ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

query

K W IY1 R IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -query-, *query*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
query(n) คำถาม, Syn. question, inquiry
query(n) ข้อข้องใจ, See also: ข้อสงสัย, Syn. doubt
query(n) เครื่องหมายคำถาม, Syn. ask, call into question, question, inquire about
query(n) การสอบถาม
query(vt) ถามถึง
query(vt) ตั้งคำถาม
querying(adj) ช่างซักถาม, Syn. inquisitive
query with(phrv) สอบถามเกี่ยวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
query(ควี'อะรี) n. คำถาม,การสอบถาม,เครื่องหมายคำถาม,ความสงสัย vt. ถาม,สอบถาม,ตั้งคำถาม., See also: queryingly adv., Syn. inquiry, probe
query languageภาษาสอบถามใช้ตัวย่อว่า QL (อ่านว่า คิวแอล) เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง มีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาธรรมดา มักใช้ในการสั่งเรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลหรือคลังข้อมูล (database) มาดูบนจอภาพหรือสั่งให้พิมพ์ออกมา
query processingการประมวลผลข้อคำถามหมายถึง การประมวลผลด้วยภาษาสอบถาม (query language) ดู query language ประกอบ
equery(เอค'วะรี) n. อัศวรักษ์,เจ้าหน้าที่ดูแลม้า,องครักษ์
structured query languageภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างใช้ตัวย่อว่า (บางทีออกเสียงว่า "ซีเควล") เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมประเภทคลังข้อมูล (database) ซึ่งใช้หลักการของการให้ตอบคำถามไปทีละข้อ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ไปเลือกหาข้อมูลที่ต้องการมาแสดง

English-Thai: Nontri Dictionary
query(n) เครื่องหมายคำถาม,คำถาม,การสอบถาม,การตั้งกระทู้ถาม
query(vt) สอบถาม,ถาม,สงสัย,ไต่ถาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
query๑. สอบถาม๒. ข้อคำถาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
queryคำถาม, ปุจฉา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
query๑. สอบถาม๒. ข้อคำถาม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
query language (QL)ภาษาสอบถาม (คิวแอล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
query language (QL)ภาษาสอบถาม (คิวแอล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
query processingการประมวลผลข้อคำถาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
queryสอบถาม , ข้อคำถาม [คอมพิวเตอร์]
query by exampleภาษาสอบถามที่ใช้ง่าย [คอมพิวเตอร์]
Query languages (Computer science)ภาษาสอบถาม (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
query(n) การสืบค้นข้อมูล

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
queryIn the opening paragraphs I query the validity of so-called supply-side economic strategies.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อซักถาม(n) question, See also: query, Example: ฝ่ายบริหารของกทม.ได้มีการตอบชี้แจงข้อซักถามของสมาชิกสภากทม.ในทุกๆ ประเด็นจนมีความกระจ่างชัด, Thai Definition: คำถาม, ประเด็นหรือเรื่องที่ต้องการคำตอบ
ทูลถาม(v) ask, See also: query, inquire, interrogate, Syn. ถาม, Example: นายกรัฐมนตรีทูลถามเจ้าฟ้าชายเรื่องการดำเนินไปต่างประเทศ, Notes: (ราชา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสอบถามข้อมูล[kān søpthām khømūn] (n, exp) EN: query  FR: requête [f]
คำถาม[khamthām] (n) EN: question ; problem ; query ; interrogatory ; interrogation ; inquiry ; questionnaire ; subject  FR: question [f] ; interrogation [f]
กระทู้[krathū] (n) EN: question ; query ; quizz ; theme ; subject ; heading ; gist  FR: question [f]
กระทู้[krathū] (v) EN: question ; query ; interrogate ; quizz ; call to account  FR: questionner ; interroger
สนเท่ห์[sonthē] (v) EN: doubt ; wonder ; suspect ; question ; query  FR: douter ; être perplexe

CMU English Pronouncing Dictionary
QUERY K W IY1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
query (v) kwˈɪəʳriː (k w i@1 r ii)
querying (v) kwˈɪəʳrɪɪŋ (k w i@1 r i i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfragesprache {f}query language; retrieval language [Add to Longdo]
Abfragestation {f}query station [Add to Longdo]
Datenbankabfragesprache {f}query language [Add to Longdo]
Frage {f}; Rückfrage {f} | Fragen {pl}; Rückfragen {pl} | nach telefonischer Rückfragequery | queries | after checking up on the telephone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクションクエリ[akushonkueri] (n) {comp} action query [Add to Longdo]
クエリ[kueri] (n) {comp} query [Add to Longdo]
クエリー[kueri-] (n) {comp} query [Add to Longdo]
クエリチャネル[kuerichaneru] (n) {comp} query channel [Add to Longdo]
クエリデザイン[kueridezain] (n) {comp} query design [Add to Longdo]
テキストクエリ[tekisutokueri] (n) {comp} text query [Add to Longdo]
ブリオクエリー[buriokueri-] (n) {comp} BrioQuery [Add to Longdo]
ユニオンクエリ[yunionkueri] (n) {comp} union query [Add to Longdo]
構造化照会言語[こうぞうかしょうかいげんご, kouzoukashoukaigengo] (n) {comp} SQL; Structured Query Language [Add to Longdo]
構造化問い合わせ言語[こうぞうかといあわせげんご, kouzoukatoiawasegengo] (n) structured query language; SQL [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
構造化照会言語[こうぞうかしょうかいげんご, kouzoukashoukaigengo] SQL, Structured Query Language [Add to Longdo]
照会[しょうかい, shoukai] inquiry (vs), query [Add to Longdo]
照会言語[しょうかいげんご, shoukaigengo] query language [Add to Longdo]
問合せ[といあわせ, toiawase] enquiry, ENQ, interrogating, query [Add to Longdo]
問合せ言語[といあわせげんご, toiawasegengo] query language [Add to Longdo]
クエリー[くえりー, kueri-] query [Add to Longdo]
ブリオクエリー[ぶりおくえりー, buriokueri-] BrioQuery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 query
   n 1: an instance of questioning; "there was a question about my
      training"; "we made inquiries of all those who were
      present" [syn: {question}, {inquiry}, {enquiry}, {query},
      {interrogation}] [ant: {answer}]
   v 1: pose a question [syn: {question}, {query}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 q
 
 1. (kıs.) quart, quarter, quarterly, query, question.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 qu
 
 1. , (kıs.) quart, queen, query, question.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top