ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

radical

R AE1 D IH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -radical-, *radical*
English-Thai: Longdo Dictionary
radicalism(n) ลัทธิสุดโต่ง
free radical(n) อนุมูลอิสระ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
radical(adj) โดยรากฐาน, See also: โดยมูลฐาน, โดยพื้นฐาน, Syn. fundamental
radical(adj) ทั่วถึง, See also: ซึ่งแผ่ไปทั่ว, โดยตลอด, Syn. thorough
radical(adj) ซึ่งเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่, See also: ถึงรากถึงโคน, รุนแรง, สุดขีด, Syn. extreme
radical(n) คนหัวรุนแรง, See also: ฝ่ายซ้าย, Syn. extremist, Ant. conservative
radical(n) ราก (คำศัพท์, ตัวเลขทางคณิตศาสตร์)
radically(adv) โดยมูลฐาน, See also: โดยสมุฏฐาน, Syn. fundamentally
radicalise(vt) ทำให้เปลี่ยนแปลงทางรากฐาน
radicalise(vi) ้เปลี่ยนแปลงทางรากฐาน
radicalism(n) ลัทธิที่ยึดหลักความรุนแรง, See also: ลัทธิหัวรุนแรง, นโยบาย, ความเชื่อที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสัง, Ant. conservatism
radicalize(vt) ทำให้เปลี่ยนแปลงทางรากฐาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
radical(แรด'ดิเคิล) adj. มูลฐาน,รากฐาน,สมุฎฐาน,หัวรุนแรง,สุดขีด,รุนแรง, (คณิตศาสตร์) เกี่ยวกับหรือกลายเป็นroot,เกี่ยวกับรากศัพท์, See also: radically adj. n. ผู้มีหัวรุนแรง, ฝ่ายซ้าย, กลุ่มธาตุ, เครื่องหมายหรือจำนวนกรณฑ์, รากศัพท์, หมวดน้ำ
radical sign(คณิตศาสตร์) เครื่องหมายหรือเครื่องหมายกรณฑ์
radicalism(แรด'ดิคัลลิสซึม) n. การยึดหลักการที่รุนแรง,ลัทธิหัวรุนแรง

English-Thai: Nontri Dictionary
radical(adj) สุดขีด,รุนแรง,ลึกซึ้ง,เป็นรากฐาน,เป็นรากศัพท์
radicalism(n) ลัทธินิยมความรุนแรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
radical๑. -ทำลายเหตุ๒. -ราก [มีความหมายเหมือนกับ radicular]๓. -ถอนรากถอนโคน๔. อนุมูล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radicalมูลวิวัติ, ที่เปลี่ยนถึงรากฐาน, หัวรุนแรง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
radicalเกิดจากราก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
radical๑. กรณฑ์๒. -ราก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
radical axisแกนราก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
radical centreศูนย์กลางแกนราก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
radical leaves; basal leavesใบกระจุกใกล้ราก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
radical medicationโอสถบำบัดถอนรากถอนโคน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radical operationการผ่าตัดแบบถอนรากถอนโคน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radical partyพรรคหัวรุนแรง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
radical(n) คนหัวรุนแรง, See also: A. กกก, กกก, Syn. กก
Radical(n, adj) ที่ถึงรากถึงโคน, คนที่ถึงรากถึงโคน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
radicalA radical disarmament treaty prohibits all armaments and armed forces.
radicalFor this design house it was an appropriate strategy to introduce even more radical colors into computer production.
radicalHe is radical in thoughts.
radicalHe is very progressive, not to say radical.
radicalHis argument is more radical as against yours.
radicalHis ideas are too radical to be acceptable to most people.
radicalShe has a very radical opinion about the problem.
radicalSome are moderate; some are radical.
radicalSome blacks seek more radical solutions.
radicalThe government watched the activities of radical groups carefully.
radicalThere is a rumor that the radicals are plotting against the government.
radicalThey were labeled radicals.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวรุนแรง(adj) radical, See also: aggressive, extreme, Example: นักศึกษารุ่นนี้เป็นคนหัวรุนแรงที่มีความเชื่อมั่นสูง, Thai Definition: ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเอาจริงเอาจังและรุนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวรุนแรง[hūarunraēng] (adj) EN: radical ; aggressive ; extreme  FR: radical ; extrême
เป็นช่วง[pen chūang] (adv) EN: ntermittently ; periodically ; sporadically ; occasionally ; spasmodically  FR: par intermittence ; sporadiquement
ยับเยิน[yapyoēn] (adv) EN: utterly ; completely ; totally ; radically

