ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quaint

K W EY1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quaint-, *quaint*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quaint(adj) ซึ่งมีเสน่ห์แบบโบราณๆ, Syn. archaic, picturesque
quaint(adj) น่าดึงดูดแบบแปลกๆ, Syn. odd, strange
quaint(adj) ฉลาด, Syn. wise, skill
quaintly(adv) อย่างฉลาด, See also: อย่างชาญฉลาด, อย่างชำนาญ
quaintness(n) ความฉลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quaint(เควนทฺ) adj. ประหลาด,แปลก,แปลกและน่าดูอย่างโบราณ,ประณีต,ฉลาด,เชี่ยวชาญ., See also: quaintness n.
acquaint(อะเควนทฺ') vt. ทำให้คุ้นเคย, ปรับตัว, คุ้นเคย, แนะนำ -acquaintance n.
acquainted(อะเควน' ทิด) adj. คุ้นเคย, รู้จัดก่อน -acquaintedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
quaint(adj) น่าเอ็นดู,กระจุ๋มกระจิ๋ม,แปลกตา,ประหลาด
acquaint(vt) รู้จัก,คุ้นเคย,เป็นกันเอง
acquaintance(n) การวิสาสะ,ความสนิทสนม,ความเป็นกันเอง,ความคุ้นเคย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
quaint(adj) มหัศจรรย์, น่าพิศวง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quaintHis accent sounds a little quaint.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนรู้จัก[khonrūjak] (n) EN: acquaintance  FR: connaissance [f] ; relation [f]
คุ้น[khun] (v) EN: be familiar ; be conversant ; intimate ; acquaint ; be accustomed ; be well-known ; be used to ; habituate  FR: être familier ; être habitué ; être intime
คุ้นเคย[khunkhoēi] (v) EN: acquaint ; be intimately acquainted ; make familier ; be familiar ; be intimate ; be accustomed ; be well-known ; habituate ; accustom
แปลกหน้า[plaēknā] (adj) EN: strange ; foreign ; unacquainted ; unknown ; unfamiliar  FR: inconnu ; étranger
รู้จัก[rūjak] (v) EN: know ; be acquainted with ; recognize ; come across ; be aware of ; be informed of  FR: connaître ; savoir ; être au courant
รู้จักมักคุ้น[rūjakmakkhun] (v) EN: be acquainted with ; know someone well ; be familiar with  FR: être un proche de ; être comme cul et chemise (fam.)
รู้จักมักจี่[rūjakmakjī] (v) EN: be familiar with ; have acquainted with ; know somebody well
สนิทสนม[sanitsanom] (v) EN: be closely ; be intimate ; get along well ; be acquainted ; be very familiar  FR: être proche ; être intime ; s'entendre bien
ทำความรู้จัก[tham khwām rūjak] (v, exp) EN: acquaint ; make oneself known to someone  FR: faire connaissance ; faire la connaissance
วิสาสะ[wisāsa] (v) EN: be acquainted ; associate ; get together

CMU English Pronouncing Dictionary
QUAINT K W EY1 N T
QUAINTLY K W EY1 N T L IY0
QUAINTANCE K W EY1 N T AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quaint (j) kwˈɛɪnt (k w ei1 n t)
quainter (j) kwˈɛɪntər (k w ei1 n t @ r)
quaintly (a) kwˈɛɪntliː (k w ei1 n t l ii)
quaintest (j) kwˈɛɪntɪst (k w ei1 n t i s t)
quaintness (n) kwˈɛɪntnəs (k w ei1 n t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
离奇有趣[lí qí yǒu qù, ㄌㄧˊ ㄑㄧˊ ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ, / ] quaint [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wunderlich {adj} | wunderlicher | am wunderlichstenquaint | quainter | quaintest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
ご存じ(P);ご存知(ateji);御存じ;御存知(ateji)[ごぞんじ, gozonji] (n) (1) (hon) (See 存じ) knowing; (2) (an) acquaintance; (P) [Add to Longdo]
アクウェインタンス;アクエインタンス[akuueintansu ; akueintansu] (n) acquaintance [Add to Longdo]
アクウェイント;アクエイント[akuueinto ; akueinto] (n) acquaint [Add to Longdo]
ネゲット[negetto] (n,vs) (col) (abbr) (from net and get) 'getting' someone who is a net acquaintance (e.g. forming a physical relationship) [Add to Longdo]
ワン切り[ワンぎり;ワンギリ, wan giri ; wangiri] (n) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call. Also used between acquaintances when swapping telephone numbers, or to get another person to call oneself) [Add to Longdo]
一面識[いちめんしき, ichimenshiki] (n) (a) passing acquaintance [Add to Longdo]
[きのと, kinoto] (adj-na,n) (1) second (party to an agreement); the B party (e.g. in a contract); the latter; (2) strange; quaint; stylish; chic; spicy; queer; witty; tasty; romantic; (exp) (3) (abbr) (sl) (See 御疲れ様) thank you; goodbye; goodnight; (P) [Add to Longdo]
顔が広い[かおがひろい, kaogahiroi] (exp) (See 顔の広い) well connected; well known; having a large, diverse circle of acquaintances [Add to Longdo]
顔なじみ(P);顔馴染;顔馴染み[かおなじみ, kaonajimi] (n) acquaintance; friend; familiar face; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quaint
   adj 1: strange in an interesting or pleasing way; "quaint
       dialect words"; "quaint streets of New Orleans, that most
       foreign of American cities"
   2: very strange or unusual; odd or even incongruous in character
     or appearance; "the head terminating in the quaint duck bill
     which gives the animal its vernacular name"- Bill Beatty;
     "came forth a quaint and fearful sight"- Sir Walter Scott; "a
     quaint sense of humor"
   3: attractively old-fashioned (but not necessarily authentic);
     "houses with quaint thatched roofs"; "a vaulted roof
     supporting old-time chimney pots" [syn: {old-time}, {quaint},
     {olde worlde}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top