ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

questioning

K W EH1 S CH AH0 N IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -questioning-, *questioning*, question
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
questioningly(adv) อย่างน่าสงสัย, See also: อย่างมีพิรุธ, Syn. suspiciously

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
questioning of suspectsการสอบสวนผู้ต้องหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
questioningI was pressed by their questioning and slipped into telling an obvious lie.
questioningThe police have hauled in a suspect for questioning.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การควบคุมตัวไว้เพื่อสอบปากคำ[kān khūapkhum tūa wai pheūa søppākkham] (n, exp) EN: detention for questioning
งมงาย[ngom-ngāi] (v) EN: be credulous ; be gullible ; be unquestioning ; be ignorant ; be unconscious  FR: croire bêtement ; être crédule

CMU English Pronouncing Dictionary
QUESTIONING K W EH1 S CH AH0 N IH0 NG
QUESTIONINGS K W EH1 S CH AH0 N IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
questioning (v) kwˈɛstʃənɪŋ (k w e1 s ch @ n i ng)
questioningly (a) kwˈɛstʃənɪŋliː (k w e1 s ch @ n i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
问话[wèn huà, ㄨㄣˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] questioning (a suspect); interrogation, #21,285 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃないか(P);ではないか(P)[janaika (P); dehanaika (P)] (exp) (1) (See か,だ・1) questioning (something); (2) let's do (something); (P) [Add to Longdo]
のか[noka] (prt) endorsing and questioning the preceding statement (sentence ending particle); lamenting reflections on the preceding statement (sentence ending particle) [Add to Longdo]
押し問答[おしもんどう, oshimondou] (n) dispute; heated questioning and answering; (P) [Add to Longdo]
何て[なんて, nante] (adj-f,adv) (1) how ..!; what ..!; (2) what (questioning); (P) [Add to Longdo]
鞠問;鞫問[きくもん, kikumon] (n,vs) examination; interrogation; questioning [Add to Longdo]
詰問[きつもん, kitsumon] (n,vs) cross-examination; close questioning; demanding an explanation; (P) [Add to Longdo]
罪状糾明[ざいじょうきゅうめい, zaijoukyuumei] (n) closely examining (questioning) the concrete circumstances of a crime [Add to Longdo]
指名手配[しめいてはい, shimeitehai] (vs) (1) to want (e.g. for questioning by the police); to put on the wanted list; (adj-no) (2) wanted (e.g. for questioning); (P) [Add to Longdo]
事情聴取[じじょうちょうしゅ, jijouchoushu] (n,vs) police interview; police questioning a witness (suspect) to obtain information (about a crime) [Add to Longdo]
自己反省[じこはんせい, jikohansei] (n,adj-no) (1) self-questioning; (vs) (2) to self-question; to rethink; to reflect on oneself [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 questioning
   adj 1: perplexed (as if being expected to know something that
       you do not know); "he had a quizzical expression" [syn:
       {questioning}, {quizzical}]
   2: marked by or given to doubt; "a skeptical attitude"; "a
     skeptical listener" [syn: {doubting}, {questioning},
     {skeptical}, {sceptical}]
   3: showing curiosity; "if someone saw a man climbing a light
     post they might get inquisitive"; "raised a speculative
     eyebrow" [syn: {inquisitive}, {speculative}, {questioning},
     {wondering(a)}]
   n 1: a request for information [syn: {questioning}, {inquiring}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top