ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quack

K W AE1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quack-, *quack*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quack(n) เสียงเป็ดร้อง, See also: เสียงร้องคล้ายเป็ด, เสียงร้องของเป็ด, Syn. crying, ululation
quack(vi) ร้องเป็นเป็ด, See also: ร้องเสียงคล้ายเป็ด, Syn. bellow, cry
quack(n) หมอเถื่อน, See also: แพทย์เถื่อน, Syn. charlatan, fake doctor, quacksalver, Ant. professional doctor, qualified doctor
quack(n) นักต้มตุ๋น, See also: นักต้ม, Syn. counterfeiter, shammer, simulator, impostor, Ant. professional person, qualified person
quack(adj) ซึ่งหลอกลวง, Syn. counterfeit
quack(vt) ต้มตุ๋น, See also: ล่อลวง, Syn. counterfeit, sham
quack(vt) โฆษณาชวนเชื่อ, Syn. fraudulent advertising, Ant. trustworthy advertising
quackery(n) วิธีการหลอกลวง, See also: วิธีการต้มตุ๋น, Syn. charlatanism, pretense, imposture
quackish(adj) ซึ่งหลอกลวง, See also: ซึ่งปลิ้นปล้อน
quacksalver(n) หมอเถื่อน, See also: หมอกำมะลอ, แพทย์เถื่อน, Syn. charlatan, fake doctor, mountebank, quack, Ant. professional doctor, qualified doctor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quack(แควคฺ) n.,vi. (กระทำเป็น) หมอเถื่อน,นักต้ม adj. กำมะลอ,หลอกลวง,เก๊,หลอกลวง,ต้ม (คน) ,คุยโว, (เสียง) (เป็ด) ร้องก้าบ ๆ ,ส่งเสียงเอะอะ, See also: quackish adj. quackishness n.
quackery(แควค'เคอรี) n. การรักษาของหมอเถื่อน,การต้มคน,การโฆษณาชวนเชื่อ, Syn. deceit, fakery, sham

English-Thai: Nontri Dictionary
quack(adj) ไม่รู้จริง,เก๊,กำมะลอ,โอ้อวด,หลอกลวง
quack(n) เสียงเป็ดร้อง,หมอเถื่อน,หมอกำมะลอ,นักต้มตุ๋น
quack(vi) ร้องเสียงเป็ด,พูดเสียงขรม,พูดไม่เป็นสาระ,หลอกลวง,ต้มตุ๋น
quackery(n) การหลอกลวง,การต้มตุ๋น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quack๑. หมอเถื่อน [มีความหมายเหมือนกับ medicaster]๒. แพทย์ทุเวชปฏิบัติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quack๑. หมอเถื่อน, หมอกุ๒. อวดอ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quackeryการเป็นแพทย์ทุเวชปฏิบัติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quackery ; Quacks and quackeryอาชีพหมอเถื่อน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
quackery(n) หมอเถื่อน; การรักษาและคำแนะนำของหมอเถื่อนที่ "มั่ว" ไปตามข้อสังเกตและประสบการณ์ โดยไม่คำนึงถึงหลักทางวิทยาศาสตร์, ความมั่ว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Quack, quack quack, quack, quack.Quack, quack... ...quack, quack, quack. The One with the Sonogram at the End (1994)
I take the pills, keep the quacks off my back.ฉันเอายามา แล้วแอบซ่อนไว้ Cute Poison (2005)
No, you're a backyard quack who's lucky to be alive and you're about to be charged with triple homicide.ไม่, คุณก็แค่นักทดลองสติเฟื่องที่ยังโชคดีมีชีวิตอยู่ แล้วคุณก็เกี่ยวข้องกับการฆาตรกรรมเหยื่อสามราย Page Turner (2008)
Yeah, you walk like one of her science pukes, you quack like one, but you report to me.ใช่ ก็เล่นบทบาทเดิมต่อไป ทำเหมือนว่าทำงานปกติ แต่ต้องคอยส่งรายงานให้ฉัน Avatar (2009)
- You're not a local quack anymore.- นายไม่ใช่หมอเถื่อนระดับท้องถิ่นแล้ว You Don't Know Jack (2010)
Well, if it smells like a duck, walks like a duck, quacks like a duck...ถ้ามันมีกลิ่นเหมือนเป็ด เดินก็เหมือนเป็ด ร้องก็เหมือนเป็ด The X in the File (2010)
Emily, if it walks like a duck and quacks like a duck, it's a fricking duck.- เอมิลี่ ถ้ามันเดินเหมือนเป็ด ร้องเหมือนเป็ด มันก็เป็ดนั่นแหละ There's No Place Like Homecoming (2010)
This is Chief quack quack, Kwak Yoon Hwan.นี่ผมเอง ควางยูนฮวัน Episode #1.6 (2010)
We'll get you to the E.R. the -- the quacks will hash it out.เราจะพาคุณไปห้องฉุกเฉิน ให้หมอตรวจดูหน่อยดีกว่ามั้ง Let It Bleed (2011)
We'll get you to the E.R. the... the quacks will hash it out.เราจะรับคุณไปที่อีอาร์ นักต้มตุ๋นจะสับมันออก The Man Who Knew Too Much (2011)
Yeah, quack. Quack quack quack quack! Quack quack quack quack!ใช่,หลอกลวง ฉัน จูดี้ กำลังเป็นเป็ด Don't Give Up on Detroit or Hung Like a Horse (2011)
Young quack thinks I can't take care of my wife.ไอ้หมอละอ่อนมัันคิดว่าฉันดูแลเมียฉันไม่ได้หรือไง Give Me the Blame (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยากลางบ้าน(n) quack medicine, See also: quack remedy, Example: ในหมู่บ้านเมื่อมีใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็อาศัยยากลางบ้าน ยาแผนโบราณ หรือในบางท้องที่ก็รักษาทางไสยศาสตร์, Thai Definition: ยาที่ชาวบ้านเชื่อถือกันเอง
ก้าบๆ(int) quacks of a duck, Example: เป็ดร้องก้าบๆ
หมอเถื่อน(n) quack, See also: charlatan, imposter, mountebank, someone unaccredited who posses as a doctor, Example: กระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งสร้างแพทย์ ที่ถูกต้องตามกฎหมายขึ้นมา เพื่อสกัดกั้นหมอเถื่อน ที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต, Thai Definition: หมอที่ไม่มีความรู้ในด้านการแพทย์ หรือไม่มีใบประกอบโรคศิลป์
หมอเถื่อน(n) quack, See also: charlatan, imposter, mountebank, someone unaccredited who posses as a doctor, Example: กระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งสร้างแพทย์ ที่ถูกต้องตามกฎหมายขึ้นมา เพื่อสกัดกั้นหมอเถื่อน ที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต, Thai Definition: หมอที่ไม่มีความรู้ในด้านการแพทย์ หรือไม่มีใบประกอบโรคศิลป์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมอกลางบ้าน[mø klāng bān] (n) EN: self-styled doctor ; quack  FR: toubib (pop.) [m]
ยากลางบ้าน[yā klāngbān] (n, exp) EN: quack medicine

