ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

raise

R EY1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -raise-, *raise*
Possible hiragana form: らいせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
raise(vt) ยกขึ้น, See also: ชูขึ้น, Syn. lift
raise(vt) เลี้ยงดู, See also: เลี้ยง, Syn. bring up
raise(vt) ทำให้เพิ่มขึ้น, See also: ทำให้มากขึ้น, Syn. increase
raise(vt) ปลูก, See also: เพาะปลูก, Syn. breed, grow
raise(vt) รวบรวมเงิน, See also: เรี่ยไร
raise(vt) กระตุ้น, See also: ยั่วยุ, ปลุกปั่น, Syn. provoke
raise(vt) เพิ่มเงินพนัน
raise(vt) ติดต่อทางวิทยุ
raise(vt) ทำให้คืนชีพ
raise(vt) ยกระดับ, See also: ส่งเสริม, เลื่อนขึ้น, Syn. improve

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
raise(เรส) vt.,vi. (การ) ยก,ยกขึ้น,ชูขึ้น,ทำให้สูงขึ้น,เงย,ยกระดับ,สร้าง,ตั้งเสา,สนับสนุน,ส่งเสริม,เลื่อนขั้น,เลี้ยง (เด็ก,ไก่...) ,ระดมพล,ปลุก,ยั่วยุ,ทำให้คืนชีพ,เพิ่มค่า,ทำให้ขนมฟู,รวบรวมเงิน,เก็บภาษี,เพาะปลูก,วางเงินพนันมากขึ้น,ติดต่อทางวิทยุ
raiser(เร'เซอะ) n. ผู้ยก,ผู้ยกขึ้น,ผู้เลี้ยง,ผู้เพาะปลูก,ผู้รวบรวมเงิน,ผู้ทำขนมปัง
appraise(อะเพรซ') vt. ประเมิน,ตีราคา.
dispraisevt.,n. (การ) ดูหมิ่น,กล่าวร้าย,ด่า
praise(เพรซ) vt.,n. (การ) สรรเสริญ,ชมเชย,ยกย่อง,สดุดี., See also: praiseful adj. praiser n.
praiseworthy(เพรซ'เวิร์ธธี) adj. น่าสรรเสริญ,น่าชมเชย,น่ายกย่อง., See also: praiseworthily adv. praiseworthiness n., Syn. laudable

English-Thai: Nontri Dictionary
raise(vt) ตั้งขึ้น,ยกขึ้น,เลื่อนขั้น,เลี้ยงสัตว์,เพาะปลูก,ส่งเสริม
appraise(vt) ตีราคา,ประเมินค่า,หาค่า
dispraise(vt) ตำหนิ,ติเตียน,ว่ากล่าว,กล่าวร้าย,ด่า
praise(n) การยกย่อง,การสรรเสริญ,การสดุดี,คำเยินยอ,คำสรรเสริญ
praise(vt) ยกย่อง,สรรเสริญ,สดุดี,ยกยอ,เยินยอ
praiseworthy(adj) น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,น่าสดุดี,น่าชมเชย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
raise a presumptionตั้งข้อสันนิษฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
raise an issueยกประเด็น, ตั้งประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
raised bogพรุงอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
raised chequeเช็คที่แก้จำนวนเงินเพิ่มขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
raise moneyระดมทุน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
raiseAnd I will raise it again in three days.
raiseAnd you are going to raise it in three days?
raiseAnyone with an opinion please raise their hand.
raiseAs she wanted to ask a question, she raised her hand.
raiseA student raised his hand when the teacher finished reading it.
raiseBirds make a nest in the springtime to raise their babies in.
raiseCan I use this area to raise vegetables?
raiseChris was hired to paint houses and was able to raise the money.
raiseCookie was raised by Kate.
raiseDon't raise my hopes like that.
raiseDon't raise your voice at me.
