ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quietly

K W AY1 AH0 T L IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quietly-, *quietly*, quiet
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quietly(adv) อย่างเงียบ, See also: อย่างค่อยๆ, อย่างเบาๆ
quietly(adv) อย่างเงียบๆ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
quietlyเงียบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quietlyHe came in quietly in order not to wake the family.
quietlyHe can move quietly and quickly.
quietlyHe closed the door quietly behind him.
quietlyHe lived quietly in the latter years of his life.
quietlyHe passed on quietly at his home last night.
quietlyHe quietly knocked at the door.
quietlyHe walked quietly.
quietlyI quietly take out my camera, so as not to be noticed by my photographic subject, and peek through the finder.
quietlyI shut the door quietly so as not to wake the baby.
quietlyIt was raining quietly.
quietlyI walked quietly so that they would not hear me.
quietlyI would tell you if you would just listen quietly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงบนิ่ง(adv) still, See also: quietly, calmly, Syn. นิ่งสงบ, Ant. ลุกลี้ลุกลน, Example: ท่านนั่งสงบนิ่งภายใต้ร่มโพธิ์มาเป็นเวลาหลายชั่วยามแล้ว, Thai Definition: อย่างไม่เคลื่อนไหวร่างกายและไม่ส่งเสียง
ค่อย(adv) quietly, See also: silently, softly lightly, gently, Syn. เบา, เงียบ, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: เขาได้ยินเสียงบางอย่างดังแว่วมาจากแดนสนธยาอันไกลโพ้น มันดังค่อยเหลือเกินจนเขาเกือบไม่ได้ยิน
ค่อยๆ(adv) quietly, See also: silently, softly, lightly, gently, Syn. เบา, เงียบ, นุ่มนวล, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: แม่บอกให้ผมพูดจาค่อยๆ หน่อย
เงียบ(adv) silently, See also: quietly, softly, still, Syn. สงบ, นิ่ง, เงียบเชียบ, Ant. ดัง, เอิกเกริก, อื้ออึง, เอะอะ, Example: เขาเป็นคนชอบแหกคอกอาจมีการต่อต้านเราอย่างเงียบๆ, Thai Definition: ไม่มีเสียงพูด เช่น นั่งเงียบ, ไม่มีเสียงอื้ออึง เช่น บ้านนี้เงียบ, สงบ, ปราศจากเสียงรบกวนหรือการก่อกวน, เช่นเหตุการณ์เงียบลงแล้ว โดยปริยายหมายความว่า ไม่เอิกเกริกอื้ออึง เช่น ทำอย่างเงียบๆ, ไม่กระโตกกระตาก เช่น เก็บเรื่องเงียบ
เงียบกริบ(adv) quietly, See also: silently, still, reticently, soundlessly, Syn. เงียบสนิท, เงียบเชียบ, Ant. เสียงดัง, อึกทึก, อื้ออึง, เอะอะ, Example: พวกเรานั้งฟังกันอย่างเงียบกริบไม่มีการซักถามหรือแสดงความเห็นแม้แต่คนเดียว
เงียบๆ(adv) quietly, See also: silently, Syn. เฉยๆ, Ant. อึกทึก, ครึกโครม, Example: คุณพ่ออยากนั่งอ่านหนังสือเงียบๆ คนเดียวในห้องสมุด ห้ามใครเข้าไปรบกวนเป็นอันขาด
โดยดี(adv) willingly, See also: quietly, obediently, amicably, Syn. โดยจำนน, Example: นักเรียนเดินตามครูไปแต่โดยดี
เฉย(adv) quietly, See also: silently, Syn. นิ่ง, สงบ, Example: เมื่อได้รับยาแล้วผู้ป่วยก็นอนเฉยไม่แสดงอาการทุรนทุรายเหมือนทุกวัน
จุ๋งจิ๋ง(adv) softly, See also: quietly, privately, Syn. กระจุ๋งกระจิ๋ง, Ant. เอะอะ, Example: หนุ่มสาวคู่นั้นนั่งคุยกันจุ๋งจิ๋งใต้ต้นไม้, Thai Definition: อาการที่พูดกันเบาๆ ทำเสียงเล็กเสียงน้อยน่าเอ็นดู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่อย ๆ[khǿi-khǿi] (adv) EN: quietly ; silently ; softly ; lightly ; gently
