ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quotable

K W OW1 T AH0 B AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quotable-, *quotable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quotable(adj) อ้างอิงได้, See also: กล่าวถึงได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quotable(โคว'ทะเบิล) adj. อ้างอิงได้,กล่าวถึงได้., See also: quotability n. quotableness n.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ้างอิง(adj) referable, See also: quotable, consultative, alleged, Example: ข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บไว้ในรูปตารางอ้างอิง, Thai Definition: เกี่ยวกับการถือเป็นหลัก, นำมากล่าวเป็นหลัก, กล่าวถึงเพื่อเป็นหลัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้างอิง[āng-ing] (adj) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged

CMU English Pronouncing Dictionary
QUOTABLE K W OW1 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quotable (j) kwˈoutəbl (k w ou1 t @ b l)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quotable
   adj 1: able or fit to be repeated or quoted; "what he said was
       not repeatable in polite company"; "he comes up with so
       many quotable phrases" [syn: {repeatable}, {quotable}]
       [ant: {unquotable}, {unrepeatable}]
   2: suitable for or worthy of quotation; "a quotable slogan";
     "his remarks are not quotable in mixed company"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top