raiseEr, well, I'd like to take a vote. Would people in favour of Mr Ogawa's proposition please raise their hands.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกฐานะ(v) promote, See also: raise one's position, raise one's status, Syn. เพิ่มฐานะ, เลื่อนฐานะ, Ant. ลดฐานะ, Example: ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพ.ศ.2459, Thai Definition: เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้น
ยักไหล่(v) shrug one's shoulder, See also: raise one's shoulder, Example: เธอยักไหล่เพื่อแสดงว่าไม่แยแสต่อสิ่งที่เกิดขึ้น, Thai Definition: ทำให้ไหล่กระตุกขึ้น
ขึ้นเงินเดือน(v) raise the salary, Example: บริษัทโทรศัพท์มือถือยักษ์ใหญ่ขึ้นเงินเดือนให้พนักงานทุกคน, Thai Definition: เพิ่มจำนวนเงินเดือนให้มากขึ้น
ส่งเสริม(v) promote, See also: raise to, advance to, Syn. สนับสนุน, เกื้อหนุน, ช่วยเหลือ
ร้องแรกแหกกระเชอ(v) make an outcry, See also: raise a hue and cry, clamour, Example: คนพวกนั้นร้องแรกแหกกระเชออยู่ได้ ว่ามีทองคำฝังอยู่ในป่า, Thai Definition: ร้องตะโกนอย่างเอ็ดตะโร
ส่งเสียง(v) cry out, See also: raise one's voice, roar, yell, shout, howl, bawl, Syn. แผดเสียง, Example: เด็กๆ ส่งเสียงไล่ตามหลังอย่างสนุกพร้อมกับผลัดเปลี่ยนกันถือเชือก, Thai Definition: ร้องเสียงดัง
หยิบยก(v) bring up (e.g. a topic), See also: raise, put forward (e.g. a suggestion), advance, present, Syn. เสนอ, แสดง, กล่าวถึง, Example: ที่ประชุมได้หยิบยกปัญหายาเสพติดขึ้นมาเป็นหัวข้อใหญ่ เพราะการลักลอบค้ายากำลังเป็นปัญหาใหญ่สุดในช่วงนั้น, Thai Definition: ยกขึ้นอ้าง
กู้(v) borrow, See also: raise a loan, take on loan, Syn. ยืม, กู้ยืม, Example: อิรักรบพุ่งกับอิหร่านถึง 7-8 ปีจนเงินหมดต้องกู้จากคูเวตและซาอุฯ, Thai Definition: ยืมเงินโดยให้ดอกเบี้ย
ขึ้นราคา(v) raise the price, See also: increase the price, Syn. เพิ่มราคา, Ant. ลดราคา, Example: พ่อค้าขึ้นราคาสินค้าอีกครั้งก่อนจะสิ้นปี, Thai Definition: เพิ่มราคาให้มากขึ้นกว่เดิม
ขึ้น(v) increase, See also: raise, go up in price, Syn. เพิ่ม, Ant. ลด, Example: เจ้าของร้านขึ้นราคาสินค้าเพราะต้นทุนมาสูงกว่าที่เคยเป็น, Thai Definition: เพิ่มหรือทำให้เพิ่ม เช่น ขึ้นราคา ขึ้นภาษี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ่ง[beng] (v) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of  FR: gonfler ; grossir ; bomber
ใช้อุบาย[chāi ubāi] (v, exp) EN: raise a diversion ; fool ; trick  FR: utiliser un stratagème
ชัก[chak] (v) EN: pull ; draw ; tug ; drag ; haul ; raise  FR: tirer ; traîner ; hisser
ชักธง[chak thong] (v, exp) EN: raise a flag ; fly a flag ; hoist a flag  FR: hisser le drapeau ; hisser le pavillon ; pavoiser
ชักธงขึ้นเสา[chak thong kheun sao] (v, exp) EN: raise a flag  FR: hisser le drapeau
ชื่นชม[cheūnchom] (v) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud  FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir
เชิด[choēt] (v) EN: hold high ; hold aloft ; lift up ; lift ; raise ; elevate
เชิดชู[choētchū] (v) EN: praise  FR: rendre hommage ; exalter
ชมเชย[chomchoēi] (v) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud  FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; louanger (litt.)
