อยเปื่อย
bramble(n) พันธุ์ไม้มีหนาม,พุ่มไม้
scramble(n) การแย่งชิง,การปีนป่าย,การช่วงชิง,การเบียดเสียด
scramble(vi) ช่วงชิง,แย่งกัน,เบียดเสียด
scramble(vt) ตะกาย,ปีน,ไต่,กวน,ทำให้ยุ่ง,ทอดไข่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rambleHe rambled hither and thither.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พูดพล่าม(v) ramble, Syn. พล่าม, พูดเพ้อเจ้อ, พูดเรื่อยเปื่อย, Example: ทุกครั้งที่พบกันเขาจะต้องพูดพล่ามแต่เรื่องความเลอเลิศของมหาวิทยาลัยที่เขาจบปริญญาโทมา, Thai Definition: อาการที่พูดมากจนเสียประโยชน์, อาการที่พูดเหลวไหลไม่รู้จักจบ
เพ้อ(v) speak incoherently, See also: ramble, speak nonsense, wander in one's talk, Syn. เพ้อเจ้อ, พูดพล่าม, Example: เขาเพ้อไปใหญ่แล้ว สิ่งที่เขาพูดไม่มีมูลความจริงเลยสักนิดนึง, Thai Definition: พูดโดยปราศจากหลักฐาน, พูดไม่เป็นประโยชน์
เดินทอดน่อง(v) stroll, See also: ramble, saunter, walk in a preoccupied air, Syn. ทอดน่อง, เดินเตร็ดเตร่, ยุรยาตร, เดินเล่น, เดินเรื่อยเปื่อย, Example: เธอเดินทอดน่องไปเรื่อยเปื่อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินทอดน่อง[doēn thøtnǿng] (v, exp) EN: stroll ; ramble ; saunter; walk in a preoccupied air  FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant
จร[jøn] (v) EN: wander ; roam ; ramble ; rove  FR: flâner ; vadrouiller ; dériver
แก่งแย่ง[kaengyaēng] (v) EN: compete for ; vie for ; contest ; wrangle ; contend for ; struggle for ; scramble ; strive
แก่งแย่งชิงดี[kaengyaēng ching dī] (v, exp) EN: compete (for a better position) ; scramble ; strive ; vie
ไข่คน[khai khon] (n, exp) EN: scrambled egg
ไม้เลื้อย[māi leūay] (n, exp) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis  FR: plante grimpante [f]
ไม้พุ่ม[māi phum] (n) EN: bush ; shrub ; shrubbery ; bramble ; thicket ; hedge ; grove  FR: arbuste [m] ; arbrisseau [m]
เพ้อ[phoē] (v) EN: speak incoherently ; ramble ; speak nonsense ; wander in one's talk ; be in a delirium ; have hallucinations  FR: délirer
พูดพล่าม[phūt-phlām] (v, exp) EN: ramble ; make unfounded statements ; make irresponsible remarks  FR: parler pour ne rien dire ; parler en l'air
แปลความ[plaēkhwām] (v) EN: decode ; decipher ; interpret ; work out ; unscramble  FR: déchiffrer ; décoder ; interpréter

CMU English Pronouncing Dictionary
RAMBLE R AE1 M B AH0 L
RAMBLED R AE1 M B AH0 L D
RAMBLER R AE1 M B L ER0
RAMBLERS R AE1 M B L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ramble (v) rˈæmbl (r a1 m b l)
rambled (v) rˈæmbld (r a1 m b l d)
rambler (n) rˈæmblər (r a1 m b l @ r)
rambles (v) rˈæmblz (r a1 m b l z)
ramblers (n) rˈæmbləz (r a1 m b l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[áo, ㄠˊ, ] ramble, #18,249 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かき交ぜる;掻き混ぜる;掻き交ぜる;かき混ぜる[かきまぜる, kakimazeru] (v1) to mix; to stir; to scramble; to churn [Add to Longdo]
よじ登る;攀じ登る;よじ上る;攀じ上る[よじのぼる, yojinoboru] (v5r,vi) to climb; to clamber (over, up); to scramble (up); to scale; to claw one's way up [Add to Longdo]
スクランブラー[sukuranbura-] (n) scrambler [Add to Longdo]
スクランブル[sukuranburu] (n,vs) scramble; (P) [Add to Longdo]
スクランブルエッグ;スクランブルドエッグ;スクランブルドエッグズ[sukuranburueggu ; sukuranburudoeggu ; sukuranburudoegguzu] (n) scrambled eggs [Add to Longdo]
スクランブルレース[sukuranburure-su] (n) scramble race [Add to Longdo]
ノンスクランブルチャンネル[nonsukuranburuchanneru] (n) non-scrambled channel [Add to Longdo]
緊急発進[きんきゅうはっしん, kinkyuuhasshin] (n) scrambling; scramble [Add to Longdo]
荊棘[けいきょく;ばら, keikyoku ; bara] (n) (1) wild rose; bramble; (2) briar patch; (3) thorn (used figuratively as an obstacle or source of difficulty) [Add to Longdo]
取り合い;取合い[とりあい, toriai] (n) scramble; struggle [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スクランブル[すくらんぶる, sukuranburu] scramble (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ramble
   n 1: an aimless amble on a winding course [syn: {ramble},
      {meander}]
   v 1: continue talking or writing in a desultory manner; "This
      novel rambles on and jogs" [syn: {ramble on}, {ramble},
      {jog}]
   2: move about aimlessly or without any destination, often in
     search of food or employment; "The gypsies roamed the woods";
     "roving vagabonds"; "the wandering Jew"; "The cattle roam
     across the prairie"; "the laborers drift from one town to the
     next"; "They rolled from town to town" [syn: {roll},
     {wander}, {swan}, {stray}, {tramp}, {roam}, {cast}, {ramble},
     {rove}, {range}, {drift}, {vagabond}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top