ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

racy

R EY1 S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -racy-, *racy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
racy(adj) ซึ่งค่อนข้างอนาจาร, See also: ซึ่งค่อนข้างหยาบคาย, Syn. risque'
racy(adj) ซึ่งมีชีวิตชีวา, See also: ซึ่งมีรสชาติ, Syn. energetic, lively
racy(adj) เผ็ดร้อน, See also: ร้อนแรง, Syn. spicy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
racy(เร'ซี) adj. รักษารสชาติเดิม,มีชีวิตชีวา,มีพลังงาน,มีรสชาติ,เผ็ดร้อน,แหลมคม,ยั่วอารมณ์, See also: racily adv. raciness n., Syn. spirited
accuracy(แอค' คิวราซี) n. ความแม่นยำ, ความถูกต้อง, ความเที่ยง, ความแน่นอน.
aristocracy(แอริสทอค'คระซี) n. พวกคนชั้นสูง,พวกขุนนาง, คณาธิปไตย,การปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ,การปกครองของขุนนาง, Syn. gentry, nobility, Ant. proletariat
autocracy(ออทอค'คระซี) n. อัตตาธิปไตย,เอกาธิปไตย,ผู้มีอำนาจเด็ดขาด,การปกครองโดยผู้มีอำนาจเด็ดขาด,ราชาธิปไตยแบบกษัตริย์ที่มีอำนาจเด็ดขาด,ระบบเผด็จการ. autocratic (al) adj.
bureaucracy(บิวรอค'ระซี) n. การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย,กลุ่มของข้าราชการ,กลุ่มของนักบริหาร,ระบบบริหารที่มีพิธีรีตองมากเกินไป, Syn. civil service, red tape
computer literacyการรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานหมายถึง การเรียนรู้เพียงเพื่อให้เข้าใจพื้นฐานหรือความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับการทำงาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และการนำเครื่องไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ
confederacy(คันเฟด'เดอระซี) n. สหภาพ,สหพันธ์,กลุ่มคนที่กระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,การร่วมกันคิดอุบาย, Syn. alliance, conspiracy, bloc, syndicate
conspiracy(คันสเพอ'ระซี) n. การกบฏ,การสมคบร่วมคิด,การร่วมกันกระทำ., See also: conspirative, conspiratorial, conspiratory adj., Syn. plot
curacy(เคียว'ระซี) n. ที่ทำงานหรือตำแหน่งของcurate
degeneracy(ดิเจน'เนอระซี) n. ความเสื่อม,การวิปริต