ชมเปาะ[chom pǿ] (v, exp) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration  FR: amadouer

CMU English Pronouncing Dictionary
RAISE R EY1 Z
RAISED R EY1 Z D
RAISER R EY1 Z ER0
RAISES R EY1 Z AH0 Z
RAISES R EY1 Z IH0 Z
RAISERS R EY1 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
raise (v) rˈɛɪz (r ei1 z)
raised (v) rˈɛɪzd (r ei1 z d)
raiser (n) rˈɛɪzər (r ei1 z @ r)
raises (v) rˈɛɪzɪz (r ei1 z i z)
raisers (n) rˈɛɪzəz (r ei1 z @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提高[tí gāo, ㄊㄧˊ ㄍㄠ, ] raise; increase, #242 [Add to Longdo]
[mò, ㄇㄛˋ, ] raised path; street, #14,683 [Add to Longdo]
筹措[chóu cuò, ㄔㄡˊ ㄘㄨㄛˋ, / ] raise (money), #15,510 [Add to Longdo]
加薪[jiā xīn, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄣ, ] raise salary, #19,631 [Add to Longdo]
[tǐng, ㄊㄧㄥˇ, ] raised path between fields, #25,028 [Add to Longdo]
[qiāo, ㄑㄧㄠ, / ] raise one's foot, #28,688 [Add to Longdo]
把酒[bǎ jiǔ, ㄅㄚˇ ㄐㄧㄡˇ, ] raise one's wine cup; fill a wine cup for sb, #29,458 [Add to Longdo]
募款[mù kuǎn, ㄇㄨˋ ㄎㄨㄢˇ, ] raise funds; fund-raising; raise money, #65,114 [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] raised path between fields, #97,741 [Add to Longdo]
[lǎng, ㄌㄤˇ, ] raised bank; mud wall, #141,593 [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
fraise(n) |f| สตรอเบอร์รี

Japanese-English: EDICT Dictionary
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
こそばゆい;こそばい;こしょばい[kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise) [Add to Longdo]
そやす[soyasu] (v5s,vt) (arch) (See 褒めそやす) to praise; to extol [Add to Longdo]
べた褒め[べたぼめ;べたほめ, betabome ; betahome] (n,vs) high praise; eulogy; rave review [Add to Longdo]
アダルトチルドレン[adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei [Add to Longdo]
アップリンクライセンス[appurinkuraisensu] (n) {comp} uplink license [Add to Longdo]
アドボ[adobo] (n) Filipino national dish of braised chicken or pork [Add to Longdo]
オートレイズ[o-toreizu] (n) auto-raise [Add to Longdo]
クライアントアクセスライセンス[kuraiantoakusesuraisensu] (n) {comp} client access license [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サービス信頼性[サービスしんらいせい, sa-bisu shinraisei] service reliability [Add to Longdo]
ソフトウェアライセンス[そふとうえあらいせんす, sofutouearaisensu] software license [Add to Longdo]
ライセンス[らいせんす, raisensu] license, licence [Add to Longdo]
ライセンスオーナー[らいせんすおーなー, raisensuo-na-] license owner [Add to Longdo]
ライセンスフリー[らいせんすふりー, raisensufuri-] license free [Add to Longdo]
ライセンス契約[ライセンスけいやく, raisensu keiyaku] license agreement [Add to Longdo]
ライセンス文書[ライセンスぶんしょ, raisensu bunsho] license document [Add to Longdo]
信頼性[しんらいせい, shinraisei] reliability, confidence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 raise
   n 1: the amount a salary is increased; "he got a 3% raise"; "he
      got a wage hike" [syn: {raise}, {rise}, {wage hike},
      {hike}, {wage increase}, {salary increase}]
   2: an upward slope or grade (as in a road); "the car couldn't
     make it up the rise" [syn: {ascent}, {acclivity}, {rise},
     {raise}, {climb}, {upgrade}] [ant: {declension},
     {declination}, {decline}, {declivity}, {descent},
     {downslope}, {fall}]
   3: increasing the size of a bet (as in poker); "I'll see your
     raise and double it"
   4: the act of raising something; "he responded with a lift of
     his eyebrow"; "fireman learn several different raises for
     getting ladders up" [syn: {lift}, {raise}, {heave}]
   v 1: raise the level or amount of something; "raise my salary";
      "raise the price of bread"
   2: raise from a lower to a higher position; "Raise your hands";
     "Lift a load" [syn: {raise}, {lift}, {elevate}, {get up},
