ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rabbi

R AE1 B AY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rabbi-, *rabbi*
Possible hiragana form: らっび
English-Thai: Longdo Dictionary
rabbit(n) กระต่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rabbi(n) พระในศาสนายิว, See also: ผู้นำศาสนายิว, Syn. preacher, Talmudist, Hebrew theologian, priest
rabbi(n) ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายยิว
rabbit(n) กระต่าย, Syn. hare
rabbit(n) ขนกระต่าย
rabbit(n) เนื้อกระต่าย
rabbit(sl) พูดไม่หยุด
rabbinic(adj) เกี่ยวกับกฎหมายยิว
rabbit on(phrv) พูดไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ)
rabbinical(adj) เกี่ยวกับกฎหมายยิว, Syn. theological
rabbit food(sl) ผักสลัด, See also: ผักกาดหอม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rabbi(แรบ'ไบ) n. พระในศาสนายิว,ผู้นำศาสนายิว, Syn. rabbin
rabbit(แรบ'บิท) n. กระต่าย,ขนกระต่าย,หนังขนกระต่าย
crabbing(แครบ'บิง) n. การจับปู

English-Thai: Nontri Dictionary
rabbi(n) อาจารย์ในศาสนายิว
rabbit(n) กระต่าย,มือช้นสวะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rabbit 3000 (Microprocessor)แรบบิต 3000 (ไมโครโปรเซสเซอร์) [TU Subject Heading]
Rabbitsกระต่าย [TU Subject Heading]
Rabbits as laboratory animalsกระต่ายที่เป็นสัตว์ทดลอง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rabbiAfter a while the little black rabbit sat down, and looked very sad.
rabbiAfter a while the little black rabbit stopped eating and sat down, and looked very sad.
rabbiAgainst the snow, the white rabbit was invisible.
rabbiAll the other little rabbits came out to see how happy they both were, and they danced in a wedding circle around the little black rabbit and little white rabbit.
rabbiA lot of boys ran after the rabbit.
rabbiA mother rabbit keeps her babies warms with her own body.
rabbiAnd so the two little rabbits lived together happily in the big forest; eating dandelions, playing Jump The Daisies, Run Through The Clover and Find The Acorn all day long.
rabbiAnd the little black rabbit never looked sad again.
rabbiA rabbit has long ears.
rabbiA rabbit is running in the garden.
rabbiBut my place is like a rabbit hutch.
rabbi"Do you really wish that?" asked the little white rabbit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถาะ(n) rabbit, See also: hare, Syn. กระต่าย, Thai Definition: สัตว์ขนปุย หูยาว มีฟันหน้าซี่ใหญ่ 2 ซี่ ซี่เล็กซ้อนข้างหลัง 2 ซี่ ชอบกินพืชผัก
กระต่าย(n) rabbit, Example: กระต่ายเป็นสัตว์ที่ชอบกินหัวผักกาด, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในวงศ์ Leporidae ขนปุย หูยาว ที่พบอาศัยตามป่าทั่วไปในประเทศไทยมีชนิดเดียว คือ กระต่ายป่า (Lepus peguensis) ซึ่งมีขนสีน้ำตาล ใต้หางสีขาว ขุดดินเป็นโพรงอาศัย ส่วนที่นำมาเลี้ยงตามบ้าน มีหลายชนิดและหลายสี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระต่าย[kratāi] (n) EN: rabbit ; hare  FR: lapin [m] ; lièvre [m]
กระต่ายบ้าน[kratāi bān] (n, exp) EN: rabbit  FR: lapin domestique [m]
พูดพร่ำ[phūt-phram] (v, exp) EN: chatter ; prattle ; blather ; babble ; natter ; rabbit on ; schmooze  FR: parler interminablement
ปีเกาะ[pī thǿ] (n, exp) EN: Year of the Rabbit (Chinese astrology)  FR: année du lièvre (astrologie chinoise) [f]