CMU English Pronouncing Dictionary
QUACK K W AE1 K
QUACKS K W AE1 K S
QUACKERY K W AE1 K ER0 IY0
QUACKENBUSH K W AE1 K AH0 N B UH2 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quack (v) kwˈæk (k w a1 k)
quacks (v) kwˈæks (k w a1 k s)
quacked (v) kwˈækt (k w a1 k t)
quackery (n) kwˈækəriː (k w a1 k @ r ii)
quacking (v) kwˈækɪŋ (k w a1 k i ng)
quack-quack (n) kwˈæk-kwæk (k w a1 k - k w a k)
quack-quacks (n) kwˈæk-kwæks (k w a1 k - k w a k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
庸医[yōng yī, ㄩㄥ ㄧ, / ] quack; charlatan, #68,741 [Add to Longdo]
江湖医生[Jiāng hú yī shēng, ㄐㄧㄤ ㄏㄨˊ ㄧ ㄕㄥ, / ] quack; charlatan; itinerant doctor and swindler, #166,467 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kurpfuscher {m} | ein Kurpfuscherquack | a quack doctor [Add to Longdo]
Quacksalber {m}quack; charlatan [Add to Longdo]
Quacksalberei {f} | Quacksalbereien {pl}quackery | quackeries [Add to Longdo]
Quacksalberprodukt {n}snake oil [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
でも[demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [Add to Longdo]
でも医者[でもいしゃ, demoisha] (n) quack (doctor) [Add to Longdo]
へっぽこ[heppoko] (n,adj-na) hack; untrained; quack (doctor) [Add to Longdo]
へぼ医者[へぼいしゃ, heboisha] (n) quack doctor [Add to Longdo]
ガーガー[ga-ga-] (n) quack (sound made by ducks); braak [Add to Longdo]
偽医者;にせ医者[にせいしゃ, niseisha] (n) quack; quack doctor; fake doctor [Add to Longdo]
野師;弥四;香具師[やし, yashi] (n) showman; charlatan; faker; quack [Add to Longdo]
筍医者[たけのこいしゃ, takenokoisha] (n) inexperienced doctor; quack [Add to Longdo]
藪;薮[やぶ;ヤブ, yabu ; yabu] (n) (1) (やぶ only) thicket; bush; grove; scrub; (2) (abbr) (uk) (See 藪医者・やぶいしゃ) (medical) quack [Add to Longdo]
藪医[やぶい, yabui] (n) (abbr) (See 藪医者) (medical) quack [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quack
   adj 1: medically unqualified; "a quack doctor"
   n 1: an untrained person who pretends to be a physician and who
      dispenses medical advice
   2: the harsh sound of a duck
   v 1: utter quacking noises; "The ducks quacked"
   2: act as a medical quack or a charlatan

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top