ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quit

K W IH1 T   
133 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quit-, *quit*
English-Thai: Longdo Dictionary
equity(n) กรรมสิทธิหุ้นส่วนในบริษัทห้างร้าน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quit[VT] หยุด, See also: เลิก, เว้น, Syn. stop
quit[VT] ล้มเลิก, See also: เลิกดิ้นรน, เลิกตะเกียกตะกาย, Syn. cancel, droup out, give up
quit[VT] ลาออก, Syn. resign
quit[VT] ออกเดินทาง, See also: จากไป, Syn. depart, leave
quit[VI] ปลด (หนี้), Syn. redeem, remit
quit[ADJ] เป็นอิสระ (จากข้อผูกมัด, ความรับผิดชอบ, โทษ), See also: พ้นโทษ, Syn. free
quite[ADV] ทั้งหมด
quite[ADV] ค่อนข้างจะ
quite[ADV] อย่างแท้จริง
quits[ADJ] เท่าเทียมกัน, See also: ไม่แพ้ชนะกัน, เสมอกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quit(ควิท) vt.,vi.,n. (การ) หยุด,ยุติ,เลิก,ละทิ้ง,เพิกถอน,สลัด,ปลดเปลื้อง,ลบล้าง,ลาออก,ออกจาก,ชำระหนี้,ตอบแทน. adj. พ้นภาระหนี้หรือความผิด,เป็นอิสระ, Syn. stop,cease
quite(ไควทฺ) adv. ทีเดียว,โดยสมบูรณ์,ทั้งหมด,จริง ๆ ,โดยแท้จริง,มากมาย, Syn. entirely
quits(ควิทซ) adj. เท่าเทียมกัน,ไม่แพ้ชนะกัน,เสมอกัน,ชดเชยหมดกัน,ชดเชยหายกัน -Id. (call it quits หยุดชั่วคราว,หยุดทำ)
quittance(ควิท'เทินซฺ) n. การยกเลิกหนี้สินหรือภาระหน้าที่,เอกสารยกเลิกดังกล่าว,การตอบแทน,การแก้แค้น,การชดเชย
acquit(อะควิท') vt. ทำให้พ้นไป, ชำระ, ตัดสินให้พ้นโทษ, ปฏิบัติ, ดำเนินการได้ผล. -acquiter n., Syn. forgive, pardon, clear, free
acquittal(อะควิท' เทิล) n. การตัดสินให้พ้นโทษ, การปฏิบัติ, การชำระหนี้, Syn. discharge
acquittance(อะควิท' เทินซฺ) n. การชำระหนี้
antiquity(แอนทิค' ควิที) n. ความโบราณ, สมัยโบราณ, ยุคโบราณ, บรรดาความโบราณทั้งหลาย (คน,เผ่า,ขนบ ธรรม เนียม, ประเพณีและอื่น, Syn. olden days, antique)
equitable(เอค'วิทะเบิล) adj. เที่ยงธรรม,, Syn. just
equity(เอค'ควิที) n. ความเสมอภาค,ความเที่ยงธรรม, Syn. fairness

English-Thai: Nontri Dictionary
quit(vi) ลาออก,จากไป,เลิก,หายกัน,หมด,ออกจาก,ละทิ้ง
quit(vt) ปล่อยไป,เลิก,ลบล้าง,ทิ้ง,ออกจาก,ปลดเปลื้อง,ยุติ
quite(adv) แท้ๆ,ทีเดียว,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น
quittance(n) การปลดเปลื้อง,การจากไป,การปล่อย,การทิ้ง
acquit(vt) ปล่อยตัว,ตัดสินให้พ้นโทษ,ปฏิบัติ,ชำระหนี้
acquittal(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การพ้นผิด
antiquity(n) ยุคโบราณ,สมัยโบราณ
equitable(adj) เสมอภาค,ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม
equity(n) ความเสมอภาค,ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม
inequitable(adj) ไม่สมดุล,ไม่เสมอภาค,ไม่เท่ากัน,ไม่ยุติธรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quit๑. เลิก๒. ออก [มีความหมายเหมือนกับ exit ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
quit๑. ออกไป๒. ปล่อย๓. สละ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quit๑. เลิก๒. ออก [มีความหมายเหมือนกับ exit ๑] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quit, notice to๑. หนังสือบอกกล่าวให้ออกจากสถานที่๒. หนังสือบอกกล่าวว่าจะออกจากสถานที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quitclaimการสละสิทธิเรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quitrentค่าเช่าที่ดินรายปีตลอดกาล, ส่วยรายปี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quittalการยกฟ้องโจทก์ปล่อยจำเลยไป (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quittance๑. การปลดหนี้๒. ใบเสร็จรับเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
quitเลิกใช้ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Quite.Quite. Anna and the King (1999)
I quit.I quit65 Million Years Off (2007)
Quit, quit, quit...ปิดๆๆ Dream Reaper (2012)
Quite.- ใช่ Spectre (2015)
Quit?- เลิกเหรอ Sing (2016)
I really feel quite happy now.ฉันรู้สึกมีความสุขมากใน ขณะนี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Supper's not quite ready.อาหารค่ำไม่พร้อม Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, we'll be quite comfortable down here in...in...โอ้เราจะค่อนข้างสะดวกสบาย ลงที่นี่ในใน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Quite a scholar, I see.ค่อนข้างนักวิชาการที่ฉันเห็น Pinocchio (1940)
Whoa, quit, quit, quit shoving now.โอ้โฮเลิกเลิกเลิกดันในขณะนี้ Pinocchio (1940)
Quit, whoa.เลิก หยุด อย่าฝูงชน Pinocchio (1940)
I suppose he was in love with me and wasn't quite sure of himself.ฉันคิดว่าเขาคงเเอบหลงรักฉัน เเต่อายไม่กล้าสู้หน้า Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quitAccess to the resort is quite easy.
