ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pyramid

P IH1 R AH0 M IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pyramid-, *pyramid*, pyrami
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pyramid(n) พีระมิด, See also: ที่ฝังพระศพของกษัตริย์ในประเทศอียิปต์
pyramid(n) สิ่งของที่มีรูปทรงเหมือนพีระมิด, See also: รูปพีระมิด, Syn. monument
pyramid(n) การต่อตัว
pyramid(vi) ทำเป็นรูปทรงพีระมิด
pyramidal(adj) ซึ่งทำเป็นทรงพีระมิด, Syn. conical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pyramid(เพอ' ระมิด) n. พีระมิด

English-Thai: Nontri Dictionary
pyramid(n) ปิรามิด,รูปกรวยเหลี่ยม
pyramidal(adj) มีรูปเป็นกรวยเหลี่ยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pyramidรูปกรวยเหลี่ยม, รูปพีระมิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pyramidal; tetrahedral-รูปพีระมิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pyramidพีระมิด, รูปทรงที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใด ๆ และมีด้านอื่น ๆ เป็นรูปสามเหลี่ยม มีจุดยอด(ซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐาน)ร่วมกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pyramid bar chartแผนภูมิแท่งพีระมิด, แผนภูมิแท่งที่เรียงซ้อนกันอยู่เป็นรูปพีระมิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pyramidThe pyramids were built in ancient times.
pyramidThe secret of the pyramid was brought to light by science.
pyramidThe shape of the roof looks like a pyramid.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พีระมิด(n) pyramid, Example: หลังจากเที่ยวชมพีระมิดแล้ว เจ้าหน้าที่ได้นำพวกเราล่องใต้มุ่งหน้าไปเมืองลุกซอร์, Count Unit: พีระมิด, Thai Definition: สิ่งก่อสร้างที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านข้างทั้ง 4 เป็นรูปสามเหลี่ยม มีปลายสุดไปบรรจบกันที่ยอด, Notes: (อังกฤษ)
เสี้ยม(adj) pyramidal, See also: conical, Syn. แหลม, Ant. ทู่, Example: ชายหน้าเสี้ยมคนนั้น น่าสงสัยว่าจะเป็นสมุนของเจ้าพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่
เจดีย์ 2(n) Pyramidella punctata, Thai Definition: ชื่อหอยทะเลกาบเดี่ยวในวงศ์ Turritellidae เปลือกเวียนเป็นเกลียวสูงหลายชั้น ยอดแหลมคล้ายเจดีย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรวยเหลี่ยม[krūaylīem] (n) EN: pyramid
มณฑป[mondop] (n) EN: square hall with a pyramidal roof ; mandapa ; mondop  FR: dôme [m] ; pavillon à toiture pyramidale [m]
พีระมิด[phiramit] (n) EN: pyramid  FR: pyramide [f]
พีระมิดห้าเหลี่ยม[phiramit hālīem] (n, exp) EN: pentagonal pyramid
พีระมิดสามเหลี่ยมอีลองเกต[phiramit sāmlīem īløngkēt] (n, exp) EN: elongated triangular pyramid
พีระมิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส[phiramit sīlīemjatturat] (n, exp) EN: square pyramid
ปิรามิด[pirāmit] (n) EN: pyramid  FR: pyramide [f]
เรียว[rīo] (adj) EN: tapering ; pyramidal ; slender ; weaken ; declined  FR: effilé ; fuselé ; en pointe

CMU English Pronouncing Dictionary
PYRAMID P IH1 R AH0 M IH0 D
PYRAMIDS P IH1 R AH0 M IH0 D Z
PYRAMIDAL P ER0 AE1 M AH0 D AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pyramid (n) pˈɪrəmɪd (p i1 r @ m i d)
pyramids (n) pˈɪrəmɪdz (p i1 r @ m i d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金字塔[jīn zì tǎ, ㄐㄧㄣ ㄗˋ ㄊㄚˇ, ] pyramid, #11,091 [Add to Longdo]
棱锥[léng zhuī, ㄌㄥˊ ㄓㄨㄟ, / ] pyramid (geometry), #111,214 [Add to Longdo]
角锥[jiǎo zhuī, ㄐㄧㄠˇ ㄓㄨㄟ, / ] pyramid, #146,631 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pyramide {f} | Pyramiden {pl}pyramid | pyramids [Add to Longdo]
Pyramidenstumpf {m}frustum of pyramid [Add to Longdo]
Schneeballsystem {n}; Schneeballverkaufssystem {n}pyramid selling [Add to Longdo]
pyramidal {adj}pyramidal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カスミチョウチョウウオ[kasumichouchouuo] (n) pyramid butterflyfish (Hemitaurichthys polylepis) [Add to Longdo]
ピラミッド[piramiddo] (n) pyramid; (P) [Add to Longdo]
ピラミッドセリング[piramiddoseringu] (n) pyramid selling [Add to Longdo]
ピラミッド形;ピラミッド型[ピラミッドがた, piramiddo gata] (adj-no) pyramid-style; pyramid-shaped [Add to Longdo]
ピラミドン[piramidon] (n) Pyramidon (brand-name aminopyrine) [Add to Longdo]
ブラックピラミッドバタフライフィッシュ[burakkupiramiddobatafuraifisshu] (n) brown-and-white butterflyfish (Hemitaurichthys zoster); black pyramid butterflyfish [Add to Longdo]
マルチ商法[マルチしょうほう, maruchi shouhou] (n) (See 鼠講) multilevel marketing system; pyramid selling; chain referral [Add to Longdo]
角錐;角すい[かくすい, kakusui] (n) pyramid [Add to Longdo]
角錐台[かくすいだい, kakusuidai] (n) truncated pyramid [Add to Longdo]
金字塔[きんじとう, kinjitou] (n) pyramid; monumental work [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pyramid
   n 1: a polyhedron having a polygonal base and triangular sides
      with a common vertex
   2: (stock market) a series of transactions in which the
     speculator increases his holdings by using the rising market
     value of those holdings as margin for further purchases
   3: a massive monument with a square base and four triangular
     sides; begun by Cheops around 2700 BC as royal tombs in
     ancient Egypt [syn: {Pyramid}, {Great Pyramid}, {Pyramids of
     Egypt}]
   v 1: enlarge one's holdings on an exchange on a continued rise
      by using paper profits as margin to buy additional amounts
   2: use or deal in (as of stock or commercial transaction) in a
     pyramid deal
   3: arrange or build up as if on the base of a pyramid
   4: increase rapidly and progressively step by step on a broad
     base

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top