กริบ[krip] (adv) EN: quietly ; noiselessly ; silently  FR: silencieusement
เงียบ[ngīep] (adv) EN: silently ; quietly ; softly  FR: silencieusement ; calmement
เงียบกริบ[ngīepkrip] (adv) EN: quietly ; silently ; still ; reticently ; soundlessly
เงียบ ๆ[ngīep-ngīep] (adv) EN: quietly ; silently
สงบเงียบ[sa-ngop ngīep] (adv) EN: calmly ; tranquilly ; peacefully ; quietly ; serenely  FR: calmement ; sereinement
สงบนิ่ง[sa-ngop ning] (adj) EN: still ; quietly ; calmly  FR: calme ; paisible
ย่อง[yǿng] (v) EN: walk stealthily ; walk on tiptoe ; tiptoe ; walk quietly  FR: marcher sur la pointe des pieds

CMU English Pronouncing Dictionary
QUIETLY K W AY1 AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quietly (a) kwˈaɪətliː (k w ai1 @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悄悄[qiǎo qiǎo, ㄑㄧㄠˇ ㄑㄧㄠˇ, ] quietly, #5,904 [Add to Longdo]
悄然[qiǎo rán, ㄑㄧㄠˇ ㄖㄢˊ, ] quietly, #9,555 [Add to Longdo]
轻声[qīng shēng, ㄑㄧㄥ ㄕㄥ, / ] quietly; softly; neutral tone; light stress, #10,475 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっとり[ottori] (adv-to,adv,vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly [Add to Longdo]
しいんと;シーンと[shiinto ; shi-n to] (adv,vs) (on-mim) silently (as the grave); quietly (as in death) [Add to Longdo]
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv,vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P) [Add to Longdo]
そっと(P);そうっと;そおっと;そーっと[sotto (P); soutto ; sootto ; so-tto] (adv,vs) (on-mim) softly; gently; quietly; secretly; (P) [Add to Longdo]
そろそろ(P);そろっと[sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P) [Add to Longdo]
そろり[sorori] (adv-to,adv) (1) slowly and quietly; (2) smoothly [Add to Longdo]
ひっそり閑[ひっそりかん, hissorikan] (adv,adv-to) (uk) quietly [Add to Longdo]
ほそぼそ話す[ほそぼそはなす, hosobosohanasu] (v5s) to speak slowly and quietly [Add to Longdo]
ほろほろ[horohoro] (adv) (1) (on-mim) by ones and twos; (2) (See はらはら,ぼろぼろ) tears or flower petals falling quietly; (3) gurgling bird sound; (4) falling apart; crumbling; melting (in one's mouth) [Add to Longdo]
安座[あんざ, anza] (n,vs) sitting quietly; sitting cross-legged [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quietly
   adv 1: with low volume; "speak softly but carry a big stick";
       "she spoke quietly to the child"; "the radio was playing
       softly" [syn: {softly}, {quietly}] [ant: {aloud}, {loud},
       {loudly}]
   2: with little or no sound; "the class was listening quietly and
     intently"; "she was crying quietly" [ant: {noisily}]
   3: with little or no activity or no agitation (`quiet' is a
     nonstandard variant for `quietly'); "her hands rested quietly
     in her lap"; "the rock star was quietly led out the back
     door"; "sit here as quiet as you can" [syn: {quietly},
     {quiet}] [ant: {unquietly}]
   4: in a restful manner; "the streets are restfully sunny and
     still for the town is at mass" [syn: {restfully}, {quietly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top