     {bring up}] [ant: {bring down}, {get down}, {let down},
     {lower}, {take down}]
   3: cause to be heard or known; express or utter; "raise a
     shout"; "raise a protest"; "raise a sad cry"
   4: collect funds for a specific purpose; "The President raised
     several million dollars for his college"
   5: cultivate by growing, often involving improvements by means
     of agricultural techniques; "The Bordeaux region produces
     great red wines"; "They produce good ham in Parma"; "We grow
     wheat here"; "We raise hogs here" [syn: {grow}, {raise},
     {farm}, {produce}]
   6: bring up; "raise a family"; "bring up children" [syn: {rear},
     {raise}, {bring up}, {nurture}, {parent}]
   7: summon into action or bring into existence, often as if by
     magic; "raise the specter of unemployment"; "he conjured wild
     birds in the air"; "call down the spirits from the mountain"
     [syn: {raise}, {conjure}, {conjure up}, {invoke}, {evoke},
     {stir}, {call down}, {arouse}, {bring up}, {put forward},
     {call forth}]
   8: move upwards; "lift one's eyes" [syn: {lift}, {raise}]
   9: construct, build, or erect; "Raise a barn" [syn: {raise},
     {erect}, {rear}, {set up}, {put up}] [ant: {dismantle},
     {level}, {pull down}, {rase}, {raze}, {take down}, {tear
     down}]
   10: call forth (emotions, feelings, and responses); "arouse
     pity"; "raise a smile"; "evoke sympathy" [syn: {arouse},
     {elicit}, {enkindle}, {kindle}, {evoke}, {fire}, {raise},
     {provoke}]
   11: create a disturbance, especially by making a great noise;
     "raise hell"; "raise the roof"; "raise Cain"
   12: raise in rank or condition; "The new law lifted many people
     from poverty" [syn: {lift}, {raise}, {elevate}]
   13: increase; "This will enhance your enjoyment"; "heighten the
     tension" [syn: {enhance}, {heighten}, {raise}]
   14: give a promotion to or assign to a higher position; "John
     was kicked upstairs when a replacement was hired"; "Women
     tend not to advance in the major law firms"; "I got promoted
     after many years of hard work" [syn: {promote}, {upgrade},
     {advance}, {kick upstairs}, {raise}, {elevate}] [ant:
     {break}, {bump}, {demote}, {kick downstairs}, {relegate}]
   15: cause to puff up with a leaven; "unleavened bread" [syn:
     {raise}, {leaven}, {prove}]
   16: bid (one's partner's suit) at a higher level
   17: bet more than the previous player
   18: cause to assemble or enlist in the military; "raise an
     army"; "recruit new soldiers" [syn: {recruit}, {levy},
     {raise}]
   19: put forward for consideration or discussion; "raise the
     question of promotions"; "bring up an unpleasant topic"
     [syn: {raise}, {bring up}]
   20: pronounce (vowels) by bringing the tongue closer to the roof
     of the mouth; "raise your `o'"
   21: activate or stir up; "raise a mutiny"
   22: establish radio communications with; "They managed to raise
     Hanoi last night"
   23: multiply (a number) by itself a specified number of times: 8
     is 2 raised to the power 3
   24: bring (a surface or a design) into relief and cause to
     project; "raised edges"
   25: invigorate or heighten; "lift my spirits"; "lift his ego"
     [syn: {raise}, {lift}]
   26: put an end to; "lift a ban"; "raise a siege" [syn: {lift},
     {raise}]
   27: cause to become alive again; "raise from the dead"; "Slavery
     is already dead, and cannot be resurrected"; "Upraising
     ghosts" [syn: {resurrect}, {raise}, {upraise}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top