ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quell

K W EH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quell-, *quell*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quell(vt) ปลอบ (อารมณ์, ความวิตกกังวล), See also: ปลอบโยน, ทำให้สงบ, Syn. silence
quell(vt) ปราบปราม, See also: ทำให้อยู่ในอำนาจ, Syn. stop, silence, defeat
quell(vt) ระงับ (อารมณ์), See also: ห้าม, Syn. calm, quiet
queller(n) ผู้ปลอบโยน, See also: ผู้ปราบปราม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quell(เควล) vt. ทำให้สงบ,ปราบ,ดับไฟ,ระงับ,ทำให้บรรเทา,ทำให้ลดน้อยลง, See also: quellable adj. queller n., Syn. suppress

English-Thai: Nontri Dictionary
quell(vt) มีชัย,ปราบ,ระงับ,กำจัด,ดับไฟ,ทำให้สงบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quellThe authorities sent in troops to quell the riot.
quellWhat passion cannot music raise and quell?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระงับอารมณ์(v) restrain, See also: quell, suppress, control oneself, calm down, repress, curb, Example: เขาระงับอารมณ์ได้ดีมาก ใครจะว่าเขาอย่างไร เขาก็ระงับได้ไม่โต้ตอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันไหน[an nai] (x) FR: quel ? ; lequel ? ; laquelle ?
อันไหนก็ได้[an nai kødāi] (x) FR: n'importe lequel ; n'importe laquelle
ชำระล้าง[chamralāng] (v) EN: suppress ; subdue ; quell
ใด[dai] (x) EN: which ; what ; who  FR: lequel ; laquelle ; lesquels ; lesquelles
... ใด[... dai] (x) EN: what  FR: quel ... ? ; quelle ... ?
ดับ[dap] (v) EN: extinguish ; put out ; stop ; put an end to ; quell ; put down ; quench ; turn off ; stamp out  FR: arrêter ; éteindre ; s'éteindre ; disparaître
แก้วตา[kaēotā] (xp) EN: one's beloved  FR: chose à laquelle on tient comme à la prunelle de ses yeux ; chouchou [m]
ขนาดไหน[khanāt nai] (n, exp) EN: what size ?  FR: quelle taille ?
คุณรู้สึกอย่างไร[khun rūseuk yāngrai] (xp) EN: how do you feel ?  FR: comment vous sentez-vous ? ; quel est votre sentiment ? ; quelles sensations ressentez-vous ?
กี่โมง[kī mōng] (xp) EN: when ?  FR: quand ? ; à quelle heure ?

CMU English Pronouncing Dictionary
QUELL K W EH1 L
QUELLO K W EH1 L OW0
QUELLED K W EH1 L D
QUELLING K W EH1 L IH0 NG
QUELLETTE K W IH0 L EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quell (v) kwˈɛl (k w e1 l)
quells (v) kwˈɛlz (k w e1 l z)
quelled (v) kwˈɛld (k w e1 l d)
quelling (v) kwˈɛlɪŋ (k w e1 l i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Quellprogramm {n}(n) แหล่งที่มาของโปรแกรม
Quellprogramm {n}(n) แหล่งที่มาของคำสั่งในโปรแกรม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quellenmaterial {n}source material [Add to Longdo]
Quelle {f}; Quell {m} | heiße Quellensource; spring | hot springs [Add to Longdo]
Quelle {f}; Ursprung {m} | Quellen {pl} | aus zuverlässiger Quelle | aus sicherer Quelle | aus guter Quelle | eine Quelle erschließen | die Quelle allen Übels | an der Quelle sitzensource | sources | from a reliable source | from a trustworthy source | on good authority | to develop a source; to exploit a source | the root of all evil | to be well-placed [Add to Longdo]
Quelle {f} | Quellen {pl}fount | founts [Add to Longdo]
Quelle {f}fountain; fountain head [Add to Longdo]
Quelle {f} | Quellen {pl}wellspring; well; wellhead | wellsprings; wells; wellheads [Add to Longdo]
Quellcode {m}source code [Add to Longdo]
Quelle-Senke-Abstand {m}source-drain spacing [Add to Longdo]
Quellen {n}; Quellung {f} (von Holz)swelling (of wood) [Add to Longdo]
Quellenangabe {f}list of references; list of sources [Add to Longdo]
Quellenangaben {pl}; Quellverzeichnis {n}bibliography [Add to Longdo]
Quellenkarte {f}source map [Add to Longdo]
Quellensteuer {f}tax at source; withholding tax [Add to Longdo]
Quellenstuduim {n}; Quellenstudien {pl}basic research [Add to Longdo]
Quellfassung {f}tapping of a spring [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
quel,quelle,quelles|m/pl. quels, f. quelle, f/pl. quelles| ประเภทไหน, ชิ้นไหน (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Il aime quel film? = Quel film est-ce qu'il aime? หนังประเภทไหนที่เขาชอบ
à quelle heureกี่โมง, เวลาเท่าไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Ce film commence à quelle heure? = A quelle heure est-ce que ce film commence? ภาพยนต์เรื่องนี้เริ่มฉายกี่โมง

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り鎮める;取鎮める[とりしずめる, torishizumeru] (v1,vt) to quell; to quiet [Add to Longdo]
鍾馗;鍾き[しょうき, shouki] (n) (1) Shoki the Plague-Queller; Zhong Kui (traditional Chinese deity said to prevent plagues and ward off evil beings); vanquisher of ghosts and evil beings, and reputedly able to command 80,000 demons; (2) Shoki (WWII fighter aircraft) [Add to Longdo]
鍾馗さん[しょうきさん, shoukisan] (n) (See 鍾馗・1) small statue of Shoki the Plague-Queller (placed on the overhang of traditional houses) [Add to Longdo]
鎮め[しずめ, shizume] (n) controlling; suppressing; quelling [Add to Longdo]
反乱を鎮める;叛乱を鎮める[はんらんをしずめる, hanranwoshizumeru] (exp,v1) (See 反乱を抑える) to quell a rebellion [Add to Longdo]
暴動を治める;暴動を収める[ぼうどうをおさめる, boudouwoosameru] (exp,v1) to quell a disturbance [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いずみ, izumi] Quelle [Add to Longdo]
[みなもと, minamoto] Quelle, Ursprung, Anfang [Add to Longdo]
源泉[げんせん, gensen] Quelle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quell
   v 1: suppress or crush completely; "squelch any sign of
      dissent"; "quench a rebellion" [syn: {squelch}, {quell},
      {quench}]
   2: overcome or allay; "quell my hunger" [syn: {quell}, {stay},
     {appease}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top