ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quiz

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quiz-, *quiz*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quiz(n) การสอบ, Syn. test, exam
quiz(n) การถาม, See also: การซักถาม, Syn. questioning
quiz(vt) สอบ, See also: ทดสอบ, Syn. test
quiz(vt) สอบถาม, See also: ถาม, Syn. question
quizzer(n) ผู้ทดสอบ, See also: ผู้สอบถาม, Syn. examiner, questioner
quizzical(adj) ซึ่งอยากสอบถาม, See also: ซึ่งสงสัย, ซึ่งเป็นปัญหา, น่าสงสัย, Ant. inquiring, questioning, perplexed, puzzled
quizmaster(n) ผู้สอบถามในรายการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยุหรือโทรทัศน์, Syn. question master
quizzically(adv) โดยสอบถาม
quizzicality(n) การสอบถาม, See also: ความสงสัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quiz(ควิซ) vt.,n. (การ) ทดสอบ,สอบ,สอบถามอย่างใกล้ชิด,ซักไซ้,ซักถาม,เล่นตลก,หลอกลวง., See also: quizer n., Syn. examine, questioning
quiz gamen. การทดสอบแข่งขันตอบปัญหาในรายการวิทยุโทรทัศน์
quiz kidn. เด็กที่ฉลาดมากที่สุด
quizmaster(ควิซ'มาสเทอะ) n. ผู้สอบถามในรายการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยุโทรทัศน์
quizzical(ควิส'ซิเคิล) adj. เป็นปัญหา,แปลก,ประหลาด,น่าสงสัย,น่าขัน,น่าหัวเราะ,ชอบล้อเลียน, See also: quizzicality n. quizzicalness n.
soliloquize(ซะลิล'ละไควซ) vt.,vi. พูดกับตัวเอง,พูดคนเดียว,รำพึง., See also: soliloquist, soliloquizer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
quiz(n) การถาม,การทดสอบความรู้,การตั้งปัญหา,การสอบถาม
quiz(vt) สอบถาม,ถาม,ไต่ถาม,ทดสอบ
soliloquize(vi) รำพึง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quiz showsรายการแข่งขันตอบปัญหา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quizI can make nothing of this quiz.
quizIt was easy for him to answer the quiz.
quizThe boy took great pains to solve the quiz.
quizThe quiz show follows the 7 o'clock news.
quizThe teacher quizzed his pupils on English.
quizWe enjoyed the quiz show on television last night.
quizWe had a history quiz this morning.
quizWe had a quiz today.
quizWe will have a math quiz tomorrow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งกระทู้(v) interrogate, See also: quiz, question, query, Syn. ซักถาม, ถาม, Example: ฝ่ายค้านจะตั้งกระทู้ถามรัฐบาลในสภาเรื่องการก่อวินาศกรรม, Thai Definition: ยกประเด็นถาม
กระทู้ถาม(n) question, See also: quiz, enquiry, Syn. คำถาม, Example: สมาชิกผู้หนึ่งตั้งกระทู้ถามในประเด็นที่ยังสงสัย, Count Unit: กระทู้, Thai Definition: คำถามในข้อเท็จจริงหรือนโยบายที่สมาชิกสภานิติบัญญัติหรือสมาชิกสภาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตั้งถามฝ่ายบริหารให้ตอบในที่ประชุมแห่งสภานั้นๆ หรือตอบเป็นหนังสือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อสอบ[khøsøp] (n) EN: examination ; exam ; test ; quiz ; examination questions ; examination problems ; examination paper  FR: question d'examen [f]
กระทู้[krathū] (n) EN: question ; query ; quizz ; theme ; subject ; heading ; gist  FR: question [f]
กระทู้[krathū] (v) EN: question ; query ; interrogate ; quizz ; call to account  FR: questionner ; interroger
กระทู้ถาม[krathūthām] (v) EN: question ; quiz ; enquiry
ไล่[lai] (v) EN: test ; examine ; try ; question ; quizz  FR: vérifier ; examiner
ถาม[thām] (v) EN: ask ; ask a question ; inquire ; question ; interrogate ; examine ; quizz  FR: demander ; interroger ; questionner ; poser une question ; s'informer sur qqch.

CMU English Pronouncing Dictionary
QUIZ K W IH1 Z
QUIZARD K W IH1 Z ER0 D
QUIZZED K W IH1 Z D
QUIZZES K W IH1 Z IH0 Z
QUIZZING K W IH1 Z IH0 NG
QUIZZICAL K W IH1 Z AH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quiz (v) kwˈɪz (k w i1 z)
quizes (n) kwˈɪzɪz (k w i1 z i z)
quizzed (v) kwˈɪzd (k w i1 z d)
quizzes (v) kwˈɪzɪz (k w i1 z i z)
quizzing (v) kwˈɪzɪŋ (k w i1 z i ng)
quizzical (j) kwˈɪzɪkl (k w i1 z i k l)
quizmaster (n) kwˈɪzmaːstər (k w i1 z m aa s t @ r)
quizmasters (n) kwˈɪzmaːstəz (k w i1 z m aa s t @ z)
quizzically (a) kwˈɪzɪkliː (k w i1 z i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quiz {n}quiz [Add to Longdo]
Quizfrage {f}quickie [Add to Longdo]
Quizmaster {m}quizmaster; presenter [Add to Longdo]
Quizsendung {f}quiz program; quiz programme [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クイズ[kuizu] (n) quiz; (P) [Add to Longdo]
クイズマニア[kuizumania] (n) quiz mania [Add to Longdo]
クイズラリー[kuizurari-] (n) quiz rally [Add to Longdo]
クイズ番組[クイズばんぐみ, kuizu bangumi] (n) quiz show [Add to Longdo]
ノーヒント[no-hinto] (n) no hint (e.g. quiz questions where no clues are given) [Add to Longdo]
考査[こうさ, kousa] (n,vs) examination; consideration; test; quiz [Add to Longdo]
自問自答[じもんじとう, jimonjitou] (n,vs) answering one's own question; wondering to oneself; soliloquizing; soliloquising [Add to Longdo]
小テスト[しょうテスト, shou tesuto] (n) (See テスト) quiz; short test; mini test [Add to Longdo]
力試し[ちからだめし, chikaradameshi] (n) trial of strength; quiz; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quiz
   n 1: an examination consisting of a few short questions
   v 1: examine someone's knowledge of something; "The teacher
      tests us every week"; "We got quizzed on French irregular
      verbs" [syn: {quiz}, {test}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top