ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quibbl

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quibbl-, *quibbl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quibble(vi) พูดคลุมเครือ, See also: พูดประชดประชัน, Syn. dodge, complain, evade
quibbler(n) ผู้พูดคลุมเครือ, See also: ผู้พูดประชด, Syn. critic
quibble about/over(phrv) ตอบคลุมเครือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quibble(ควิบ'เบิล) vi.,n. (การ) พูดเล่นลิ้น,พูดสองนัย,การพูดคลุมเครือ,พูดตลบตะแลง,พูดถากถาง,พูดเสียดสี, See also: quibbler n., Syn. equivocate, dodge
quibbling(ควิบ'ลิง) adj.,n. (การ) เล่นลิ้น,พูดคลุมเครือ,พูดตลบตะแลง, See also: quibblingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
quibble(n) การพูดหลบหลีก,การพูดเลี่ยง,การพูดตลบตะแลง
quibble(vi) พูดหลบหลีก,พูดเลี่ยง,พูดตลบตะแลง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quibblLet's not quibble over trivial matters.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตวัดลิ้น(v) quibble, See also: equivocate, be evasive, wag one's tongue, Syn. เล่นลิ้น, หลอกลวง, พูดเท็จ, Example: นักการเมืองตวัดลิ้นขณะให้สัมภาษณ์แก่นักข่าว, Thai Definition: พูดเล่นลิ้น หลอกลวงไม่มีข้อมูลจริง
ง่องแง่ง(v) quibble, See also: carp, niggle, argue over petty things, Syn. ทะเลาะ, ขัดแย้ง, ถกเถียง, โต้แย้ง, ไม่ลงรอย, Ant. ปรองดอง, เห็นด้วย, Example: สมพงษ์ง่องแง่งกับวราภาทุกครั้งที่เจอกัน, Thai Definition: ทะเลาะเบาะแว้งกัน, ไม่ปรองดองกัน
พลิกแพลง(v) equivocate, See also: quibble, quip, Syn. กลับกลอก, สับปลับ, Example: เขามักพลิกแพลงข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อให้คนอื่นมองเขาในทางที่ดี
เล่นลิ้น(v) quibble, See also: equivocate, Syn. เล่นสำนวน, Example: เขาเล่นลิ้นจนคนในที่ประชุมเวียนหัวตามไม่ทัน, Thai Definition: พูดเป็นสำนวนไม่ตรงไปตรงมา, พูดยอกย้อนไม่ตรงไปตรงมา
เล่นสำนวน(v) make a pun, See also: quibble, quip, equivocate, Syn. เล่นลิ้น, ตีฝีปาก, ตีสำนวน, ลับคารม, Example: นักโต้วาทีบางท่านเล่นสำนวนเก่ง ทำให้คนฟังชื่นชอบ
สำบัดสำนวน(v) quibble, Syn. เล่นลิ้น, Example: เมื่อถูกแม่จับผิดได้ เขาก็จะสำบัดสำนวนเอาตัวรอดไปได้เสมอ, Thai Definition: พูดจาหลีกเลี่ยงไม่ให้เข้าใจตรงๆ
เจ้าสำบัดสำนวน(adj) quibbler, See also: glib talker, master of words, Syn. เจ้าสำนวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่นลิ้น[lenlin] (v) EN: quibble ; equivocate
เล่นสำนวน[lensamnūan] (v, exp) EN: make a pun ; quibble ; quip ; equivocate

CMU English Pronouncing Dictionary
QUIBBLE K W IH1 B AH0 L
QUIBBLES K W IH1 B AH0 L Z
QUIBBLING K W IH1 B AH0 L IH0 NG
QUIBBLING K W IH1 B L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quibble (v) kwˈɪbl (k w i1 b l)
quibbled (v) kwˈɪbld (k w i1 b l d)
quibbler (n) kwˈɪblər (k w i1 b l @ r)
quibbles (v) kwˈɪblz (k w i1 b l z)
quibblers (n) kwˈɪbləz (k w i1 b l @ z)
quibbling (v) kwˈɪblɪŋ (k w i1 b l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いちゃもん[ichamon] (n) quibble; false charge [Add to Longdo]
かばち[kabachi] (n) (col) (See 屁理屈) quibble (in Hiroshima dialect) [Add to Longdo]
けち[kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
ケチつける;けちつける[kechi tsukeru ; kechitsukeru] (v1) (See ケチを付ける) to find fault with; to rain on one's parade; to nitpick; to quibble [Add to Longdo]
ケチを付ける;けちを付ける[ケチをつける(ケチを付ける);けちをつける(けちを付ける), kechi wotsukeru ( kechi wo tsukeru ); kechiwotsukeru ( kechiwo tsukeru )] (exp,v1) (uk) to find fault with; to rain on one's parade; to nitpick; to quibble [Add to Longdo]
一時逃れ[いちじのがれ;いっときのがれ, ichijinogare ; ittokinogare] (n) quibbling; temporizing; temporising [Add to Longdo]
一寸逃れ[いっすんのがれ, issunnogare] (n) quibbling; prevarication [Add to Longdo]
堅白同異[けんぱくどうい, kenpakudoui] (n) sophism; sophistry; quibbling [Add to Longdo]
包める[くるめる, kurumeru] (v1,vt) to lump together; to include; to sum up; to quibble [Add to Longdo]
理屈屋[りくつや, rikutsuya] (n) quibbler [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top