ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quote

K W OW1 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quote-, *quote*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quote(vt) อ้างมาจากหนังสือ, See also: ยกคำพูดมา, คัดลอกจาก, Syn. recite, excerpt, extract, cite
quote(vt) บอกราคา, See also: แจ้งราคา, Syn. request, demand, price, rate
quote(vt) ปิดคำด้วยอัญประกาศ, See also: ปิดคำด้วยเครื่องหมายคำพูด
quote(n) การอ้างอิง
quoter(n) ผู้อ้างอิง
quote from(phrv) อ้างจาก, See also: อ้างอิงคำพูดของ, อ้างคำพูดจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quote(โควท) vt.,n. (การ) อ้างอิง,อ้าง,อ้างคำพูด,เอาคำพูดของ...มา,แจ้งราคา,ใส่เครื่องหมายคำพูด (" ") vi. อ้างอิง,เครื่องหมายอ้างอิง, See also: quoter n., Syn. repeat, cite, refer to
quoteworthy(โควท'เวิร์ธธี) adj. อ้างอิงได้,กล่าวถึงได้,เหมาะที่ถูกอ้างอิง., See also: quoteworthiness n.
misquote(มิส'โควท) vt.,vi.,n. (คำ) อ้างผิด,คัดผิด.

English-Thai: Nontri Dictionary
quote(vt) อ้างอิง,อ้าง,ยกคำพูดมา
misquote(vt) กล่าวอ้างผิด,คัดมาผิด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quoteA saint's maid quotes Latin. [Proverb]
quoteCan you quote a line of Hamlet?
quoteFor quantities of 20 or more, we can allow you a special discount of 10% on the prices quoted.
quoteFrom the menu-bar's "Reply" select "create follow-up message". The message you reply to is quoted.
quoteHe often quotes from Shakespeare.
quoteHe often quotes Milton.
quoteHe often quotes the Bible.
quoteHe quoted some famous proverbs from the Bible.
quoteI'd like a quote on the following.
quoteIf our quote is inconvenient for you, please let us know.
quoteI quoted some famous phrases in my book.
quoteMy father used to write letters that quoted from Shakespeare.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ้างคำพูด(v) quote, Example: แหล่งข่าวอ้างคำพูดของนายทหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้, Thai Definition: กล่าวถึงคำพูดที่พูดออกไป
กล่าวอ้าง(v) cite, See also: quote, adduce, allude to, mention, Syn. อ้าง, อ้างถึง, Example: ทหารมักชอบกล่าวอ้างถึงความมั่นคงของประเทศชาติเป็นเงื่อนไขในการกำจัดสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน
ยก(v) cite, See also: quote, refer, allude, illustrate, show an example, Syn. แสดง, อ้าง, Example: ครูยกตัวอย่างประกอบคำอธิบาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าง[āng] (v) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite  FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างอิง[āng-ing] (v) EN: refer (to) ; cite ; quote ; consult ; claim ; allege  FR: citer ; se référer (à)
อ้างอิงจาก...[āng-ing jāk …] (v, exp) EN: quote from …
อ้างอิงราคาซื้อขาย[āng-ing rākhā seūkhāi] (v, exp) EN: quote a price
บอกผ่าน[bøkphān] (v) EN: overcharge ; jack up the price ; overstate the price ; quote an excessive price
บอกราคา[bøk rākhā] (v, exp) EN: quote a price
ราคาปิด[rākhā pit] (n, exp) EN: closing price ; closing quote
เสนอราคา[sanōe rākhā] (v, exp) EN: offer a price ; quote ; quote a price  FR: proposer un prix
ยก[yok] (v) EN: cite ; quote ; refer ; allude ; illustrate ; show an example  FR: citer

CMU English Pronouncing Dictionary
QUOTE K W OW1 T
QUOTE K W OW1 T
QUOTED K W OW1 T IH0 D
QUOTES K W OW1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quote (v) kwˈout (k w ou1 t)
quoted (v) kwˈoutɪd (k w ou1 t i d)
quotes (v) kwˈouts (k w ou1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报价[bào jià, ㄅㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] quoted price, #4,995 [Add to Longdo]
援引[yuán yǐn, ㄩㄢˊ ㄧㄣˇ, ] quote; cite, #9,384 [Add to Longdo]
引用[yǐn yòng, ㄧㄣˇ ㄩㄥˋ, ] quote; cite, #9,914 [Add to Longdo]
摘译[zhāi yì, ㄓㄞ ㄧˋ, / ] quoted (from); translation of selected passages, #65,866 [Add to Longdo]
摘引[zhāi yǐn, ㄓㄞ ㄧㄣˇ, ] quote, #107,940 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Preisanfrage {f}quote request [Add to Longdo]
Quote {f} | Quoten {pl} | automatische Quote {f}quota; share; rate | quotas | automatic quota [Add to Longdo]
Zitat {n} | Ende des Zitatsquote | end of quote [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とやら[toyara] (prt) (See やら・2) indicates uncertainty or second hand nature of information quoted [Add to Longdo]
クウォート[kuuo-to] (n) quote [Add to Longdo]
クォウト[kuouto] (n) quote [Add to Longdo]
クオート(P);クォート[kuo-to (P); kuo-to] (n) (1) quart; (2) quote; (3) quarto; (P) [Add to Longdo]
シングルクォート[shingurukuo-to] (n) {comp} single quote [Add to Longdo]
ダブルクォート[daburukuo-to] (n) {comp} double quote [Add to Longdo]
バッククォート[bakkukuo-to] (n) {comp} backquote (character) [Add to Longdo]
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k,vi,vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k,vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P) [Add to Longdo]
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P) [Add to Longdo]
引用終わり[いんようおわり, inyouowari] (n) end of quote [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
たいてい[たいてい, taitei] double quote (") [Add to Longdo]
シングルクォート[しんぐるくおーと, shingurukuo-to] single quote [Add to Longdo]
ダブルクォート[だぶるくおーと, daburukuo-to] double quote [Add to Longdo]
バッククォート[ばっくくおーと, bakkukuo-to] backquote (character) [Add to Longdo]
引用文字列[いんようもじれつ, inyoumojiretsu] quoted (character) string [Add to Longdo]
二重引用符[にじゅういんようふ, nijuuinyoufu] double quotes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quote
   n 1: a punctuation mark used to attribute the enclosed text to
      someone else [syn: {quotation mark}, {quote}, {inverted
      comma}]
   2: a passage or expression that is quoted or cited [syn:
     {quotation}, {quote}, {citation}]
   v 1: repeat a passage from; "He quoted the Bible to her" [syn:
      {quote}, {cite}]
   2: name the price of; "quote prices for cars"
   3: refer to for illustration or proof; "He said he could quote
     several instances of this behavior" [syn: {quote}, {cite}]
   4: put quote marks around; "Here the author is quoting his
     colleague"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top