English-Thai: Nontri Dictionary
accuracy(n) ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง,ความแม่นยำ
aristocracy(n) พวกขุนนาง,ชนชั้นสูง,พวกผู้ดี
autocracy(n) ระบอบเผด็จการ
bureaucracy(n) การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย
confederacy(n) การร่วมมือกัน,ความร่วมใจกัน,สัญญาร่วม
conspiracy(n) การสมรู้ร่วมคิด,การกบฏ,ประทุษกรรม
degeneracy(n) ความเสื่อมโทรม,ความเสื่อมทราม,ความเสื่อม
democracy(n) การปกครองระบอบประชาธิปไตย,ความเสมอภาคทางการเมือง
illiteracy(n) การไม่รู้หนังสือ
inaccuracy(n) ความไม่แน่นอน,ความไม่เที่ยง,ความไม่แม่นยำ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All my neighbors heard it happen, so they quickly left their microwaved burritos... and their expensive jars of moisturizer... and their racy pay-per-view movies... and they hurried outside, excited to see what all the ruckus was about.เพื่อนบ้านฉันทั้งหมดได้ยินว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเขาเลยรีบทิ้งเบอรริโต้ที่อุ่นจากไมโครเวฟ จากกระปุกครีมบำรุงผิวราคาแพง Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Just racy daguerreotypes.แค่เป็นการถ่ายรูป Faes Wide Shut (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[ammāttayāthippatai = ammāttayāthipatai = amāttayāthippatai] (n, exp) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; government by civil servants
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย[Anusāwarī Prachāthippatai] (n, prop) EN: Democracy Monument
จรรโลงประชาธิปไตย[janlōng prachāthippatai] (v, exp) EN: promote democracy  FR: promouvoir la démocratie
โจรกรรม[jōrakam] (n) EN: robbery ; theft ; piracy ; larceny ; burglary
การคบคิด[kān khopkhit] (n) EN: conspiracy  FR: complot [m] ; conspiration [f] ; conjuration [f] ; machination [f]
การคบคิดกัน[kān khopkhit kan] (n, exp) EN: conspiracy
การละเมิดสิทธิ์[kān lamoēt sit] (n, exp) EN: piracy
การสมรู้ร่วมคิด[kān somrū ruam khit] (n) EN: collusion ; conspiracy  FR: collusion [f]
ความแม่น[khwām maēn] (n) EN: accuracy  FR: précision [f] ; exactitude [f]
ความแม่นยำ[khwām maenyam] (n) EN: accuracy ; exactness ; correctness ; precision  FR: précision [f] ; exactitude [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RACY R EY1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
racy (j) rˈɛɪsiː (r ei1 s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rassig; schmissig; schnittig {adj} | rassiger; schmissiger; schnittiger | am rassigsten; am schmissigsten; am schnittigstenracy | racier | raciest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お水[おみず, omizu] (n) (1) (a cup of) water; (adj-na) (2) racy; titillating; sexy; suggestive [Add to Longdo]
なれ合い;馴れ合い[なれあい, nareai] (n) collusion; conspiracy; illicit intercourse; liaison [Add to Longdo]
ぴりっとくる[pirittokuru] (exp,vk) pungent; biting; racy; hot [Add to Longdo]
アキュラシ;アキュラスィ[akyurashi ; akyurasui] (n) accuracy [Add to Longdo]
アドホクラシー[adohokurashi-] (n) ad-hocracy [Add to Longdo]
アメリカ連合国[アメリカれんごうこく, amerika rengoukoku] (n) The Confederate States of America; The Confederacy; CSA [Add to Longdo]
アリストクラシー[arisutokurashi-] (n) aristocracy [Add to Longdo]
インフォメーションデモクラシー[infome-shondemokurashi-] (n) information democracy [Add to Longdo]
インフォメーションリテラシー[infome-shonriterashi-] (n) information literacy [Add to Longdo]
オートクラシー[o-tokurashi-] (n) autocracy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ソフトウェア著作権の侵害[ソフトウェアちょさくけんしんがい, sofutouea chosakukenshingai] software piracy [Add to Longdo]
データ精度[データせいど, de-ta seido] data accuracy [Add to Longdo]
縮退[しゅくたい, shukutai] degeneracy [Add to Longdo]
正確[せいかく, seikaku] accuracy [Add to Longdo]
正確さ[せいかくさ, seikakusa] accuracy [Add to Longdo]
正確度[せいかくど, seikakudo] accuracy [Add to Longdo]
正常動作精度[せいじょうどうさせいど, seijoudousaseido] mean rate accuracy [Add to Longdo]
著作権侵害[ちょさくけんしんがい, chosakukenshingai] copyright infringement, piracy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 racy
   adj 1: full of zest or vigor; "a racy literary style" [syn:
       {lively}, {racy}]
   2: marked by richness and fullness of flavor; "a rich ruby
     port"; "full-bodied wines"; "a robust claret"; "the robust
     flavor of fresh-brewed coffee" [syn: {full-bodied}, {racy},
     {rich}, {robust}]
   3: suggestive of sexual impropriety; "a blue movie"; "blue
     jokes"; "he skips asterisks and gives you the gamy details";
     "a juicy scandal"; "a naughty wink"; "naughty words"; "racy
     anecdotes"; "a risque story"; "spicy gossip" [syn: {blue},
     {gamy}, {gamey}, {juicy}, {naughty}, {racy}, {risque},
     {spicy}]
   4: designed or suitable for competing in a race

Are you satisfied with the result?Discussions