ถลกหนังกระต่าย[thalok nang kratāi] (v, exp) EN: skin a rabbit  FR: dépiauter un lapin ; écorcher un lapin
เถาะ[thǿ] (n) EN: year of the rabbit  FR: année du lièvre [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RABBI R AE1 B AY2
RABBIS R AE1 B AY2 Z
RABBIT R AE1 B AH0 T
RABBIT R AE1 B IH0 T
RABBITS R AE1 B AH0 T S
RABBITT R AE1 B IH0 T
RABBINICAL R AH0 B IH1 N IH0 K AH0 L
RABBITEARS R AE1 B IH0 T IY1 R Z
RABBITLIKE R AE1 B AH0 T L AY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rabbi (n) rˈæbaɪ (r a1 b ai)
rabbis (n) rˈæbaɪz (r a1 b ai z)
rabbit (v) rˈæbɪt (r a1 b i t)
rabbits (v) rˈæbɪts (r a1 b i t s)
rabbited (v) rˈæbɪtɪd (r a1 b i t i d)
rabbiting (v) rˈæbɪtɪŋ (r a1 b i t i ng)
rabbinical (j) rˈəbˈɪnɪkl (r @1 b i1 n i k l)
rabbit-hole (n) rˈæbɪt-houl (r a1 b i t - h ou l)
rabbit-holes (n) rˈæbɪt-houlz (r a1 b i t - h ou l z)
rabbit-hutch (n) rˈæbɪt-hʌtʃ (r a1 b i t - h uh ch)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tù, ㄊㄨˋ, ] rabbit, #4,046 [Add to Longdo]
拉比[lā bǐ, ㄌㄚ ㄅㄧˇ, ] rabbi, #122,997 [Add to Longdo]
辣彼[là bǐ, ㄌㄚˋ ㄅㄧˇ, ] Rabbi (Jewish teacher) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rabbiner {m}; Rabbi {m} | Rabbiner {pl}rabbi | rabbis [Add to Longdo]
rabbinischrabbinic [Add to Longdo]
rabbinisch {adv}rabbinically [Add to Longdo]
rabbinischrabbinical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かんじき兎[かんじきうさぎ;カンジキウサギ, kanjikiusagi ; kanjikiusagi] (n) (uk) snowshoe hare (Lepus americanus); snowshoe rabbit [Add to Longdo]
つんけん[tsunken] (adv,vs) crabbily; unsociably [Add to Longdo]
ぴょこぴょこ[pyokopyoko] (adv-to) (1) (on-mim) up and down; lightly; nimbly; moving in small leaps as a frog or rabbit; (2) (on-mim) (See ひょいひょい・2) casually; (strolling about) without a care [Add to Longdo]
アイゴ科[アイゴか, aigo ka] (n) Siganidae (family of fishes known as rabbitfishes, spinefoots and foxfaces) [Add to Longdo]
アイゴ属[アイゴぞく, aigo zoku] (n) Siganus (genus of perciform fishes in the family Siganidae); rabbitfish; spinefoot; foxface [Add to Longdo]
アミアイゴ;リトル・スパインフット;リトルスパインフット[amiaigo ; ritoru . supainfutto ; ritorusupainfutto] (n) little spinefoot (Siganus spinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); black spinefoot; black trevally; blue-spotted trevally; spiny rabbitfish [Add to Longdo]
アンゴラ兎[アンゴラうさぎ, angora usagi] (n) Angora rabbit [Add to Longdo]
イエローテールスターリー・ラビットフィッシュ;イエローテールスターリーラビットフィッシュ;ブラウンスポッティドスパインフィッシュ[iero-te-rusuta-ri-. rabittofisshu ; iero-te-rusuta-ri-rabittofisshu ; buraunsupotte] (n) brown-spotted spinefoot (Siganus stellatus, species of rabbitfish from the Indian Ocean); starspotted spinefoot; tellate rabbitfish [Add to Longdo]
ウサギ跳び;兎跳び[ウサギとび(ウサギ跳び);うさぎとび(兎跳び), usagi tobi ( usagi tobi ); usagitobi ( usagi tobi )] (n,vs) jumping along in a squatting position; rabbit jumping [Add to Longdo]
カニ漁;蟹漁[カニりょう(カニ漁);かにりょう(蟹漁), kani ryou ( kani ryou ); kaniryou ( kani ryou )] (n) crab fishing; crabbing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rabbi
   n 1: spiritual leader of a Jewish congregation; qualified to
      expound and apply Jewish law
   2: a Hebrew title of respect for a Jewish scholar or teacher

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top