quitA meter is not quite equivalent to a yard.
quitAnd like many small towns in England, it has quite a long history.
quitAny doctor will tell you to quit smoking.
quitAre you going to quit your job?
quitAre you quite certain about it?
quitAre you quite satisfied with your new house?
quitAs a matter or course, he is quite right.
quitAs she's quit drinking, she's lost some weight.
quitAt times I feel like quitting my job.
quitBeing written in great haste, this letter has quite a few mistakes.
quitBe quite, Mie, said Mother.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นานโข[ADV] quite long (time), See also: so long (time), very long (time), Syn. นานมาก, Example: โทรศัพท์ดังอยู่นานโขแล้วแต่ไม่มีใครไปรับสาย
ถอนตัว[V] withdraw from, See also: quit, secede from, leave, pull out, resign, Example: เขาขอถอนตัวก่อนการแข่งขัน เพราะรู้สึกมึนหัวอย่างรุนแรง, Thai definition: เอาตัวออกจากพันธะหรือข้อกำหนด, ไม่เข้าร่วม
ย่อม[ADJ] quite small, See also: rather light, suited, suitable, good enough, Syn. เล็ก, กะทัดรัด, พอดี, Example: แม่อยากได้กระเป๋าใบขนาดย่อม เอาไว้ใส่ยาประจำตัวเวลาเดินทางไปไหนมาไหน, Thai definition: ที่มีขนาดค่อนข้างเล็กหรือมีน้ำหนักเบา
นั่นซี[INT] yes, See also: quite so, exactly, Example: นั่นซี ผมก็เห็นด้วยว่าเราต้องรีบทำ, Thai definition: บอกการยอมรับ
นั่นน่ะซี[INT] yes, See also: quite so, exactly, Example: นั่นนะซี ผมถึงว่าทำไมเขาถึงรีบร้อนแท้, Thai definition: เห็นคล้อยตาม
ไม่ใช่หยอก[ADV] quite, See also: not a little, really, very, Syn. ใช่เล่น, ไม่น้อย, Example: เงินที่เขาต้องการมีจำนวนมากไม่ใช่หยอก
ลาออก[V] resign, See also: quit, leave, step aside/down, Example: เขาตัดสินใจลาออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จ
ออกจากงาน[V] quit, See also: leave, Example: แม่บ้านหลายๆ คนยอมออกจากงานเพื่อมาอยู่บ้านเลี้ยงลูก, Thai definition: ลาออกจากงาน
แขวนนวม[V] quit boxing, Syn. เลิก, หยุด, วางมือ, รามือ, Example: ได้เวลาที่ผมจะแขวนนวมเสียที ให้เด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนบ้าง, Thai definition: เลิกชกมวย, ไม่ชกมวยเพื่อแข่งขันอีกต่อไป
พอดู[ADV] moderately, See also: quite, Syn. พอสมควร, พอประมาณ, สมควร, Example: หนู เชิญยิ้ม หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปนานพอดู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil   FR: injuste ; inéquitable
ใบรับเงิน[n. prop.] (bairap ngoen) EN: receipt   FR: reçu [m] ; quittance [f] ; acquit [m]
ใบเสร็จรับเงิน[n.] (baiset rap ngoen) EN: receipt ; bill ; sales check   FR: quittance [f] ; acquit [m] ; reçu [m]
โบราณกาล[n.] (bōrānnakān) EN: ancient times ; former times ; antiquity   
โบราณวัตถุ[n.] (bōrānnawatthu = bōrānwatthu) EN: antiques ; relics ; ruins ; archaeological finds   FR: antiquité [f] ; ruine [f] ; relique [f]
ชำระ[v.] (chamra) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle   FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter
ชำระหนี้[v. exp.] (chamra nī) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay   FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
เชียว[adv.] (chīo) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite   FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
ชดใช้[v.] (chotchai) EN: compensate (for) ; pay ; reimburse ; repay ; refund ; disburse   FR: s'acquitter ; rembourser
ได้กำไรงาม[v. exp.] (dāi kamrai ngām) EN: be quite profitable   

CMU English Pronouncing Dictionary
QUIT    K W IH1 T
QUITE    K W AY1 T
QUITO    K W IY1 T OW0
QUITS    K W IH1 T S
QUITO    K IY1 T OW2
QUITO    K IY1 T OW0
QUITTER    K W IH1 T ER0
QUITO'S    K IY1 T OW2 Z
QUITO'S    K IY1 T OW0 Z
QUITO'S    K W IY1 T OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quit    (v) kwˈɪt (k w i1 t)