CMU English Pronouncing Dictionary
RADICAL R AE1 D IH0 K AH0 L
RADICALS R AE1 D IH0 K AH0 L Z
RADICALLY R AE1 D IH0 K L IY0
RADICALISM R AE1 D IH0 K AH0 L IH2 Z AH0 M
RADICALIZE R AE1 D IH0 K AH0 L AY2 Z
RADICALIZED R AE1 D IH0 K AH0 L AY2 Z D
RADICALIZATION R AE2 D IH0 K AH0 L IH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
radical (n) rˈædɪkl (r a1 d i k l)
radicals (n) rˈædɪklz (r a1 d i k l z)
radically (a) rˈædɪkliː (r a1 d i k l ii)
radicalism (n) rˈædɪkəlɪzəm (r a1 d i k @ l i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gēn, ㄍㄣ, ] radical (chem.); root; basis; classifier for long slender objects, e.g. cigarettes, guitar strings, #1,455 [Add to Longdo]
激进[jī jìn, ㄐㄧ ㄐㄧㄣˋ, / ] radical; extreme; extremist, #16,198 [Add to Longdo]
基团[jī tuán, ㄐㄧ ㄊㄨㄢˊ, / ] radical (chem.), #43,173 [Add to Longdo]
词根[cí gēn, ㄘˊ ㄍㄣ, / ] radical of a compound word (in European language), #72,851 [Add to Longdo]
形声字[xíng shēng zì, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄥ ㄗˋ, / ] radical plus phonetic (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); also known as phonogram, phonetic compound or picto-phonetic character, #73,199 [Add to Longdo]
形声[xíng shēng, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄥ, ] radical plus phonetic (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); also known as phonogram, phonetic compound or picto-phonetic character, #108,972 [Add to Longdo]
激进分子[jī jìn fèn zǐ, ㄐㄧ ㄐㄧㄣˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] radicals; extremists [Add to Longdo]
自由基清除剂[zì yóu jī qīng chú jì, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄐㄧ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] radical scavenger [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wurzelgröße {f} | Wurzelgrößen {pl}radical quantity | radical quantities [Add to Longdo]
Wurzelwort {n}radical word [Add to Longdo]
radikal; fundamental; rigoros; grundlegend; gründlich {adj} | radikaler | am radikalstenradical | more radical | most radical [Add to Longdo]
Radikalchirurgie {f} [med.]radical surgery [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いりがしら[irigashira] (n) (See いりやね) kanji "enter" radical at top (radical 11) [Add to Longdo]
いりやね[iriyane] (n) (See いりがしら) kanji "enter" radical at top (radical 11) [Add to Longdo]
すんづくり[sundukuri] (n) kanji sun ("inch") radical at right (radical 41) [Add to Longdo]
なつあし[natsuashi] (n) kanji radical 35 when at the bottom (as in the character for summer) [Add to Longdo]
なめし革;鞣革[なめしがわ, nameshigawa] (n,adj-no) (1) leather; tanned animal hide; suede; (2) kanji "tanned leather" radical (radical 178) [Add to Longdo]
まがりかわ[magarikawa] (n) kanji "curving river" radical (variant of radical 47) [Add to Longdo]
まげわりふ[magewarifu] (n) kanji "crooked seal" radical at right (variant of radical 26) [Add to Longdo]
ウ冠[ウかんむり, u kanmuri] (n) (宀) (See 字・じ・1) "roof" kanji radical at top (radical 40) [Add to Longdo]
ゲバ[geba] (n) (abbr) (See ゲバルト) (political) violence; violent tactics used by political radicals [Add to Longdo]
ノ米偏;釆偏[のごめへん(釆偏);ノごめへん(ノ米偏), nogomehen ( han hen ); no gomehen ( no kome hen )] (n) kanji "topped rice" radical (radical 165) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 radical
   adj 1: (used of opinions and actions) far beyond the norm;
       "extremist political views"; "radical opinions on
       education"; "an ultra conservative" [syn: {extremist},
       {radical}, {ultra}]
   2: markedly new or introducing radical change; "a revolutionary
     discovery"; "radical political views" [syn: {revolutionary},
     {radical}]
   3: arising from or going to the root or source; "a radical flaw
     in the plan"
   4: of or relating to or constituting a linguistic root; "a
     radical verb form"
   5: especially of leaves; located at the base of a plant or stem;
     especially arising directly from the root or rootstock or a
     root-like stem; "basal placentation"; "radical leaves" [syn:
     {radical}, {basal}] [ant: {cauline}]
   n 1: (chemistry) two or more atoms bound together as a single
      unit and forming part of a molecule [syn: {group},
      {radical}, {chemical group}]
   2: an atom or group of atoms with at least one unpaired
     electron; in the body it is usually an oxygen molecule that
     has lost an electron and will stabilize itself by stealing an
     electron from a nearby molecule; "in the body free radicals
     are high-energy particles that ricochet wildly and damage
     cells" [syn: {free radical}, {radical}]
   3: a person who has radical ideas or opinions
   4: (mathematics) a quantity expressed as the root of another
     quantity
   5: a character conveying the lexical meaning of a logogram
   6: (linguistics) the form of a word after all affixes are
     removed; "thematic vowels are part of the stem" [syn: {root},
     {root word}, {base}, {stem}, {theme}, {radical}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top