ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

qualification

K W AA2 L AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -qualification-, *qualification*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
qualification(n) คุณสมบัติ, Syn. qualifiedness
qualification(n) คุณสมบัติ, See also: คุณวุฒิ, Syn. capability, competence, expertness
qualification(n) ข้อจำกัด, See also: ข้อแม้, ข้อบังคับ, Syn. condition, limitation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
qualification(ควอลละฟะเค'เชิน) n. คุณสมบัติ,คุณวุฒิ,ความเหมาะสม,ข้อจำกัด,ข้อแม้., See also: qualificatory adj., Syn. modification
disqualificationn. การตัดสิทธิ,ภาวะที่ถูกตัดสิทธิ,สิ่งที่ถูกตัดสิทธิ

English-Thai: Nontri Dictionary
qualification(n) คุณสมบัติ,คุณวุฒิ,ข้อจำกัด,ข้อแม้,ใบสุทธิ,ประกาศนียบัตร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
qualificationคุณสมบัติที่กำหนดไว้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
qualificationองค์คุณ, คุณสมบัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualification sharesจำนวนหุ้นที่กำหนดเป็นคุณสมบัติ (ในการเป็นกรรมการ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualification, votingคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
qualification allowanceเงินวิทยฐานะ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
qualificationI support his proposal with certain qualifications.
qualificationProper qualifications are required for the position.
qualificationWe agreed to the plan without qualification.
qualificationWhat a waste of your lawyer qualifications!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วุฒิ(n) qualification, Syn. ภูมิรู้, Example: สำหรับตัวผมนั้นคงจะได้รับเลือก เพราะมีวุฒิสูงกว่าคุณสมบัติอย่างอื่น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คุณวุฒิ(n) qualification, See also: competence, ability, Syn. คุณสมบัติ, Example: บริษัทกำลังเปิดรับผู้ที่มีคุณวุฒิจบปริญญาตรีเพื่อทำงานประชาสัมพันธ์, Count Unit: อย่าง, Thai Definition: ความรู้ความสามารถที่เหมาะแก่ตำแหน่งหน้าที่
คุณสมบัติ(n) property, See also: qualification, quality, attribute, performance, nature, characteristic, Syn. คุณลักษณะ, Example: คุณสมบัติที่ดีประการหนึ่งของนักแสดงก็คือการตรงต่อเวลา, Thai Definition: ลักษณะประจำตัวซึ่งบุคคลต้องมีก่อนที่จะได้มาซึ่งสิทธิหรือตำแหน่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุณสมบัติ[khunnasombat] (n) EN: property ; qualification ; quality ; attribute ; performance ; ability ; nature ; characteristic ; trait  FR: qualité [f] ; propriété [f] ; caractéristique [f] ; trait [m]
คุณวุฒิ[khunnawut] (n) EN: qualification ; competence ; ability  FR: qualification [f] ; capacité [f]
ภูมิ[phūm] (n) EN: status ; level ; qualifications ; grade  FR: classe [f]
สิ่งที่ต้องมี[sing thī tǿng mī] (n, exp) EN: necessary qualifications
วุฒิ[wutthi] (n) EN: qualification  FR: qualification [f] ; compétence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
QUALIFICATION K W AA2 L AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N
QUALIFICATIONS K W AA2 L AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
qualification (n) kwˌɒlɪfɪkˈɛɪʃən (k w o2 l i f i k ei1 sh @ n)
qualifications (n) kwˌɒlɪfɪkˈɛɪʃənz (k w o2 l i f i k ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
资格[zī gé, ㄗ ㄍㄜˊ, / ] qualifications, #2,161 [Add to Longdo]
资历[zī lì, ㄗ ㄌㄧˋ, / ] qualifications; experience; seniority, #22,442 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Befähigung {f}; Eignung {f} | Befähigungen {pl}; Eignungen {pl}qualification | qualifications [Add to Longdo]
Berechtigungsschein {m}qualification certificate [Add to Longdo]
Habilitation {f} (Universität)qualification for a teaching career in higher education [Add to Longdo]
Qualifizierungsanforderung {f}qualification requirements [Add to Longdo]
Qualifizierungsmaßnahme {f} | Qualifizierungsmaßnahmen {pl}qualification measure | qualification measures [Add to Longdo]
Qualifizierungsprozess {m}qualification process [Add to Longdo]
Qualifikationsbedarf {m}qualification requirements [Add to Longdo]
Qualifikationsstand {m}qualification status [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たる[taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of [Add to Longdo]
学歴難民[がくれきなんみん, gakurekinanmin] (n) someone with a high level of education who is unable to find a job corresponding with his qualifications (lit [Add to Longdo]
具備[ぐび, gubi] (n,vs) endowment; possession; qualification; equipment [Add to Longdo]
繰り上げ当選;繰上げ当選[くりあげとうせん, kuriagetousen] (n) win an election due to another's death or disqualification [Add to Longdo]
欠格[けっかく, kekkaku] (n) (1) rejection; disqualification; (2) {ling} abessive [Add to Longdo]
在留資格[ざいりゅうしかく, zairyuushikaku] (n) status of residence (in Japan); visa status; residence qualification [Add to Longdo]
参加資格[さんかしかく, sankashikaku] (n) entry qualifications; joining qualifications [Add to Longdo]
資格[しかく, shikaku] (n) qualifications; requirements; capabilities; (P) [Add to Longdo]
資格がない[しかくがない, shikakuganai] (exp,adj-i) (See 資格のない) unqualified; without qualifications [Add to Longdo]
資格を備える[しかくをそなえる, shikakuwosonaeru] (exp,v1) to have a qualification (for) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
修飾[しゅうしょく, shuushoku] modifier, modification or qualification [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 qualification
   n 1: an attribute that must be met or complied with and that
      fits a person for something; "her qualifications for the
      job are excellent"; "one of the qualifications for
      admission is an academic degree"; "she has the makings of
      fine musician" [syn: {qualification}, {making}]
   2: the act of modifying or changing the strength of some idea;
     "his new position involves a qualification of his party's
     platform"
   3: a statement that limits or restricts some claim; "he
     recommended her without any reservations" [syn:
     {reservation}, {qualification}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top