Quito    (n) kˈiːtou (k ii1 t ou)
quite    (a) kwˈaɪt (k w ai1 t)
quits    (v) kwˈɪts (k w i1 t s)
quitted    (v) kwˈɪtɪd (k w i1 t i d)
quitter    (n) kwˈɪtər (k w i1 t @ r)
quitters    (n) kwˈɪtəz (k w i1 t @ z)
quitting    (v) kwˈɪtɪŋ (k w i1 t i ng)
quittance    (n) kwˈɪtns (k w i1 t n s)
quittances    (n) kwˈɪtnsɪz (k w i1 t n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好久[hǎo jiǔ, ㄏㄠˇ ㄐㄧㄡˇ, ] quite a while, #3,385 [Add to Longdo]
熟稔[shú rěn, ㄕㄨˊ ㄖㄣˇ, ] quite familiar with sth, #64,073 [Add to Longdo]
基多[Jī duō, ㄐㄧ ㄉㄨㄛ, ] Quito (capital of Ecuador), #66,980 [Add to Longdo]
奎托[Kuí tuō, ㄎㄨㄟˊ ㄊㄨㄛ, ] Quito, capital of Ecuador, #907,985 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Quittung(n) |die, pl. Quittungen| ใบเสร็จรับเงิน, See also: S. Kassenbon,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quitte {f} | Quitten {pl}quince | quinces [Add to Longdo]
Quittierungsbetrieb {m}hand-shaking [Add to Longdo]
Quittung {f}; Empfangsschein {m}; Aufgabeschein {m} | Quittungen {pl} | gegen Quittungreceipt | receipts | on receipt [Add to Longdo]
Quittung {f} | Quittungen {pl}quittance | quittances [Add to Longdo]
Quittungsanforderung {f}acknowledgement request [Br.]; acknowledgment request [Am.] [Add to Longdo]
quitteven with [Add to Longdo]
quittsquared [Add to Longdo]
quittieren | quittierend | quittiertto receipt | receipting | receipted [Add to Longdo]
Mach keine Witze!Quit joking! [Add to Longdo]
Quito (Hauptstadt von Ecuador)Quito (capital of Ecuador) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on [Add to Longdo]
あと一歩;後一歩[あといっぽ, atoippo] (adv,adj-na) (See 今一つ) one more; another; the other; not quite; not very good [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n,vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time [Add to Longdo]
からっきし;からきし[, karakkishi ; karakishi] (adv) quite; utterly; (not) at all; completely [Add to Longdo]
がら空き;がら明き[がらあき, garaaki] (adj-no) virtually empty; quite empty [Add to Longdo]
さあっと[, saatto] (n) (1) (See さっと) relatively quickly (esp. actions); (2) quite suddenly (esp. wind, rain, etc.) [Add to Longdo]
ずんぐりむっくり[, zungurimukkuri] (adv,vs) (See ずんぐり) very short and stout; small but quite wide around [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
停止シグナル[ていしシグナル, teishi shigunaru] quit signal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
領収書[りょうしゅうしょ, ryoushuusho] Quittung [Add to Longdo]
領収証[りょうしゅうしょう, ryoushuushou] Quittung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quit
   v 1: put an end to a state or an activity; "Quit teasing your
      little brother" [syn: {discontinue}, {stop}, {cease}, {give
      up}, {quit}, {lay off}] [ant: {bear on}, {carry on},
      {continue}, {preserve}, {uphold}]
   2: give up or retire from a position; "The Secretary of the Navy
     will leave office next month"; "The chairman resigned over
     the financial scandal" [syn: {leave office}, {quit}, {step
     down}, {resign}] [ant: {take office}]
   3: go away or leave [syn: {depart}, {take leave}, {quit}] [ant:
     {stay}]
   4: turn away from; give up; "I am foreswearing women forever"
     [syn: {foreswear}, {renounce}, {quit}, {relinquish}]
   5: give up in the face of defeat of lacking hope; admit defeat;
     "In the second round, the challenger gave up" [syn: {drop
     out}, {give up}, {fall by the wayside}, {drop by the
     wayside}, {throw in}, {throw in the towel}, {quit}, {chuck up
     the sponge}] [ant: {enter}, {participate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top